Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0030-C0001
Номер на проект: Заповед № 478
Наименование: Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан
Бенефициент: Дирекция Национален Парк "Централен Балкан"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 15.07.2009
Дата на приключване: 15.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Да бъде опазено естественото състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в парка чрез активно позитивно управление на посетителския поток, развиване и утвърждаване на природозащитните нагласи сред посетителите.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта 1.1 Сформиране на екип за управление За дейността отговаря Ръководителят на Екипа за Управление на проекта (ЕУ). Организацията и управлението се осъществяват от ЕУ, включващ ръководител и 3 функционални звена (виж Приложение А1 Органиграма): „Изпълнение”, „Теренен контрол” и „Административно-техническо”. Ръководителят е избран при подготовката на проекта и това ще бъде директорът на парковата дирекция. Ръководителят, след спечелването на проекта и Заповедта на министъра, съвместно с н-к отделите в дирекцията, избира и възлага на конкретни служители преки ангажименти по проекта - работа в ЕУ, а също и официализира Надзорния съвет (Приложение A8). Проектният екип (ръководител, звено Изпълнение и звено Административно-техническо) ще работи в Централния офис на ДНП, в отделно мебелирано и оборудвано помещение за разполагане на документацията по проекта и работните срещи. 1.2 Изпълнение и финансово управление ЕУ ще гарантира устойчивото и качествено изпълнение на проекта, организацията и провеждането на тръжните процедури за избор на външни изпълнители, организацията и изпълнението на дейностите от служителите на ДНП, ще подготвя междинните и финални отчети, ще осъществява мониторинг и контрол по проекта, ще поддържа ефективна координация с междинното звено, управляващия орган, сертифициращия орган и други релевантни институции с оглед целесъобразно и законосъобразно изпълнение на проекта; ще отговаря за техническото, административно и финансово управление на проекта и документооборот; ще наблюдава и контролира изпълнението на сключените договори в рамките на Заповедта на министъра за безвъзмездна помощ. 1.2.1 Обществени поръчки Отговорник за дейността е Координатор Обществени поръчки от ЕУ. Съдържание: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, спазвайки изискванията на ЗОП, НВМОП, Вътрешните правила на МОСВ за организиране и провеждане на процедури за възлагане на ОП свързани с ОПОС и др. поднормативни актове. Ще бъдат възложени дейности чрез 11 обществени поръчки: 7 - чрез набиране на три оферти, 2 – чрез открита процедура по НВМОП и 2 – чрез открита процедура по ЗОП. 1.3. Мониторинг и докладване Отговорник за изпълнението на дейността e Ръководителят на ЕУ. Мониторингът е цялостен преглед на дейността по изпълнение на проекта и има за цел да удостовери, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. Ще се осъществява текущ и периодичен мониторинг в обектите на интервенция – виж. т. 1.2.1. С всяко искане за междинно плащане, ЕУ ще изготвя и предава технически доклади и финансови отчети по изпълнението на дейностите по проекта през целия период на изпълнение на проекта. В края на изпълнение на проекта, той ще подготви окончателен технически доклад и финансов отчет. Цялостната процедура по отчитане работата по проекта ще бъде съобразена с изискванията в Заповедта на министъра.
2. Информация и публичност За дейността отговаря Координатор Интерпретация и публичност от ЕУ. Основните стъпки при реализацията: 2.1. Дейности, изпълнявани от ЕУ: - Организиране на 4 пресконференции – при старта и в края на проекта и на 2 информационни дни за представяне на проекта;; - Разработване и разпространяване на информации, плакат и дипляна – след одобрението и по време на реализация на проекта. - Създаване и поддържане на позиция в WEB сайта на ДНП; - Разработване на обяснителни табели и тип „билборд” и обяснителен текст в продуктите от Проекта; 2.2. Дейности, изпълнявани от външен изпълнител: - Производство на плакат, дипляна и административни бланки – подробности в Приложение А9; - Производство, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели и тип „билборд”, банери и знамена - подробности в Приложение А10; Условия: Дейността се реализира съгласно Анекс 18 от Заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
3. Юридическо обслужване За дейността отговаря Координатор Обществени поръчки (ОП) от ЕУ. Основните стъпки при реализацията: • Избор на изпълнител на юридически услуги; • Извършване на юридически услуги по изпълнението и управлението на проекта. Дейностите, които ще се извършват от юрист, включват: Консултира подготовката на документацията по възлагане на ОП; Подготвя проекто-договори за изпълнение на ОП; Участва в комисии по избор на изпълнител на ОП; Подготвя протоколи от работата на комисиите и проекти на решения за възлагане на ОП; Консултира изработването на методика за оценка на предложенията; Съгласува на договора за изпълнение на ОП.
4. Счетоводство За дейността отговаря Координатор Финансово управление от ЕУ. Основните стъпки при реализацията: • Избор на изпълнител за счетоводни услуги; • Извършване на счетоводни услуги по изпълнението и управлението на проекта. Дейности: • води счетоводна отчетност в съответствие с предвиденото в Заповедта на министъра за безвъзмездна помощ и изискванията на ОП “ОС”; води точна и редовна документация; счетоводната отчетност, съгласно Закона за счетоводство и действащата нормативна база; контролира законосъобразното разходване на средствата и изпълнението на бюджета; изготвя искания за плащания, придружени с подкрепящите ги документи; контролира правилното разходване на паричните потоци (авансово, междинни и окончателни плащания); набира, окомплектова, съхранява и финално предава на Координатор Финансово управление от ЕУ приходо-разходните оправдателни документи; • на всеки отчетен период изготвя междинни финансови отчети за напредъка по изпълнение на дейностите; в края на изпълнение на дейностите изготвя окончателен финансов отчет; • оказва съдействие при осъществяване на финансовия одит, като предоставя необходимите документи и информация; да информира и предлага на ЕУ необходимите мерки за преодоляване на възникнали финансови проблеми в процеса на изпълнение.
5. Одит За дейността отговаря Координатор Финансово управление от ЕУ. Основните стъпки при реализацията: • Избор на изпълнител за одиторски услуги; • Извършване на одиторски услуги по изпълнението и управлението на проекта. Преди подаване на окончателния доклад да бъде извършен одит от одиторска фирма за да се удостовери, че отчетените разходи са: • верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи. • извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Одиторът ще провери точността и допустимостта на разходите, заявени от дирекцията във финансовия доклад на проекта, както и ще представи на дирекцията доклад за фактическите констатации във връзка с изпълнените договорени процедури. Докладът, изготвен от одита, ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта.
6. Туристическа карта с GPS координати За дейността създаване на Оnline туристическа карта с GPS координати на маршрутите и туристическите обектите в парка отговаря Координатор Информационно обезпечаване от ЕУ. Основните стъпки при реализацията: • Доставка на софтуер; • Заснемане на обектите с GPS (Приложение А31); • Обработка на данните; • Въвеждане на информацията в Интернет и осигуряване на достъп до нея на потребителите; • Информиране на обществеността за новия продукт. Обектите се описват според наименованието и трасето, посочени в ПУ.
7. Информационно-интерпретативна програма Отговаря Координатор Интерпретация и публичност от ЕУ. Дейността включва създаването на програма в 4 части, съобразно информационно-интерпретативните носители. Разработването и производството им са разписани в 2 поддейности, със стъпки на реализация: Поддейност 7.1. Разработка на съдържателна част за информационно-интерпретативна програма (Приложение А27): • Разработка на текстове и илюстрации и превод на резюме на английски език за 26 „Фото-документални експозиции”; • Разработка на текстове и превод на английски, немски и френски език за пет програми на „Аудиопътеводители”; • Разработка на текстови и илюстративни материали и превод на англ. език за пет програми на Сензорен информационен киоск (Обществен информационен портал); • Разработка на текстове и илюстрации и превод на англ. език за 20 вида „Листовки - миникарти”. Поддейност 7.2. Производство на: 7.2.1. Фото-документални експозиции Изработване на изложби за 26 обекта - Приложение А23. За всяка изложба: графичен дизайн на елементите; предпечат; изработване; доставка и монтаж в обектите - Приложение А13. 7.2.2. Аудиопътеводители Изработване на аудиоустройства за 5 маршрута - Приложение А24. За всеки маршрут: звукозапис в студио; записване на CD; тиражиране върху USB устройства; доставка. 7.2.3. Обществен информационен портал (Сензорен информационен киоск) Създаване на самостоятелно устройство за мултимедийно информиране (Приложение А25), оборудвано с компютър и сензорен дисплей. Дейността включва: проектиране и изработване на софтуер; доставка и монтаж на 5 киоска в обектите (Приложение А13); 7.2.4. Листовки – миникарти Изработване на листовки за 20 обекта (Приложение А26). Стъпки: графичен дизайн; предпечат; тиражиране; доставка. Изисквания към изпълнението на дейността: Информацията да е вярна, поднесена достъпно и атрактивно; Посланията да отговарят на целите за управление на защитената територия; да мотивират към природозащитни нагласи; Използваните материали и изпълнението на продуктите да отговарят на съвременните критерии за качество и естетичност.
8. Рехабилитация на осем туристически маршрута За дейността отговарят Координатор Инженерни съоръжения (за обекти 8.1., 8.2. и 8.3.) и Координатор Туристически маршрути (за обекти 8.4. и 8.5.) от ЕУ. Дейността включва реконструкция на мостови съоръжения и ремонтно-възстановителни дейности по маршрути, обособени в следните обекти: 8.1. Екопътека Бяла река - мостови съоръжения, почвени стъпала с дървена опора, дървен парапет – Приложение А17; 8.2. Туристически маршрути „Стара река” - мостови съоръжения, подпорна стена - Приложение А18; 8.3. Туристически маршрут м. Лъгът – х. Мазалат – мостови съоръжения - Приложение А19; 8.4. Туристически маршрут Беклемето (Достъпна среда за инвалиди) - подновяване настилката на пътека – Приложение А20; 8.5. Други маршрути: укрепване на пътеки със суха каменна зидария: м. Мазането – х. Плевен; Тарзанова пътека; Водните дупки; направа на почвени стъпала с дървена опора – на Интерпретативен маршрут Бабско пръскало (Приложение А21); Дейността при обект 8.1. се реализира на етапи за всяко от съоръженията: І. Експертна оценка от инженер конструктор; ІІ. Демонтаж на съществуваща връхна конструкция до носещи греди; ІІІ. Доставка на необходимите материали; ІV. Монтаж на стоманени греди и връхната дървена конструкция; V. Повърхностна обработка на конструкцията. Дейността при обект 8.2 и обект 8.3. се реализира както 1-ва, но с един етап повече: укрепване на съществуващите устои на мостовете. Дейността при обекти 8.4. и 8.5 се реализира съгласно спецификациите и заданието за отделните дейности. Изпълнителят трябва да има опит в подобни дейности и съответното оборудване. СМР да са съобразени с указанията на инженер конструктор (Приложение А22) за закрепване на дървена конструкция и стоманения двойно “Т” профил.
9. Маркировка и обезопасяване на маршрути За дейността отговарят Координатор Туристически маршрути (СМР дейности) и Координатор Интерпретация и публичност (текстове и илюстрации) от ЕУ. Дейността по обновяване на трайната туристическа маркировка и обезопасителните съоръжения ще се реализира на два етапа: 1. Подготовка за монтаж на метални колове и дървени парапети и определяне на терен местата за монтаж на опорни точки за въжено стоманен парапет от консултант. 2. Монтаж на трайна туристическа маркировка (Приложение А28), опорни точки, въжено стоманен парапет и дървени парапети (Приложение А29). Дейността на терен може да бъде изпълнявана от 10 май до 10 ноември. Изпълнителят трябва да има опит в работа с метални изделия, монтаж на дървени детайли и СМР, както и съответното за дейностите оборудване. СМР ще се изпълняват по указанията на място от Възложителя, техническите спецификации и заданието за изпълнение. Ще се ползва Експерт - консултант по ситуиране на терен и монтажни дейности за изграждане на опорни точки. (Приложение А30).
10. Паркови входове и мебел За дейността отговарят Координатор Туристически маршрути (дейности по доставка и монтаж) и Координатор Интерпретация и публичност (текст и илюстрации табели) от ЕУ. Доставка и монтаж на 13 главни и 12 второстепенни входа НП, 18 идентични информационни табели (Приложение А32) и 16 обекта с паркова мебел (Приложение А33). Дейността ще се реализира на два етапа: 1. Изработка на детайли и информационни модули за входове НП съгласно предоставени текст, илюстрации и стандарти от Възложителя (дизайн и отпечатване на информационни модули, изработка и третиране с препарати на дървени конструкции); Изработване на дървени маси, пейки и детска катерушка съгласно предоставен дизайн от Възложителя; 2. Монтиране на терен главните входове, второстепенните входове, самостоятелни табели, инфраструктура за почивка и детска катерушка съгласно технически спецификации и дизайн. Дейността по направата на изделията може да започне от м. март, на терен може да бъди изпълнявана от 10 май до 10 декември. Изпълнителят на дървените изделия да има опит в обработката на дървесина и съответното за дейността оборудване. Монтажните работи да се изпълняват съобразно техническите спецификации.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 279 487 BGN
Общ бюджет: 859 414 BGN
БФП: 859 414 BGN
Общо изплатени средства: 859 414 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 859 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 255 897 BGN
2011 60 601 BGN
2012 697 925 BGN
2013 - 124 196 BGN
2014 - 30 813 BGN
2015 0 BGN
859 414 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 730 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 217 513 BGN
2011 51 510 BGN
2012 593 236 BGN
2013 - 105 567 BGN
2014 - 26 191 BGN
2015 0 BGN
730 502 BGN
В т.ч. Национално финансиране 128 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 385 BGN
2011 9 090 BGN
2012 104 689 BGN
2013 - 18 629 BGN
2014 - 4 622 BGN
2015 0 BGN
128 912 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Осъществен ремонт на мостове
Индикатор 2 Железни колове (зимна маркировка)
Индикатор 3 Разработени, произведени и монтирани Фото-документални експозиции
Индикатор 4 Разработени, произведени и монтирани Обществени инфопортали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз