Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0061-C0001
Номер на проект: 58301-С-012
Наименование: Възстановяване на местообитания от европейско консервационно значение на територията на община Марица
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 30.07.2009
Дата на приключване: 30.07.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: •Възстановяване и създаване на условия за дългосрочна консервация на местообитания на видове птици от европейско и световно консервационно значение във влажни зони на Горнотракийската низина •Възстановяване на местообитания от равнинни и заливни гори с европейска консервационна стойност по поречието на р. Марица и моделно изграждане на биокоридори
Дейности: Дейност 1: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХИДРОЛОГИЧНИЯ РЕЖИМ НА БИВШО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО С. ТРУД (централна територия на защитена зона № BG0000444 река Пясъчник) Възстановяването на хидрологичния режим изисква ремонт на разрушени няколко броя саваци, ремонтиране на няколко малки скъсани диги и прочистване на водоснабдителния канал. Основни компоненти на дейността са: • Детайлизиран техн. проект и задание за подизпълнител • Укрепване и ремонт на диги с дължина 1360 м. • Възстановяване на диги с дължина 742 м. • Ремонт на 4, изграждане на 3 бр. нови малки саваци • Прочистване на канали с дължина 500 м.
Дейност 2: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГНЕЗДОВИ И ЗИМОВНИ МЕСТООБИТАНИЯ НА ВЛАЖНА ЗОНА – РИБОВЪДНО С-ВО В С. ТРУД (ЗЗ № BG0000444) Възстановяване на гнездовите местообитания на белоока потапница, черноврат гмурец, ръждива чапла, малък корморан, малка бяла чапла, гривеста чапла, блестящ ибис и др. Възстановяване на нивото на сукцесията към база 1990 г. чрез ограничаване на тръстиковите и папурови обраствания - създаване на водни огледала (26 000 м2) и възстановяване на 4 острова. Основни компоненти: 1. Детайлизиран проект за възстановяване на местообитания. Проектът включва:  обобщаване на информацията за местооби-танията;  оценка на водните нива и препоръки;  картиране на бъдещите водни огледала;  технически спецификации за машинно и ръчно възстановяване;  техническо проектиране на конфигурацията на островите и с включени детайлни количествено-стойностни сметки и технически планове за работа на строителната техника и други. 2. Изграждане на изкуствени острови: • 2 изкуствени острова (120 и 200 м2) от заливни гори - местообитание за смесени колони на малка бяла чапла, нощна чапла, гривеста чапла и малък корморан • 1 остров с площ 200 м2 от тамарикс и тръстикови масиви - местообитание на ръждива чапла, блестящ ибис и зимовни местообитания на голям воден бик и блатна сова. • 2 малки острова с обща площ 160 м2 (пясъчно покритие) - местообитание на смесени колони на рибарки и дъждосвирци 3. Отваряне на водни огледала в обраствания с твърда водна растителност, тръстика и папур. Използват се два подхода: • Машинно – с по-голяма ефективност (22 хил. м2). • Ръчно – подводно косене с бензинов храсторез на площ от 4800 м2, на места, където не е възможна машинна обработка.
Дейност 3: МОДЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАВНИННИ И ЗАЛИВНИ ГОРИ (128 дка) И ИЗГРАЖДАНЕ НА БИОКОРИДОР (8 КМ.) База за моделно възстановяване са фитоценозите на две местообитания от европейска консервационна значимост – 91F0 (Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големите реки (Ulmenion minoris)) и 92A0 (Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba). За нуждите на проектното предложение е изготвена детайлна фитоценологична и лесотехническа концепция (подробности вж. т. 2.5. Методика) Предвидена е работа с 55 дървесни, храстови видове и лиани. Ще бъдат възстановени поне шест асоциации. Дейността предвижда възстановяване на два комплекса: 1. Моделно възстановяване на низинно-равнинни гори с доминиране на Quercus robur и Fraxinus oxycarpa. Като субдоминанти и съпътстващи ще бъдат въведени още 17 дървесни, 18 храстови и 6 вида лиани (подроб. вж. Прилож.А6) Възстановяването се извършва в две територии: (вж. карти – Прил. А8 и А9) • мерата източно от с. Калековец по конфигурация представена на карта (Прилож.А9) • биокоридор с дължина 8 км., свързващ две Натура зони ЗЗ № BG0000429 р.Стряма и ЗЗ № BG0000444 р.Пясъчник. (Прилож.А8) 2. Моделно възстановяване на заливни гори с доминиране на Salix alba, Populus alba, Populus nigra, Alnus glutinosa. Като субдоминанти и съпътстващи ще бъдат въведени още 5 дървесни, 6 храстови и 18 вида лиани. (подроб. вж. Прилож.А6) Изготвената за проекта концепция гарантира, не само есте-ствен вид на получения резултат, но и възможности за възстано-вяване на микроместообитания на фауна с високо консерваци-онно значение. Предвиденият биокоридор ще осигури възмож-ности за миграция на биота между двете защитени зони и ще е моделен пример, който ще изпълни със съдържание понятието „екологична мрежа”. За изпълнението на тази дейност са предвидени и помощни дейности, като:  събиране на семена и репродуктивни материали;  създаване на разсадник за производство на фиданки и  изграждане на напоителен канал. Вж. подробности в дейности 4, 5 и 6
Дейност 4: СЪБИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИАЛ Дейността предвижда:  Идентификация и сертифициране на находищата от семена;  Събиране на репродуктивни материали от 55 вида;  Почистване на семената;  Съхраняване на семената в семенна станция;  Предпосевна подготовка на семената.
Дейност 5: ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗСАДНИК Изграждане на разсадник (12 дка.) за производство на посадъчен материал. Дейността предвижда: • Изготвяне на технически проект за разсадник • Подготовка на терен (риголване, дисковане, култивиране, подобряване на почвата и направа на парцели) • Сондаж и монтаж на поливна помпа • Изграждане на ограда за разсадника
Дейност 6: ПРОКОПАВАНЕ НА НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ Изграждане на система от тесен канал и две малки езера. Основни стъпки: • Прокопаване на леглото на канала (дължина 2,8 км., ширина 1,7 м. и дълбочина 0,9 м.). Връзка на канала с напоителната система и отводнителната система на река Стряма. • Изграждане на система на две малки езера, поддържащи водното ниво на канала. За едно от езерата се използва изоставен рибовъден басейн, второто езеро е малко (с площ 0,8 дка) и се прокопава в най-ниската кота на системата. • Земните маси от езерата се използват за нуждите на дейност 2 - изграждане на острови за възстановяване на местообитания.
Дейност 7: ЗАГРАЖДАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАСАЖДЕНИЯТА ОТ ПАША Изграждане на ограда с обща дължина 8500 м.
Дейност 8: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР И НАБЛЮДАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ С цел максимална финансова ефективност сме предвидили центърът да бъде изграден от два модула - два транспортни контейнера специално оборудвани като помещения със санитарен възел с обща площ 2 х 24 м2. вж. Прилож. А11 За отходните води се предвижда т.нар. мини пречиствателна станция BR4 на цена от 4900 лв. Предвидени са разходи също и за метален контейнер - склад за инструменти, екипировка и работно облекло. Подробности в Прилож. А11 За изграждането на многофункционалният център са необходими земно насипни работи за подготовка на площадка. Предвидени са също и възстановяване на ограбената електропреносна система, сондаж за вода, 80 м. ограда и др. Предвидено е изграждането на две наблюдателни вишки.
Дейност 9: ДОСТАВКА НА ЕКИПИРОВКА ЗА КОНСЕРВАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ Доставяне на минимален комплект екипировка, необходим за устойчива консервация и управление на възстановените местоо-битания. Екипировката включва доставка на:  малка лодка с двигател;  автомобил с ремарке (Лада Нива);  прикачен инвентар за подводно косене на твърда водна растителност;  храсторез;  далекогледна тръба;  два бинокъла и  уред за нощно виждане.
Дейност 10: ПУБЛИКАЦИИ, РЕКЛАМНИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ ПРОДУКТИ Проектното предложение предвижда изработването на представителни материали за популяризиране на опита на община Марица за възстановяване на влажни зони и равнинни гори и изграждането на първия в страната биокоридор, свързващ защитени зони по Натура 2000. Предвидени са: • Дипляна„Възстановяване на влажни зони и равнинни гори” • Дипляна Натура 2000 „Първият биокоридор в България” • Публикация-Консервация и възстановяване на заливни гори и изграждане на биокоридори (консервационен и технологичен план) • Малък билборд, популяризиращ донорската програма • 2 пресконференции – начало и край на проекта
Дейност 11: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА За непосредственото административно, финансово и експертно управление на проекта, предложението предвижда изграждане на мениджърско звено на проекта с двама експерта и частична заетост: • Ръководител на проекта – представител на бенефициента на община Марица с 30% заетост. • Координатор „Проектни дейности, консервация и възстановяване” - представител на партньора с 60% заетост. Счетоводството и финансовия мениджмънт се осъществяват от експерти на община Марица и са с обем 160 ч. дни.
Дейност 12: ОДИТ НА ПРОЕКТА При стартиране на дейностите по проекта се избира одитор на проекта - лицензиран експерт-счетоводител. Екипът за управление на проекта обсъжда с одитора процесите на изразходване и отчитане на финансовите средства. Правят се консултации с одитора при подготовката и подаване на месечните отчети. След изготвяне на финалния финансов отчет по проекта одиторът го преглежда и оценява по целесъобразност и законосъобразност. Докладът от одита се прилага към окончателния доклад по проекта.
Партньори
Партньори:
СНЦ Зелени Балкани - Пловдив
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 681 648 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 10 800 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз