Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0030-C0001
Номер на проект: РД 02-14-1578/27.08.2009
Наименование: Осигуряване на външни експерти за осъществяване на предварителен контрол по чл.20а от Закона за обществените поръчки и на външни експерти в комисиите за оценка на офертите от списъка по чл.19 ал.2 т.8 от ЗОП
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2009
Начална дата: 27.08.2009
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Да се осигури качествено експертно оценяване на документацията за възлагане на обществени поръчки, попадащи в хипотезата на чл.19 ал.2 т.22 от Закона за обществените поръчки. • Да се гарантира принципа за прозрачност в работата на комисията за оценка на офертите. • Да се осигури необходимия експертен потенциал за избор на най-подходящ изпълнител на обществена поръчка при изпълнение на проект по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013
Дейности: Дейност 1: Организация за изпълнението на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Извършване на предварителен контрол по реда на чл.20а от ЗОП
Дейност 4: Участие на външни експерти, вписани в списъка по чл.19 ал.2 т.8 от ЗОП като членове на комисиите за оценка на офертите
Дейност 5: Информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 750 BGN
Общ бюджет: - 488 BGN
БФП: - 488 BGN
Общо изплатени средства: 28 914 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 905 BGN
2011 9 435 BGN
2012 5 574 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 914 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 819 BGN
2011 8 020 BGN
2012 4 738 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 577 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 73 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 086 BGN
2011 1 415 BGN
2012 836 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 337 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвени протоколи от комисии за оценка на оферти
Индикатор 2 Изготвени доклади по НОПКПОПФНЧСЕФ и протоколи от комисии за оценка на оферти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз