Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0027-C0001
Номер на проект: РД 02-14-1575/27.08.09
Наименование: “Обезпечаване управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на ОПРР в проверки на място, чрез участието на експертите от УО на ОПРР”
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2009
Начална дата: 27.08.2009
Дата на приключване: 27.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта:  Подготовка и изпълнение на функциите по наблюдение, оценка и контрол на експертите от отделите „Мониторинг” и „Финансово управление и контрол” от централното управление на УО и регионалните отдели към ГД „Програмиране на регионалното развитие”, чрез осигуряване на подходяща среда и мобилност за провеждане на проверки на място, за постигане на ефективно и ефикасно управление на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.  Осъществяване на периодични работни срещи за наблюдение на напредъка и оценка на състоянието при изпълнението на всеки отделен проект, съгласно Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР и провеждането на вътрешен контрол на работата на регионалните отдели на ГД “ПРР”, както и оказване на техническа и методическа помощ при провеждане на проверките на място.
Дейности: информация и публичност
Обезпечаване управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на ОПРР в проверки на място, чрез участието на експертите от УО на ОПРР
мониторинг и контрол Дейности по информация и публичност
Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 860 520 BGN
Общ бюджет: 436 065 BGN
БФП: 436 065 BGN
Общо изплатени средства: 381 249 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 436 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 994 BGN
2011 36 142 BGN
2012 117 859 BGN
2013 24 597 BGN
2014 73 284 BGN
2015 89 374 BGN
381 249 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 370 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 995 BGN
2011 30 721 BGN
2012 100 180 BGN
2013 20 907 BGN
2014 62 291 BGN
2015 75 968 BGN
324 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 999 BGN
2011 5 421 BGN
2012 17 679 BGN
2013 3 690 BGN
2014 10 993 BGN
2015 13 406 BGN
57 188 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой реализирани проверки на място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз