Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0033-C0001
Номер на проект: 58301-С-003
Наименование: Изпълнение по приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша
Бенефициент: Дирекция на Природен Парк „Витоша”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 31.07.2009
Дата на приключване: 16.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Опазване и възстановяване на приоритетни за ПП Витоша природни местообитания, местообитания на видове и техните популации.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта За изпълнението дейността отговаря ДПП и екипа за управление на проекта. Тя включва подготовка за стартиране изпълнението на проекта, сформиране на екип за управление, осъществяване на връзка със заинтересованите страни, преглед и актуализиране на работния план; Разпределяне на задачите; Изготвяне на задания и сключване на договори; Подготовка и провеждане на избор на подизпълнители съгласно изискванията на ЗОП и подзаконовите нормативни актове; Осъществяване на текуща комуникация със заинтересованите страни.Контролиране работата на подизпълнителите; Координиране изпълнението на дейностите; Наблюдение и текущ контрол по изпълнение на проекта; Финансово и счетоводно обслужване на проекта; Изготвяне на ежемесечни и годишни технически и финансови отчети, доклади за изпълнението проектините дейности. Поддържане на проектната документация: техническа, финансова и счетоводна.
Дейност 2: Дейности за информация и публичност Дейността се състои в предоставяне и разпространение на информация и осигуряване на публичност на проекта сред обществеността (местни и национални медии, заинтересовани страни и др). Мерките за осигуряване на информация и публичност ще бъдат осъществявани с участие на експертите на ДПП по информационно обслужване и връзки с обществеността и под ръководството и контрола на екипа за управление на проекта, като те ще се съобразят с изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОП “Околна Среда 2007 – 2013 г.”
Дейност 3: Възстановяване на находището на алпийския повет и подпомагане на популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП „Витоша” Изпълнението на дейността ще бъде извършено от подизпълнители, като процедурата по избор ще се проведе от ДПП Витоша, съгласно изискванията на българското законодателство.Експерта по флора в ДПП ще консултира/контролира работата на изпълнителите. Основните стъпки включват: подготовка на задания, избор на подизпълнители, сключване на договори, техническа работа по изпълнение съгласно заданието, контрол по изпълнението. В технически аспект осъществяването на дейността включва: Събиране на резници и семена (пролет и есен I и ІІ година), Производство на разсад (пролет на ІІ и ІІІ година) Освобождаване от дървесната растителност, потискаща индивидите на планинския явор в находищата му в м. Балабана и Белчева скала (лятото на I година). Въвеждане на получения материал на терен (пролет и есен на ІІ и ІІІ година). Дейността е сезоннозависима.
Дейност 4: Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в местообитание 9110 – Букови гори от типа Luzulo fagetum Изпълнението на дейността ще бъде извършено от подизпълнители, като процедурата по избор ще се проведе от ДПП Витоша, съгласно изискванията на българското законодателство. Експерта по флора в ДПП Витоша ще контролира работата на подизпълнителите.Основните стъпки при реализацията на дейността включват неколкократно изкореняване и косене през годината и изнасяне на добитата биомаса до сметището. Изпълнението на дейността следва да бъде съобразено с ограниченията и режимите произтичащи от Заповедта за обявяване на Парка и ЗЗ и ПУ.
Дейност 5: Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и мечката в ПП Витоша чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели Изпълнението на дейността ще бъде извършено от фирма подизпълнител, избрана от ДПП следвайки процедурата и изискванията залегнали в законодателството. Експерта по фауна и експерта по ГИС на ДПП Витоша ще контролират работата на подизпълнителите и при необходимост ще предоставят нужните консултации. Основните стъпки включват: подготовка и провеждане на процедури за избор, сключване на договори и техническа работа по изпълнение съгласно заданието, контрол по от страна на ДПП Витоша. В технически аспект осъществяването на дейността включва: Разработване и изпитване на детектори за изстрел; Разработване на цялостна система; Тестване и инсталиране на системата. След консултации с колегите от ДЛС „Витошко-Студена” ще се определи територията, която системата ще покрие, конкретни места за поставяне на детектори. Служители от ДЛС „Витошко-Студена” ще участват при обслужването на цялата система след инсталирането й (получаване на сигнал, извършване на проверки).
Дейност 6: Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската дивата коза на територията на ПП Витоша Ще бъдат наети специалисти, които да осъществят улова на диви кози под ръководството на експерта по фауна към ДПП, ще се разработи наръчник за работа с доброволци при провеждане на дейности по наблюдение на процеса на възстановяване на вида.Основните стъпки в реализацията на дейността са: определяне на райони, в които да се осъществи уловът; сключване на договори със специалисти по улов; залагане и обслужване на траплинии, транспортиране и освобождаване на уловените животни; Разработване на наръчник за работа с доброволци при наблюдение на процеса на възстановяване и аклиматизация на дивата коза. Дейността е пряко зависима от сезона и климатичните условия. Уловът на кози е възможен през периода септември–февруари.За залавяне на животните са необходими специалисти с опит, както и специализирана екипировка/оборудване.Необходимо е разрешително по чл. 48 от ЗБР издадено от МОСВ.
Дейност 7: Поддържане и възстановяване на местообитанията на европейския лалугер Ще бъдат наети специалисти, които ще работят под ръководството на експерта по фауна и Експерта по ГИС към ДПП Витоша. Основните стъпки при реализацията включват: определяне на конкретни райони за улов на лалугери (общо около 40 броя животни); оценка на БПС на вида за защитената зона; подготовка на задания и сключване на договори; теренна работа по залагане и обслужване на капаните, транспортиране и освобождаване на уловените животни; поддържане на местообитанията чрез косене, Разработване на наръчник за работа с доброволци при провеждане на дейности по наблюдение на процеса на възстановяване и аклиматизация на европейския лалугер в парка. Изпълнението на дейността е сезонно-зависимо. Уловът на животните е възможен през пролетно-есенния сезон.
Дейност 8: Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 7 туристически маршрута и възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута. Ремонта на съществуващата алейна мрежа обхваща следните маршрути на територията на ПП Витоша: м. Златни мостове – кв. Владая; м. Златни мостове - х. Кумата; кв. Княжево – м. Дендрариум; кв. Бояна – м. Момина скала – м. Златни мостове; кв. Симеоново – х. Алеко; м. Златни мостове - заслон Ушите - м.Платото - х.Алеко; м. Златни мостове - с.Кладница. Подмяната на маркировката ще се извърши за следните туристически маршрути: с. Железница – х. Физкултурник – Черни връх; Черни връх – Букапреслапски проход”; х. Селимица – с.Чуйпетлово – с. Ярлово, Черни връх – Сива грамада – с. Ярлово ; с. Боснек – Меча чешма. Изпълнението на ремонтните дейности ще бъде извършено от фирми подизпълнители, като процедурите по избор ще се проведат от ДПП Витоша, съгласно изискванията на българското законодателство (ЗОП/НВМОП). Експертите по туризъм и паркова инфрастуктура на ДПП Витоша ще контролират качеството и навременността на извършваните ремонтни работи. Основните стъпки при реализацията включват: подготовка и провеждане на обществени поръчки, сключване на договори и техническа работа по изпълнение на дейността съгласно технологичите схеми и заданията, контрол по изпълнение на дейностите от страна на ДПП. В технически аспект осъществяването на дейността включва: Възстановяване на настилка; Ремонт и възстановяване на бордюри; Почистване и ремонт на канавки; Възстановяване и ремонт на водостоци; Изграждане на подпорни стени; Изграждане на каменни прагчета; Възстановяване на антипаркингови елементи; Възстановяване и ремонт на мостове, скари, предпазни парапети и дървени прагчета; Възстановяване, укрепване и пребоядисване на стълбове от туристическата маркировка; Освежаване на лентова туристическа маркировка; Възстановяване на туристически табели; Възстановяване на маси и пейки “Витошки тип”. Изпълнението на дейността ще бъде съобразено с ограниченията и режимите произтичащи от ПУ. Изпълнението на дейността е пряко зависимо от сезона и климатичните условия.
Дейност 9: Възстановяване на техническа инфраструктура на Екологичен стационар „Белите Брези” Дейността ще подсигури функционирането на екологичен стационар „Белите брези” чрез възстановяване на оборудването на трафопост (съществуваща сграда), ремонт на подземно кабелно захранване и на ВиК и изпълнение на процедури по включване на обекта към техническите мрежи на водоснабдяване и електроснабдяване. Дейността ще бъде извършена от специализирани фирми подизпълнители - по ВиК и електроснабдяване, като процедурите по избор ще се проведат от ДПП Витоша, съгласно изискванията на българското законодателство. Експерта по реализиране на проекти и връзка с донори на ДПП ще осъществява регулярни проверки на терена във връзка с качеството и навременността на изпълнение. Основните стъпки включват: подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители, сключване на договори и техническа работа по изпълнение съгласно технологичите схеми/проекти, контрол по изпълнение на дейностите от страна на ДПП Витоша. Изпълнението на дейността ще бъде съобразено с ограниченията и режимите произтичащи от Заповедта за обявяване на Парка и ЗЗ и ПУ. Изпълнението е пряко зависимо от сезона и климатичните условия.Спецификата на типа работа свързана с възстановяването на трафопоста налага осъществяване на строителен надзор.
Дейност 10: Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация Ще бъде нает екип от външни експерти, който ще разработи програмата при консултиране с експерта по фауна и по туризъм на ДПП. Основните стъпки при реализацията включват: разработване на задание, избор на изпълнители, сключване на договор, консултации с експерти от ДПП. В технически аспект работата се изразява в събиране и анализ на наличната информация за фауната в парка, структуриране, приоритзиране, избор на методи, начини и средства за представяне по подходящ начин на информацията.
Дейност 11: Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма ( местообитание 91Е0) Дейността ще се извърши от подизпълнители, като процедурата по избор ще се проведе от ДПП, съгласно изискванията на законодателство. Служителите по ГИС и флора в ДПП ще контролират и консултират подизпълнителите. Основните стъпки включват: подготовка на задания, избор на подизпълнители, сключване на договори, техническа работа съгласно заданието, контрол от страна на ДПП. В технически аспект реализирането на дейността включва: Събиране на съплодия от индивиди на Alnus incana и на резници от Salix alba и Alnus viridis от локалните находища; Вкореняване на резниците в разсадник, добиване на семена от съплодията, производство на фиданки; Попълване на находищата с получените фиданки.Изпълнението на дейностите е пряко зависимо от биологичните особености на вида, сезона и климатичните условия.
Дейност 12: Намаляване на натиска върху Боснешкият карстов район и пещерата Духлата чрез създаване на система за ограничаване и контролиране на достъпа и експонация. Дейността се състои в маркшайдерско заснемане на „Тронните зали” и довеждащия до тях изкуствено прокопан тунел в пещерата Духлата. Въз основа на подземния кадастър ще се възложи и изработи технически проект за експониране и посетителски достъп на пещерата. Пилотно за осигуряване на технически достъп, ограничаване и контролиране на посещенията в пещерата ще се монтира входно съоръжение в съществуваща изкуствено изградена стена към входа.Изпълнението на дейността ще бъде извършено от специализирани фирми по маркшайдерско заснемане и проектиране, като процедурата по избор на подизпълнители ще се проведе от ДПП, съгласно законовите изисквания. Експерта по ползване и опазване на природните ресурси от ДПП ще осъществява контрол. Основните стъпки включват: подготовка на тръжна документация, провеждане на процедури за избор на изпълнители, сключване на договори и техническа работа по изпълнение на дейносттите, контрол от страна на ДПП Витоша. Изпълнението ще бъде съобразено с ограниченията и режимите произтичащи от Заповедите за обявяване природната забележителност, Парка и ЗЗ и ПУ.
Дейност 13: Подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен кът на земноводните Изпълнението на дейността ще бъде извършено от фирми подизпълнители, като процедурата по избор ще се проведе от ДПП Витоша, съгласно законовите изисквания. Експерта по фауна на ДПП Витоша и по ГИС ще контролират и консултират изпълнителите Дейността включва: възстановителни и ремонтни дейности и почистване на следните водни обекти: Симеоновски езера, Езеро Кикиш, езера в района на х. Алеко и езеро до музея на мечката; обособяване на интерпретативни елементи и програма. Основните стъпки са: подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители, сключване на договори и техническа работа по изпълнение на дейността съгласно заданието, контрол от страна на ДПП.Изпълнението на дейността ще бъде съобразено с ограниченията и режимите произтичащи от Заповедта за обявяване на Парка и ЗЗ и ПУ.Изпълнението на дейностите е зависимо от сезона и климатичните условия.
Дейност 14: Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 – Мочурни гори чрез проектиране на санитарно охранителни зони (СОЗ) на 6 публични водохващания в ПП Витоша Определяне обхвата на СОЗ за 6 водохващания на територията на ПП Витоша захранващи публични (туристически) чешми и дрениращи приоритетните преовлажнени торфищни съобщества ще се извърши съгласно действащата Наредба за определяне на СОЗ. Изпълнението на дейността ще бъде извършено от специализирани фирми подизпълнители, като процедурата по избор на подизпълнители ще се проведе от ДПП Витоша, съгласно изискванията на законодателството. Надзор по изпълнение на дейността ще осъществява Експертите по охрана на горите и земите от ГФ и по ползване и опазване на природните ресурси в ДПП.Основните стъпки включват: подготовка на тръжна документация, провеждане на процедури за избор на подизпълнители, сключване на договори и техническа работа по изпълнение на дейносттите, контрол по изпълнение на дейностите от страна на ДПП Витоша.Изпълнението дейността следва да бъде съобразено с ограниченията и режимите произтичащи от Заповедите за обявяване на Парка и ЗЗ и ПУ.Извършването на необходимите предварителни проучвателни работи ще бъде осъществено съгласно Закона за водите и неговите подзаконови документи.
Дейност 15: Одит Изпълнението на дейността ще бъде извършено от външен подизпълнител, притежаващ нужните квалификации и опит. Процедурата по избора ще се проведе от ДПП съгласно изискванията на законодателството. Основните стъпки от изпълнението на дейността включват: изготвяне на задание, избор на подизпълнител, сключване на договор и работа по изпълнение на заданието.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 280 198 BGN
Общ бюджет: 708 886 BGN
БФП: 708 886 BGN
Общо изплатени средства: 762 209 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 708 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 256 040 BGN
2010 646 BGN
2011 165 145 BGN
2012 97 529 BGN
2013 242 850 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
762 209 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 602 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 217 634 BGN
2010 549 BGN
2011 140 373 BGN
2012 82 900 BGN
2013 206 422 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
647 877 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 38 406 BGN
2010 97 BGN
2011 24 772 BGN
2012 14 629 BGN
2013 36 427 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 331 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Възстановени популации на видове
Индикатор 3 Брой възстановени типове природни местообитания
Индикатор 4 Брой туристически маршрути с ремонтирана алейна мрежа
Индикатор 5 Брой туристически маршрути с възстановена маркировка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз