Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0037-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие потенциала на докторанти и млади учени за интер-дисциплинарни социално-икономически изследвания
Бенефициент: ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се развие и укрепи потенциала на докторантите и младите учени за интердисциплинарни социално-икономически изследвания в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Дейности: Дейност 0.1 Организиране и провеждане на първата работна среща на екипа.
Дейност 0.2 Разработване на системата за управление качеството на проекта
Дейност 0.3 Анализ на заинтересованите страни (подготовка на доклад)
Дейност 0.4 Организиране и провеждане на церемония по стартирането на проекта. Подготовка и разпространяване на съобщение до пресата и публикуване на специални материали
Дейност 1.1 * Прецизиране разработването на индивидуалните научни планове. Дейността ще има периодичен характер, както следва – 2-4 месец; 14-15 месец и 23-24 месец
Дейност 1.2* Разширяване на предлаганите от докторската програма на института обучителни модули
Дейност 1.3 Подпомагане подготовката на публикации и части от дисертационните трудове чрез привличането експертизата на хабилитирани лица и експерти от практиката
Дейност 1.4* Осигуряване на достъп до допълнителни информационни източници
Дейност 1.5 Подкрепа за участие във форуми и краткосрочни форми на пост-университетско обучение в страната и чужбина
Дейност 1.6 Предоставяне на допълнителни средства на докторантите, необхо-дими за решаване на научни задачи, свързани с дисертационните им трудове, вкл. – провеждане на пакет от 2 ЕСИ тип „омнибус”
Дейност 1.7* Предоставяне на стипендии
Дейност 2.1* Разширяване на предлаганите модули в рамките на докторската програма на ИИ на БАН. Подготовка и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията:
Дейност 2.2 Подкрепа за научни публикации в български и международни реномирани научни списания
Дейност 2.3 Подкрепа за академичната мобилност на младите учени в страната и в чужбина
Дейност 2.4 Осигуряване на специализиран софтуер –закупуване на SPSS 16 и Е-Views 5
Дейнсот 2.5 Осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за провеждане на ЕСИ тип „омнибус”, свързано с повишаването на научния потенциал на младите учени и развитието на ПЧП
Дейност 2.6* Предоставяне на стипендии
Дейност 3.1 Разработване на план за информиране и публичност
Дейност 3.2* Провеждане на брифинг-сесии при стартирането и приключването на проекта с ангажирането на преките бенефициенти; основните заинтересовани страни
Дейност 3.3* Периодично разпространение на прес-съобщения – не по-рядко от веднъж на всеки 6 месеца
Дейност 3.4* Изготвяне и двукратно разпространение (при обявяване на конкурсите за докторанти) на информационно-рекламни материали за проекта
Дейност 3.5 Разработване, „хостване” и поддържане на отделен сайт по проекта, с линкове до сайтовете на ЕСФ, МОН, ИИ на БАН
Дейност 4.1 Подготовка и провеждане на заключителна церемония и заключителен брифинг
Дейност 4.2 Дейности по административното приключване и отчитане на проекта пред Възложителя (23-24 месец)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕСТАТ" ООД
СТРАТСОФТ БЪЛГАРИЯ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 397 995 BGN
Общ бюджет: 273 498 BGN
БФП: 273 498 BGN
Общо изплатени средства: 273 491 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 273 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 129 974 BGN
2011 142 720 BGN
2012 798 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
273 491 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 232 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 110 478 BGN
2011 121 312 BGN
2012 678 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 468 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 496 BGN
2011 21 408 BGN
2012 120 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 024 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз