Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0042-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Професионално образование чрез взаимодействие между училището и бизнеса
Бенефициент: Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри” - Сливен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на обучение на учениците от ПГЕЕ „Мария Кюри” гр. Сливен, чрез създаване на механизъм за допълнителна професионална подготовка в реални работни условия.
Дейности: 1.1. Среща на екипа с партьорите – организирана от водещата организация
1.2. Разработване на критерии за подбор на ученици и подбора им за участие в проектното предложение
1.3. Изготвяне на план – програма за всеки профил
1.4. Разработване на система за контрол на ефективността
2.1.Сключване на застраховки живот
2.2.Предварително обучение на наблюдаващите преподаватели с новите технологии и методи в реални работни условия
Дейност 3 Провеждане на практиката в организациите партньори
4.1. Изготвяне на практически тест;
4.2. Провеждане на практически тест
4.3. Издаване на сертификат за за успешно завършено практическо надграждащо професионално обучение в реални условия
5.1.Пресконференция за съдържанието, целите и задачите на проекта.
5.2.Информационни съобщения в училищното радио за възможностите за включване на ученици от целевата група в дейностите
5.3.Публикации в печатните медии по проблемите на професионалното образование и социалната интеграция
5.4.Пресконференция за резултатите от реализацията на проекта.
Дейност 6 Заключителни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 071 BGN
Общ бюджет: 46 757 BGN
БФП: 46 757 BGN
Общо изплатени средства: 46 757 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 46 757 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 757 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 744 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 744 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 014 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз