Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0025-C0001
Номер на проект: РД 02-14-1574/27.08.2009
Наименование: Осъществяване на стратегическа оценка на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2009
Начална дата: 27.08.2009
Дата на приключване: 27.04.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: - Да се изготви независим експертен анализ и оценка на промените в социално-икономическия и политически контекст, настъпили след одобряването на програмата; - Да се изготви независим експертен анализ и оценка на постижимостта на целите на ОПРР и отделните й операции в променения контекст; - Да се направят препоръки за подходящи корективни действия, с цел да се създадат добри предпоставки за оптимизиране и успешно управление на безвъзмездната помощ по ОПРР.
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта и организиране на работата
Разработване на технически задания
Разработване на тръжна документация и избор на изпълнители
Провеждане на стратегическа оценка на ОПРР
Текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на изпълнители и отчетност по проекта Публичност и информираност относно принос на ЕФРР
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 613 310 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз