Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0062-C0001
Номер на проект: А08-12-46
Наименование: Ефективна, прозрачна и почтена община
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.04.2009
Дата на приключване: 29.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Постигане на прозрачност и отчетност в общините и подобряване на механизмите за контрол върху дейностите им
Дейности: 1. Организационно-управленска дейност Организационната дейност ще започне след сключване на Договора за финансиране на проекта между Договарящия орган и Бенефициента. Официалния старт на проекта ще бъде даден с пресконференция. Ще се проведат първите срещи на екипа по проекта и ще се изготви подробен план-график за функциите и отговорностите на екипа в изпълнението на проекта. Ще бъдат сключени договори с екипа на проекта, ще се организира офис с комуникации и интернет за целите на проекта. Екипът на проекта ще се състои от: ръководител, координатор на проект, счетоводител, технически сътрудник и координатор Община „Брезово”. Ще се създаде система за комуникация на екипа по проекта с партньорите и целевите групи. Ръководителя на проекта ще подготви система за работа на екипа съдържаща методика и срокове за възлагане и изпълнение на всяка задача в съответствие със заложения план на действие, система за конфиденциалност, отчетност и контрол. Ще бъдат проведени работни-разяснителни срещи с представителите на целевите групи, по общини. С цел по-голяма ефективност и прозрачност, за подготовката на обществените поръчки на заложените дейности по проекта, ще бъде привлечена външна фирма. Ще се избере лицензиран одитор, на който ще бъде възложен постоянния независим одит на проекта и предвиден за одит целия последен месец от проекта. Организационната дейност е една от най-важните за проекта. Организирането на качествен план и методи за работа на екипа по проекта е критерий за постигането на добри резултати. Сформирането на екип, с ясно разпределени задачи е гаранция за качествено изпълнение на проекта. Със стартирането на дейността ще се активират и целевите групи, посредством организирани работни-разяснителни срещи. Ще бъдат положени основите за постигане на специфичната цели на настоящия проект – „Повишаване на публичността и информираността на гражданите относно административната дейност и обслужване”.
2. Проучвания и анализи за състоянието на общинска администрация в сферите на прозрачност, отчетност и достъп до обществена информация 1. Проучване на общественото мнение за степента на прозрачност и отчетност на общините Заложената дейност включва представително проучване на общественото мнение в двете общини с основни акценти: - степен на прозрачност и отчетност на работата на общинските администрации, включително общински съвети и кметове на кметства; ефективност на каналите за публичност и достъп до обществена информация; ниво на административното обслужване, съгласно етичните стандарти; сигнали за корупция и взети мерки след постъпването им и др. Проучването цели и изследване на механизмите на публичност, прозрачност на общините, както и възможностите за обратна връзка и препоръки от граждани и граждански организации. Ще бъде изследвано и нивото на познаване на работата на три основни групи в местната власт: Кмет, кметове на кметства, Общинска администрация и Общински съвет. Друг акцент ще бъде нивото на познаване на нормите, по конкретно правото на получаване на информация от гражданите и мерките които трябва да бъдат взети при случай на корупция (напр. как и къде може да бъде подаден сигнал за корупция). Резултатите от представителното проучване ще бъдат надлежно скалирани и анализирани. 2. Изготвяне на анализи и препоръки, с фокус върху активното включване на обществото в механизмите за превенция от корупция Анализът ще изследва механизмите и степента на осъществяване на обратна връзка на общината с гражданите и възможностите за отговор и отчет на подадени сигнали за корупция и нередности. На базата на анализите от проучването ще се изготвят препоръки за оптимизиране на комуникацията Община – гражданско общество, със специален фокус върху превенцията на курупцията. Ще се изготви годишен план за действие, целящ максимална публичност и прозрачност на работата на общините. За реализацията на плана за действие ще бъдат привлечени местни медии и неправителствени организации, които едновременно да следят изпълнението му и да популяризират резултатите.
3. Изготвяне и въвеждане на Иновативна програма за превенция на корупцията, включваща дългосрочен план за действие Основната цел на Иновативна програма за превенция на корупцията в Община Марица и Община Брезово е устойчивостта и във времето. Реализацията на проектът ще е основата на дългосрочна политика на общините в сферта на прозрачност и превенция на корупцията. Програмата съдържа дейности по изследване, мониторинг и анализи, след което въвеждане в административните практики чрез изрична норма (Правилник) и наръчник и информационна кампания за популяризиране на нововъведенията в общинската администрация. За постигане на ефективност на дейността, като съпътстващи дейности са заложени: обучение на служители в администрацията и общински съветници за превенция на корупцията и постигане на прозрачност в обслужването и Закупуване на интерактивни терминали и информационни табла за достъп до информация. 1. Изготвяне на Иновативна програма за превенция на корупцията Изследване и анализ на документи - вътрешни нормативни актове: правилници, наредби, заповеди на кмета, решения на общински съвет, етични кодекси и др. Изследването на съществуващата нормативна база на общините е от съществено значение за ефективността и полезността на заложените дейности по проекта. Ще бъдат подробно изследвани действащите вътрешни нормативни актове: правилници, наредби, заповеди на кмета, етични кодекси регламентиращи дейността на администрациите. Ще бъдат изследвани и анализирани правилниците на общинските съвети, етичните кодекси и нормативите касаещи работата на комисиите. Ще се направи справка за последните 5 години за всички постъпили сигнали за корупция и взетите мерки след постъпването им. - Изследване на вътрешната организация на административните и управленските дейности в общината Вътрешната организация на административните и управленските дейности е най-съществената част за доброто и ефективно функциониране на дадена община. Ще бъдат изследвани каналите спускане на наредждания и осъществяване на вътрешен контрол в администрацията. Ще бъде организирано „симулативно нареждане” от ръководството на общината, за да бъде проследен неговия път по административната структура, бързина и ефикасност. Резултатите ще бъдат направени анализирани и систематизирани. - Изследване на поведението на административните служители, включително посредством метода на „тайния клиент” Дейността има за цел да бъде изследвано и аналзирано поведението на административните служители и висшите представители на местната власт, съобразно уснановените мерки в Законът за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. „Таен клиент” е практика за мониторинг с доказан ефект. В конкретния случай ще има за основна цел наблюдение на работната среда и поведението на общинските служителите по предварително зададени критерии с особено внимание върху: прозрачността в работата на администрацията, адекватното даване на информация и възможността за корупционни практики. След обобщаване на резултатите ще бъдат направени предписания и препоръки. - Обособяване на „потенциалните” за корупционна дейност фактори и услуги Като последваща дейност, на базата на изследванията ще бъдат изведени „потенциалните” за корупционна дейност фактори и услуги в местната администрация. Ще бъдат начертани конкретни мерки и механизми за превенция и противодействие на корупцията. За подпомагане устойчивостта на дейността ще бъде потърсен механизъм за привличане на граждани и представители на медиите, като обществен коректив за въздействие срещу корупцинните практики. - Изготвяне на наръчник и правилник за превенция на корупцията и дългосрочен план за действие За по-ефикасното разбиране и въвеждане на програмата за превенция на корупцията и подобряване предоставянето на административни услуги ще бъде изготвен наръчник. От друга страна за да бъде нормативно обвързана ще се състави изричен Правилник. 2. Въвеждане програма за превенция на корупцията - Информационна кампания За старта на въвеждането в работата на администрацията на иновативната програма се предвижда и провеждането на информационна кампания сред местната общност за нововъведението в общините. - Открити дни – „Ден на отворени врати” Ще бъде организиран и Ден на отворените врати в общините за популяризиране дейността на общинска администрация, общински съвет и кметове. 3. Обучение и семинари на служители в администрацията и общински съветници за превенция на корупцията и постигане на прозрачност в обслужването Едни от основните изисквания за администрацията са адаптивност и адекватност. Общинските служители следва да се формират като високи професионални администратори, да притежават компетентности и умения съобразно изискванията на обществото. В проектното предложение е заложена съпътстващата дейност обучения и семинари на служители в администрацията и общински съветници за превенция на корупцията и постигане на прозрачност в обслужването. Съпътстващата дейност има за цел едновременно да разясни в детайли Програма за превенция на корупцията на администрацията и съветниците и да проведе специфични обучения под формата на модули. Обученията ще имат за цел осигуряване на надеждност и предвидимост в действията на администрацията, осигуряващи обществен достъп и контрол. 4. Закупуване на терминали (КИОСКИ) и информационни табла за достъп до информация - Интерактивни автоматизирани точки за достъп до информация (КИОСКИ) и специализиран софтуер за управление; - Информационни табла с попълнени примерни бланки за предоставяне на всички административни услуги (ситуирани в общинския център и по кметства) В административните сгради на двете общини ще бъдат инсталирани терминалите (КИОСКИ). Чрез тях гражданите и всички заинтересовани страни могат ще имат по добър и бърз достъп до нужната им обществена информация.
4. Разработване и прилагане на стратегии и наръчници за подобряване на прозрачността на общините и работата с гражданите С цел дълготрайна устойчивост на резултатите от проекта се предвижда разработване и прилагане на следните стратегии: - Комуникационна стратегия; - Стратегия за прозрачност и ефективност на общинска администрация; - Стратегия за прозрачност и ефективност на общински съвет; - Стратегия за обучение на служителите в администрацията; - Стратегия за превенция на корупцията в общината; - Етичен кодекс за поведението на служителите в общински администрация; - Разработване на вътрешни правила за работа с гражданите; След публично обсъждане стратегиите ще бъдат предложени за гласуване от Общинските съвети. Дейността е от ключово значение за наличието на добър публичен мениджмънт в структурите на местната власт. С изготвянето на стратегическите документи се цели определянето на: - Визия за постигане на добро обслужване, прозрачност и антикорупция; - Стратегически принципи и мерки за подобряване на административното обслужване, прозрачността и антикорупцията;
5. Актуализация на интернет сайтовете на общините, във връзка с повишаване на прозрачността Като друга основна дейност се предвижда актуализация на интернет сайтовете на общините Марица и Брезово. При реализацията на дейността ще бъде обърнато специално внимание на: функционалност на страниците, изчерпателна информация, възможност за обратна връзка (интерактивност), възможност за мнения и препоръки и др. Като нововъведения на съществуващите сайтове ще бъдат разработени: версии на английски език; версии за хора с увредено зрение; секция за мнения и препоръки; онлайн форуми; специална секция за подаване на сигнали за корупция; Ще бъде създадена и база данни (с възможност за търсене), на решенията на Общински съвет. Предвижда се и създаването на специални секции в сайтовете – Документооборот (готови пакети бланки и формуляри за издаване на разрешения скици, начин на подаване и нужни документи и т.н.)
6. Проучване на добри практики, съчетано с работни посещения на служители от местните администрации и общински съветници в държави членки на ЕС и други общини от България 1. Проучване на добри практики и работни посещения в общини от страни членки на ЕС. Базирайки се на добрите европейски практики по проекта се предвиждат работни посещения в страни членки на ЕС. Заложената дейност има за цел сравняване на цялостното състояние на местната администрация с други такива от ЕС; сравняване на нивото на ефективност, ефикасност, координация и прозрачност; мерки за превенция от корупция; въвеждане на добри практики. Посещението си поставя за цел да установи и до каква степен съществува административна конвергенция между местните администрации в общини от ЕС и България, като се изследват основните принципи и ценности: безпристрастност и неутралност; информираност и прозрачност; независима и професионална администрация; отговорност на служителите. 2. Проучване на добри практики и работни посещения в общини от Република България От друга страна проектът предвижда и проучване на добри практики и посещение в други общини от Република България. Конкретните общини, които ще бъдат посетени ще се определят след обстоен анализ и проучване на добрите им резултати и въведените иновативни практики в областта на прозрачността и превенцията от корупция.
7. Дейност по информация и публичност Изборът на този вид дейности е обоснован от необходимостта за информиране на местната общност в общините Марица и Брезово за целите на проект „Ефективна, прозрачна и почтена община” и широка гласност за предвидените дейности и мероприятия. Чрез тази дейност ще се запознаят медиите, институциите в общините и областния център с хода и резултатите по проекта, ще се даде публичност за финансовата помощ осигурена от ЕС. В началото на проекта се предвижда провеждането на пресконференция с участието на бенефициента Община Марица, партньора Община Брезово. Тя ще съдържа информация за финансовата подкрепа от ЕС и размера на предоставеното съфинансиране от бенефициента по проекта. Ще се предостави информация за целта на проекта и предоставената финансова помощ. Ще се изготвят бланки за кореспонденция на проекта. Предвиждат се и четири платени публикации и прес-карета в пресата на областно ниво, които ще дават информация за предоставената безвъзмездна финансова помощ, хода на проекта, обхванатите целеви групи и планираните мероприятия. Ще се изготви специален рекламен клип за реализираните дейности по проекта в двете общини. Клипът се предвижда да бъде излъчен по местните телевизии и качен на интернет сайтовете на общините. Ще бъдат изработени информационни материали: брошури и флайери; плакати, презентационни CD, в съответствие с Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия, които ще информират местното население, медиите и заинтересованите лица.
Партньори
Партньори:
Община Брезово
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 513 214 BGN
Общ бюджет: 429 369 BGN
БФП: 429 369 BGN
Общо изплатени средства: 429 369 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 429 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 102 643 BGN
2010 240 906 BGN
2011 85 821 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
429 369 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 364 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 87 246 BGN
2010 204 770 BGN
2011 72 947 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
364 964 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 396 BGN
2010 36 136 BGN
2011 12 873 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 405 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д2. - Проведени 2 проучвания с по 2000 анкетирани пълнолетни граждани от Община Марица и Община Брезово
Индикатор 2 По Д2. - Разработена методика за провеждане на проучването
Индикатор 3 По Д2. - Направени 2 броя анализи
Индикатор 4 По Д3. - 2 броя изследвания и анализ на вътрешни нормативни документи
Индикатор 5 По Д3. - 2 броя анализи
Индикатор 6 По Д3. - 2 броя наръчници за превенция на корупцията
Индикатор 7 По Д3. - 2 броя правилници за превенция на корупцията
Индикатор 8 По Д3. - Проведени 2 Информационни кампании в общините
Индикатор 9 По Д3. - Проведени по 2 Открити дни – „Ден на отворени врати”
Индикатор 10 По Д3. - Проведено обучение за превенция от корупцията за 2 общини
Индикатор 11 По Д3. - Доставени и монтирани 2 броя интерактивни терминали
Индикатор 12 По Д3. - Доставени и монтирани 36 информационни табла
Индикатор 13 По Д4. - 7 броя стратегии за двете общини
Индикатор 14 По Д5. - Изготвени допълнителни модули към интернет страниците на общините – англ. версия, версия за хора с увредено зрение, база данни за решения на ОбС, форуми
Индикатор 15 По Д6. - Проведени работни посещения с общини от 2 европейски държави от ЕС, на общо 35 представители на общините Марица и Брезово
Индикатор 16 По Д6. - Срещи с общини от България 35 представители на общините Марица и Брезово
Индикатор 17 По Д7. - 2 пресконференции
Индикатор 18 По Д7. - 4 платени публикации и прес-карета
Индикатор 19 По Д7. - 8000 брошури и флайери
Индикатор 20 По Д7. - 1600 плаката
Индикатор 21 По Д7. - 1000 презентационни CD, включващи и рекламен клип


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз