Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвентаризация на горите в резерват "Риломанастирска Гора"
Бенефициент: Дирекция Национален парк Рила
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 15.07.2009
Дата на приключване: 15.07.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Рила
Описание
Описание на проекта: Цел на предлагания проект е да се извърши инвентаризация на горите в резерват „Риломанастирска гора”
Дейности: Дейност № 1: Управление на проекта • Управлението на проекта ще се осъществи от ръководител, подпомаган по финансовите въпроси от счетоводител. • Дейността на експертите по проекта ще се следи от ръководителя чрез представяне и обсъждане на ежемесечни отчети, както и чрез теренни проверки на проектните дейности.
Дейност № 2: Събиране на информация за резервата Справката ще се извърши от експертите по проекта. • Ще се събере информация както за миналото, така и за сегашното състояние на резервата, която ще включи: физикогеографска характеристика; разпределение по площ на горските екосистеми и дървесно-храстовите видовете; залесени и незалесени площи (гори, поляни, високопла-нински безлесни площи, скали, голини, сипеи, езера и др.); таксационни данни по дървесни видове; редки, защитени и застрашени растителни и животински видове; оценка на подраст и подлес; оценка на ерозията и др. • Източници на данни могат да бъдат: Държавен архив, архивите на Държавно горско стопанство „Рилски манастир”, публикации, нормативни документи, План за Управление на Природен парк „Рилски манастир” и др.
Дейност № 3: Инвентаризация площта на резервата Дейността ще се извърши от експертите по проекта и ще включи следните поддейности: • Обход на територията на резервата; • Събиране на теренни данни и описания за горскодървесната растителност на ниво отдел и подотдел – видов състав, възрастова и височинна структура, склопеност, общ дървесен запас, запас на мъртвата дървесина, възобновяване; • Събиране на данни за редки, защитени и застрашени видове (дървесни, храстови, тревни), степен на покритие, участие на тревните съобщества; • Събиране на теренни данни за фауната, включително за редки, защитени и застрашени видове; • Събиране на информация за чужди инвазивни видове, антропогенна намеса, заплахи от абиотичен и биотичен характер. • Видовият състав и относителната численост на сухоземната гръбначна и безгръбначна фауна ще бъдат отчитани със стандартни теренни методи: прокарване на трансекти в представителни местообитания (орнитофауна, херпетофауна), залагане на капано-линии в представителни местообитания (дребни бозайници, безгръбначна фауна), екскурзиране (орнитофауна, херпетофауна, безгръбначна фауна, следи от едри бозайници).
Дейност № 4: Обработка и обобщаване на данните от инвентаризацията Дейността ще се извърши от експертите по проекта и ще се състои в следното: • Обработка и въвеждане на данните от теренната инвентаризация на електронен носител; • Актуализация на наличните данни от други подобни проучвания на защитената територия; • Обобщаване на обработената информацията в база данни за резервата на електронен и хартиен носител.
Дейност № 5: Разграничаване на типове природни местообитания въз основа на Приложение 1 от Закона за биологичното разнообразие Дейността ще се извърши от експертите по проекта и ще включи: • Разграничаване на типове природни местообитания по подотдели на горите ще се базира на извършената инвентаризация. При обособяване на местообитанията ще бъдат взети под внимание следните параметри – състав и динамика на растителните съобщества, в това число наличие на индикаторни видове; тип основна скала; тип и характеристика на почвата и особености на релефа. • Разграничаване на типове природни местообитания ще е въз основа на класификацията на природните местообитания на EUNIS, която съответства на класификацията по НАТУРА 2000 (Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие). За по-точно характеризиране на растителните съобщества към дадено природно местообитание, в представителните места ще бъдат заложени стандартни работни площадки, в които ще се направят пълни фитоценологични описания по методиката на Braun-Blanquet (1964). За картна основа на базата данни ще бъдат топографски и горски карти. • Обобщаване на данните от разграничаването на типове природни местообитания на електронен и хартиен носител.
Дейност № 6: Залагане на постоянни пробни площи (ППП) по местообитания, таксационни измервания в пробните площи Пробните площи ще бъдат заложени от експертите по проекта като дейността ще се състои в следното: • Избор на представителни участъци от горските местообитания за залагане на постоянни пробни площи на база данни от инвентаризацията и разграничаване на типове природни местообитания. • Залагане на 1 до 3 пробни площи в един тип местообитание. Тяхната площ ще бъде до един хектар. Ще се представят точните географски координати на всяка пробна площ. На терена площите няма да се отбелязват с трайни знаци, за да не се нарушава естествената среда на резерватната територия. • Дейността ще включва оценка на основните параметри на дървостоите в пробните площи – видов състав, възрастова и височинна структура, склопеност, общ дървесен запас, запас на мъртвата дървесина, определяне на възобновителната динамика и сукцесионните тенденции.
Дейност № 7: Обработка на данните и изготвяне досиета на пробните площи • Обработката ще се извърши от експертите по проекта. • За всяка пробна площ ще се изготви досие, съдържащо събраните и обобщените теренни данни за дървостоя, подлеса, подраста, тревната покривка, фазата на сукцесия и др.
Дейност № 8: Определяне на благоприятния природозащитен статус на установените местообитания и видовете Благоприятният природозащитен статус на установените местообитания ще се определи от експертите по проекта и ще включи: • Оценка на резерватния режим за постигане на целите, поставени при обявяване на защитената територия. • Оценка на благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете по отношение на наличието на сегашни и бъдещи заплахи, свързани с промени в климата, пожари, каламитети, инвазия на неместни видове, туристическа интервенция, урбанизация в съседни райони и др.
Дейност № 9: Поставяне маркировка на резервата • Отговорност за поставянето на маркировката носят експертите и отговорника за тази дейност. • След обход на терена и установяване на точните граници на резервата, експертите ще запознаят изпълнителите по поставянето на маркировката. Маркировка ще се постави и по туристическите пътеки, преминаващи през резервата, както и опознавателни и информационни табели за природните дадености.
Дейност № 10: Информация и публичност Отговорност за дейностите, свързани с информационната дейност и публичността на проекта, носят експертите и ръководителят на проекта. Основните стъпки при реализацията на тази дейност са свързани с: • Издаване на брошура (01.02.2012–31.03.2012 г.); • Поставяне на табели (01.02.2012–31.03.2012 г.); • Документиране на местообитания и видове под формата на снимков материал (01.05.2009–31.10.2012 г.); • Публикуване в интернет сайт (01.05.2010–31.03.2012 г.); • Публикации в местна преса (01.04.2010–01.04.2012 г.); • Подготовка на презентация за семинари (01.03.2012–31.03.2012 г.); • Провеждане на експертен семинар (01.04.2012–10.04.2012 г.); • Провеждане на обществен семинар (01.04.2012–10.04.2012 г.)
Дейност № 11: Одит Отговорност за дейността, свързана с одита, носят пряко ангажираните с тази дейност лица.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 500 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз