Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0053-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Ефективно партньорство за качествено професионално образование”
Бенефициент: Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги - Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Създаване на трайни партньорстки взаймоотношения с работодатели с цел осигуряване на качествена професионална подготовка в реални производтвени условия.
Дейности: 1. Сформиране на екип.
2 Разработване на програма за практиките и осъществяване на допълващо професионално, мотивационно обучение и бизнес етикет.
3 Подбор на предприятия партньори за осъществяване на практическото обучение Съвместен избор на наставници.
4 Подбор на ученици . Изработване на критерии и инструментариум за подбор на учениците Запознаване с условията на работната среда в предприятията
5 Допълващо теоретично и практическообучение. Мотивационно обучение.Провеждане на предварително обучение на място в трудовата среда. Избор на работно облекло
6 Организация на обучението и наставничество.
7 Формиране на съвместни екипи от учители и наставници за подкрепа , насърчаване и корекция на усвояването на професионални умения от учениците.
8 Провеждане на учебна практиката в 5 бр. предприятията-партньори.
9 Обучение на преподаватели от ПГСУАУ за работа с модерно оборудване и технологии, организирано от предприятията-партньори.
10 Избор на механизми за оценка труда на учениците.
11 Организиране на училищни конкурси за „Най-добър в професията”
12* Пътуващ семинар с учителите от направления обществено хранене и услуги за обмяна на добри практики с други професионални гимназии
14 Дейности за осигуряване на информиране, публичност и прозрачност на дейностите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 465 BGN
Общ бюджет: 52 899 BGN
БФП: 52 899 BGN
Общо изплатени средства: 52 899 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 52 899 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 899 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 964 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 964 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 935 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 935 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз