Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0180-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07016
Наименование: Повишаване капацитета на заетите в "Доверие - Брико" АД
Бенефициент: "Доверие - Брико" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 20.07.2009
Дата на приключване: 20.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на “Доверие – Брико” АД за предоставяне на компетентно и професионално обслужване на своите клиенти чрез повишаване компетентността и адаптивността на служителите и развитие на конкурентноспособността на компанията на българския пазар.
Дейности: 1. Управление на проекта 1.1 Стартиране на проекта, разпределение на задачите 1.2 Документално осигуряване на проекта; изготвяне на технически доклади – междинни и заключителен и др. необходими документи. 1.3 Провеждане на оперативни срещи между ВО и партньорите 1.4 Координационни, административни и счетоводни дейности 1.5 Одит на проекта Описание: Целта на тази дейност е постигането на устойчиво и практично управление на всички дейности по проекта. Управленският екип носи отговорност за тази дейност. Неговите членове ще изготвят и подават междинни доклади и финални отчети до Договарящия орган съобразно неговите изисквания. При изпълнението на проекта се провеждат регулярни срещи между ВО и партньорите с цел координация и предприемане на коригиращи дейстия при необходимост, с оглед най-ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта. Партньорите от И.Фо.Же.Ко. имат сериозен отпит в работа с водещата организация, като са провеждали по-голямата част от обученията й през последните години. Двете организации имат опит в логистичната и методическата работа по обучения, сходни на предлаганите с настоящия проект, което само по себе си е гарнт за доброто изпътлненит на проекта. Чрез включване на всички заинтересовани страни тази дейност допринася за изпълнението на хоризонталните политики на ОП „Развитие на ЧР” по отношение на партньорство и овластяване. Доброто управление на проекта е гарантирано и от включването на всички партньори в процеса. Чрез назначаването на координатори на обученията от страна на всеки от партньорите се гарантира добър мониторинг на изпълнението на дейностите, както и на логистичната и техническа страна на проекта. От своя страна методистите на двете обучаващи организации ще следят за правилното и ползотворно изпълнение на обученията. Продължителност: Тази дейност обхваща целия период на проекта. Очаквани резултати: проведени оперативни срещи между ВО и партньорите; изготвени технически доклади; административно осигурен проект - изготвени документи отразяващи координационните, административни и счетовдни дейности; предадена необходимата документация по изпълнението на проекта.
2. Подготовка на обученията Описание: Целта на тази дейност е логистичната и педагогоческа подговорка на обученията. В рамките на един месец ще бъдат подготвени необходимите материали и зали за провеждането на обученията, както и ще бъде извършено сформиране по групи на 446 служители на «Доверие – Брико» АД, които са целева група на проекта. Ще бъде извършена цялостаната логистика по обученията. Проектът и програмата ще бъдат представени на предвидените за обучение служители с цел да бъдат мотивирани да повишат своята квалификация и ключови компетентности. В рамките на този месец се предвижда организирането на обучителния процес и на обучителните материали. За всяко от обученията както по професионална квалификация така и по ключови компетенции е необходимо адаптирането на обучителния материал, с който организацията партньор работи. При обученията по проефесионална квалификация, се има предвид разработване и написване на презентационни материали и практически задачи за всяко от обученията, които ще бъдат разпечатани и раздадени на всеки курсист . За целта се предвижда наемането на обучител – методист, който да подготвя обученията. Освен това по време на цялото обучение методистите ще наблюдават изпълнението на обученията от гледна точка на съвместимост на материала с нуждите на целевата група, разглеждане и адаптиране на съдържанието на обучителния материал. Всяка от организациите партньори има създадени и наложени свои вътрешни правила и практики за работата на тези методисти. Общо работата на един методист е остойностена в рамките на два работни дни на обучение. Като допълнение обученията по професионална квалификация използват учебни материали, които са оформени в помагало (учебник). Такива учебници ще бъдат изготвени и отпечатани от външна фирма и съответно ще бъдат закупени за нуждите на обучението. При обученията по английски език (ключови компетенции) фирмата също работи с готови учебници и учебни помагала, които се закупуват в комплекти за обучаемите и преподавателите. В рамките на тази дейност се предвижда и провеждането на нужните процедури по избор на изпълнител за закупуване на учебниците по професионална квалификация Продължителност: 1 месец Очаквани резултати: материали за обученията, подготвени зали, снабдени с необходимата техника; сформирани групи по отделните обучения; мотивирани служители
3. Провеждане на обученията по професионална квалификация Описание: Тази дейност ще започне 1 месец след стартиране на проекта и ще приключи 1 месец преди края му. Ще бъдат проведени всички предвидени обучения според идентифицираните нужди на служителите. Всяко обучение има своите специфики и начини на провеждане. В тази връзка част от обученията ще бъдат проведени в рамките на търговските обекти на водещата организация, а други ще се извършат във външни зали. Външните зали от своя страна могат да бъдат разделени на две. Обученията по професионална квалификация, които ще се проведат в София ще бъдат поместени в зали взети под наем от партньора. Останалите обучения от тази група ще се провеждат в различни градове на страната, като те ще бъдат в наети за целта зали. При провеждането на някои от обученията, с цел оптимизиране на групите, се налага малка част от обучаемите да пътуват от близки до градовете, където ще се провеждат обученията населени места, за да присъстват на даденото обучение. За целта са предвидени пътни и квартирни за тези представители на целевата група. При провеждането на обученията преподавателите ще прилагат принципите за равенство между половете, равните възможности и ще се създават условия за превенция на дискриминацията. Предвидените обучения тук са разделени на под-дейности: Под-дейност 3.1. Потребителите – роля и поведение Ще бъдат проведени 10 еднодневни обучения за 85 човека общо, които ще бъдат разпределени в 10 групи от 7 до 10 души. Под-дейност 3.2.: Принципи на деловото общуване Ще бъдат проведени 23 двудневни обучения за 182 човека общо, разпределени в 23 групи от 7 до 10 души. Под-дейност 3.3.: Управление на конфликтни ситуации Ще бъдат проведени 6 двудневни обучения за 48 човека общо, разпределени в 6 групи от 7 до 10 души. Под-дейност 3.4. Ефективен мърчандайзинг Ще бъдат проведени 9 двудневни обучения за 70 човека общо, разпределени в 10 групи от 8 до 10 души. Под-дейност 3.5. Стокознание – специфични за отдела стоки. Стоки с основна функция декорация на дома и градината. Ще бъдат проведени 17 двудневни обучения за 136 човека общо, разпределени в 17 групи от 7 до 10 души. Под-дейност 3.6. Стокознание – специфични за отдела стоки. Стоки с основна функция поддържане и основен ремонт на дома Ще бъдат проведени 20 обучения за 161 човека общо, разпределени в 20 групи от 7 до 10 души. Под-дейност 3.7. Въведение в работата на каса Ще бъдат проведени 11 обучения за 89 човека общо, разпределени в 11 групи от 7 до 10 души. Под-дейност 3.8. Управление на конфликтни ситуации при работа на каса Ще бъдат проведени 11 обучения за 89 човека общо, разпределени в 11 групи от 7 до 10 души. Някои от групите ще преминат повече от 1 обучение. Касиер-рецепционистите ще преминат обученията - Въведение в работата на каса и Управление на конфликтни ситуации при работа на каса. Консултант продавачите ще преминат по 1, 2 или 3 от следните обучения съобразно потребностите им - Принципи на деловото общуване, Управление на конфликтни ситуации, Потребителите - роля и поведение и Стокознание. Почти всички експерт продавачи ще посещават и Ефективен мърчандайзинг и Стокознание. Всяка група служители преминава специфичините обучения, в пълно съответствие с политиката и годишните програми за обучения на фирмата. Всички обучения по професионална квалификация (както и тези по ключови компетенции) са тясно свързани с графиците и стратегиите за обучения на служителите на водещата организация. Чрез изпълнението на проекта се дава възможност на служителите да преминат през голям набор от обучения и да повишат компетенциите си. Продължителност: Тази дейност ще започне 1 месец след стартиране на проекта и ще приключи 1 месец преди края му. Очаквани резултати: 394 служители на „Доверие – Брико” АД преминали обучения по професионална квалификация, от които 235 консултант продавача, 89 касиер – рецепциониста и 70 експерт продавача.
4. Провеждане на обученията по ключови компетенции Описание: Дейността се концентрира върху провеждането на обученията по ключови компетенции и по-точно английски език. Обученията са насочени към служители заети в централата и в някои от търговските обекти на фирмата. Това са мениджъри на отдели, продуктови мениджъри, счетоводители, логистици и специалисти по обучение, подбор, реклама и комуникации и др. Обученията ще се проведат във външни зали, които ще бъдат взети под наем. Предвижда се провеждането на входен тест за определяне знанията на участниците и правилното им разпределяне между различните нива на обучение. Обученията ще бъдат проведени от високо квалифицирани преподаватели, които са взаимозаменяеми. Всяко обучение описано по-долу ще бъде водено от 1 преподавател, като са дадени и варианти за негови заместници. При евентуална замяна на водещия преподавадел по време на изпълнението на проекта ще бъдат следвани всички изисквания на схемата и управляващия орган (предварително уведомление и т.н.). При провеждането на обученията преподавателите ще прилагат принципите за равенство между половете, равните възможности и ще се създават условия за превенция на дискриминацията. Предвиждат се 3 четиримесечни курса – - Pre-Intermediate – за две групи - Intermediate за една група - Upper-Intermediate за две групи Общо 5 групи от 8 до 14 души ще преминат курсовете. При изпълнението на дейността част от групите ще се водят в един и същи период. Практическото провеждане на обученията е разделено на две части от по четири месеца. По време на Първата част - от Втори до Пети месец от проекта ще се проведат общо 3 обучения – две групи по Pre-Intermediate и една по Upper-Intermediate. През Втората част – Шести до Девети месец от проекта ще се проведат останалите две групи – една по Upper-Intermediate и една по Intermediate English. Продължителност: 8 месеца общо (4 месеца на група) Очаквани резултати: 52 служители
5. Оценяване и издаване на сертификати/удостоверения Описание: Организиране и провеждане изпити за всяко обучение и оценяване на обучените лица. Издаване на сертификати/удостоверения на успешно преминалите обученията. Изпитите ще се проведат след всяко от обученията. Предивдено е след края на обученията, обучаемите да получават удостоверението си за преминато обучение. Продължителност: 10 месеца Очаквани резултати: проведени изпити за оценяване; издадени удостоверения за професионална квалификация и сертификати за преминато езиково обучение за минимум 80% от включените в обученията служители.
6. Информиране и публичност Описание: Чрез изпълнението на тази дейност ще бъдат огласени резултатите от проведените обучения, ще бъде осигурена осведоменост на обществеността за проекта, както и ще бъде постигната прозрачност на изпълнените дейности. Дейността обхваща следното:  Изработване на 1000 брошури с информация за проекта. Брошурите ще бъдат разпространени в търговските обекти, в които работят обучаемите, като по този начин ще се постигне както запознаване на останалите служители на компанията с целите и резултатите на проекта, така и запознаване на широката публика в лицето на клиентите на магазините с целите и реализацията на програмата.  Публикуване на информация за проекта на сайтовете на компанията и партньорите.  Публикация на статии в национален седмичник/списание  Изработване на информационни табели, които да бъдат разположени в търговските обекти на ВО  Встъпителна и заключителна среща  Трансперанти за встъпителната и заключителната среща Продължителност: Дейността ще започне реализирането си в началото на проекта, като информационно покритие на проекта чрез сайта на компанията ще бъде осигурено през 12 месеца от продължителността на проекта. Очаквани резултати: разпространени 250 брошури, публикувана информация на сайта на компанията; публикувана статия;
Партньори
Партньори:
"Британско-Български Информационен и езиков център" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 201 577 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 86 390 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз