Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0032-C0001
Номер на проект: Заповед № 473
Наименование: Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан
Бенефициент: Дирекция Национален Парк "Централен Балкан"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 15.07.2009
Дата на приключване: 15.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Да бъдат опазени, поддържани и възстановени природни местообитания и местообитания на видове във високопланинската безлесна зона на Национален парк Централен Балкан.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта 1.А. Подготвителни дейности Изработване на окрупнени КСС за възстановителни дейности в целеви местообитания в НП ЦБ. Възлагане на консултантска услуга - 10.12.2008 г. Възлагателно-приемателните документи за консултантската услуга (Приложение А50). Подготовката на окрупнените КСС, необходима част от проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05, е възложено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. 1.1. Сформиране на Екип за Управление (ЕУ) Отговаря Ръководителят на ЕУ. Организацията и управлението на проекта ще се осъществяват от ЕУ, който ще включва ръководител и 2 функционални звена (виж Приложение А46 Органиграма): Изпълнение и Административно техническо. Проектният екип ще бъде ситуиран за работа в Централен офис на дирекцията, като в определеното за целта самостоятелно помещение (със съответна мебелировка, офис техника и комуникации) ще се разполага документацията по проекта и ще се осъществяват работните срещи. 1.2. Изпълнение и финансово управление Работата на ЕУ ще гарантира устойчивото и качествено изпълнение на проекта, цялостната организация и провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители на съответните дейности, цялостната организация и изпълнение на дейностите от служителите на дирекцията, ще подготвя междинните и финални отчети, ще осъществява мониторинг и контрол по изпълнението на дейностите по проекта, ще поддържа ефективна координация с междинното звено, управляващия орган, сертифициращия орган и други релевантни институции с оглед целесъобразно и законосъобразно изпълнение на проекта; ще носи отговорност за техническо, административно и финансово управление на проекта; ще наблюдава и контролира изпълнението на сключените договори, в рамките на Заповедта на министъра за безвъзмездна помощ; ще контролира спазването на времевия график на проекта и успешното техническо и финансово отчитане на проекта; ще извършва финансовото управление на проекта и документооборота. 1.2.1 Обществени поръчки Отговаря Координатор Обществени поръчки от ЕУ. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, спазвайки изискванията на ЗОП, НВМОП, Вътрешните правила на МОСВ за организиране и провеждане на процедури за възлагане на ОП свързани с ОПОС и др. поднормативни актове. Ще бъдат възложени дейности чрез 9 обществени поръчки: 1- чрез пряко договаряне, 5 - чрез набиране на три оферти, 2 – чрез открита процедура по НВМОП и 1 – чрез открита процедура по ЗОП. 1.3. Мониторинг и докладване Вътрешният мониторинг ще се осъществява от координаторите от звено Изпълнение, които ежедневно ще осъществяват наблюдение и контрол върху стартирането, изпълнението и реализацията на предвидените дейности. В обектите на интервенция ще се осъществява текущ и периодичен мониторинг, като за осъществяването им важна роля ще играят 4-те Координатора Контрол теренни дейности. Ръководителят на ЕУ ще ръководи, контролира и наблюдава процеса по изпълнение на дейностите по проекта, като при констатиране на нередности ще уведомява директора на Д НПЦБ и договарящия орган - съответно ще представя ежемесечно Декларация за нередности, с която декларира, че не са открити нередности, които са предмет на административни или съдебни преследвания за отчетния период.
2. Информация и публичност Отговаря Сътрудник Информация и публичност от ЕУ. Основните стъпки на дейността: • 2.1. Дейности, изпълнявани от ЕУ: Организиране на: пресконференции - при старта и в края на проекта; информационни дни - за представяне на проекта; Подготовка и разпространение на информации – след одобрението и по време на реализация на проекта, вкл. на обособена позиция в WEB сайта на Дирекцията; Разработване и разпространение на плакат и дипляна за представяне на Проекта; Разработване на обяснителни табели и билбордове. • 2.2. Дейности, изпълнявани от външен изпълнител (Приложение А59): Производство на плакат, дипляна, банери и знамена; Производство, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели и билбордове; Условия: Изпълнява се съгласно Анекс 18 от Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
3. Юридическо обслужване За дейността отговаря Координатор Обществени поръчки (ОП) от ЕУ. Основните стъпки при реализацията: • Избор на изпълнител на юридически услуги; • Извършване на юридически услуги по изпълнението и управлението на проекта. Дейностите, които ще се извършват от юрист, включват: Консултира подготовката на документацията по възлагане на ОП; Подготвя проекто-договори за изпълнение на ОП; Участва в комисии по избор на изпълнител на ОП; Подготвя протоколи от работата на комисиите и проекти на решения за възлагане на ОП; Консултира изработването на методика за оценка на предложенията; Съгласува на договора за изпълнение на ОП.
4. Счетоводство За дейността отговаря Координатор Финансово управление от ЕУ. Основните стъпки при реализацията: • Избор на изпълнител за счетоводни услуги; • Извършване на счетоводни услуги по изпълнението и управлението на проекта. Дейности: • води счетоводна отчетност в съответствие с предвиденото в Заповедта на министъра за безвъзмездна помощ и изискванията на ОП “ОС”; води точна и редовна документация; счетоводната отчетност, съгласно Закона за счетоводство и действащата нормативна база; контролира законосъобразното разходване на средствата и изпълнението на бюджета; изготвя искания за плащания, придружени с подкрепящите ги документи; контролира правилното разходване на паричните потоци (авансово, междинни и окончателни плащания); набира, окомплектова, съхранява и финално предава на Координатор Финансово управление от ЕУ приходо-разходните оправдателни документи; • на всеки отчетен период изготвя междинни финансови отчети за напредъка по изпълнение на дейностите; в края на изпълнение на дейностите изготвя окончателен финансов отчет; • оказва съдействие при осъществяване на финансовия одит, като предоставя необходимите документи и информация; да информира и предлага на ЕУ необходимите мерки за преодоляване на възникнали финансови проблеми в процеса на изпълнение.
5. Одит За дейността отговаря Координатор Финансово управление от ЕУ. Основните стъпки при реализацията: • Избор на изпълнител за одиторски услуги; • Извършване на одиторски услуги по изпълнението и управлението на проекта. Преди подаване на окончателния доклад да бъде извършен одит от одиторска фирма за да се удостовери, че отчетените разходи са: • верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи. • извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Одиторът ще провери точността и допустимостта на разходите, заявени от дирекцията във финансовия доклад на проекта, както и ще представи на дирекцията доклад за фактическите констатации във връзка с изпълнените договорени процедури. Докладът, изготвен от одита, ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта.
6. Разработване и прилагане на пилотна методика на природни местообитания Отговаря Координатор Възстановителни дейности от ЕУ Дейността включва разработване и пилотно прилагане на методика и 4 технологии за възстановяване на целеви местообитания. Основни стъпки: Дейност 6.1. Разработване от ЕУ на Методика и технологии за възстановяване на местообитания. Консултиране от външните експерти. Дейност 6.2. Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2.1 Обществени поръчки: ОП V. Изпълнение на възстановителни дейности (пилотен проект) (Приложения А1, по обекти в Приложения А2, А3, А4) Дейност 6.3. Извеждане на технически укрепващи и противоерозионни мероприятия Дейност 6.4. Добив на вегетативен и семенен материал Дейност 6.5. Съхранение и стратифициране на материала Дейност 6.6. Възстановяване на целеви местообитания Дейност 6.7. Обезопасяване и ограничаване на движението. Маркиране и обозначаване на участъците.
7. Разработване на технически проект за възстановяване на природни местообитания Отговаря Координатор Възстановителни дейности от ЕУ. Дейността включва разработването на технически проект за възстановяване благоприятното състояние на целевите местообитания и местообитания на видове. Основни стъпки: 1. Избор на проектантски екип (Дейност 1.2.1 Обществени поръчки, ОП VІ. Изготвяне на технически проект за възстановяване на природни местообитания). (Приложение А5); 2. Изготвяне на технически проект от външен изпълнител.
8. Възстановяване на природни местообитания Възстановяване на благоприятното състояние на целеви природни местообитания Отговаря Координатор Възстановителни дейности от ЕУ Дейността включва изпълнение на предвидените в техническия проект инженерни съоръжения, лесокултурни мероприятия по затревяване и захрастяване. Основни стъпки: 1. Изпълнение на възстановителните дейности (Приложение А40 и Приложение А43, детайли по обекти в Приложения от А6 до А35). Дейностите се изпълняват в три етапа:  I етап Изграждане на инженерно-техническите и лесокултурните укрепващи съоръжения. Затревяване, зачимяване, затревяване, залесяване, засаждане, почвено укрепване и подобряване, разораване и разрохкване. Събиране и съхранение на вегетативен и семенен материал. (Приложение А38)  II етап Попълване, отглеждане, санитарно обслужване на възстановителните дейности. Възстановяване и отремонтиране на повредените през зимата съоръжения.  III етап Попълване, отглеждане, санитарно обслужване на възстановителните дейности. Възстановяване и отремонтиране на повредените през зимата на 2011 г. съоръжения. 2. Краткосрочна експертна помощ при определянето на местообитанията за възстановяване и извеждането на възстановителните дейности (Приложение А42). 3. Изпълнение от служители ДНП на II и III етап от възстановителните дейности на 2011 г. и 2012 г. (Приложение А45) - Попълване, отглеждане, санитарно обслужване на възстановителните дейности. Възстановяване и отремонтиране на повредените през зимата съоръжения. Изпълнението се извършва с доставен по проекта високо проходим транспорт. 4. Доставка на оборудване (Приложение А41) – доставка на 4 бр. високо проходими МПС за реализирането и изпълнението от служители на ДНП на II и III етап от възстановителни дейности.
9. Ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху природни местообитания Отговаря Координатор Опазване на целеви местообитания от ЕУ Дейността включва мероприятия свързани с спиране на антропогенното въздействие върху увредени участъци от целеви местообитания както и ограничаване на процесите водещи до увреждане на нови участъци. Ще бъдат направени оградни съоръжения около възстановените участъци за успешно протичане процеса на възстановяване на местообитанията. Основни стъпки: 1. Кампания за въвличане на заинтересованите страни – план за пренасочване на пашата в определени райони. 2. Изпълнение на ограничителните съоръженията от външен изпълнител (Приложение А39). 3. Предотвратяване антропогенно въздействие върху възстановените и други ценни местообитания – служители на бенефициента прилагат спазването на ограничителния режим на движение и ползване в района на увредените участъци.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Проджект планинг енд мениджмънт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 657 460 BGN
Общ бюджет: 92 747 BGN
БФП: 92 747 BGN
Общо изплатени средства: 92 747 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 336 172 BGN
2011 37 839 BGN
2012 - 269 109 BGN
2013 0 BGN
2014 - 12 155 BGN
2015 0 BGN
92 747 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 285 746 BGN
2011 32 163 BGN
2012 - 228 742 BGN
2013 0 BGN
2014 - 10 332 BGN
2015 0 BGN
78 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 50 426 BGN
2011 5 676 BGN
2012 - 40 366 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 823 BGN
2015 0 BGN
13 912 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз