Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0016-C0001
Номер на проект: 58301-С-004
Наименование: Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите птици
Бенефициент: Дирекция на Природен парк Русенски Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 31.07.2009
Дата на приключване: 30.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Иваново
Описание
Описание на проекта: Опазване и възстановяване на скалогнездещата орнитофауна в района на ЗЗ Ломовете и ПП Русенски Лом; • Изграждане на полева екологична, многофункционална инфраструктура, подпомагаща работата на ДПП по опазване на видовете.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Бенефициент по проекта е ДПП Русенски Лом (ДППРЛ), той е основен изпълнител, организатор и координатор на дейностите по Плана за управление на ПП Русенски Лом. Основното управление на дейностите ще се осъществява от Дирекцията с помощта на наети експерти, доказали се в работата си за опазване на видовете и местообитанията, отговарящи на определени изисквания. Със стартирането на проекта, ръководителят му – директорът на ДПП ще издаде заповеди за задълженията, отговорностите и сроковете за изпълнение. Ежемесечно ще се извършват отчети на изпълнението на дейностите, а на тримесечие – пресконференции с медиите. В екипа по управление на проекта ще са ангажирани: ръководител; експерт планиране; експерт маркиране на = 46 = птиците; експерт проследяване на птиците; експерт изследване хранителната база; координатор; счетоводител;
Дейност 2: Маркиране и последващо проследяване на целевите видове През първото лято на проекта ще бъдат маркирани 2 млади египетски лешояда и 2 млади черни щъркела - преди излитане от гнездата ще им бъдат поставени сателитни предаватели, които изпращат информация за местонахождение на птиците директно до компютър в офиса на проекта дори когато птицата е на голямо разстояние и липсва директен визуален контакт с нея. Получените данни, ще бъдат проверявани на място на терен, за да се проследи състоянието на хабитата, наличието на други птици и на заплахи. Допълнително през всяка година от проекта на по 2 птици от двата вида ще бъдат поставяни специализирани стандартни орнитлогични пръстени (общо 6 на брой), които са по-трайни от предавателите и дават информация за по-дълъг период. Птиците ще бъдат маркирани в гнездото малко преди излитането им на приблизителна възраст около 60 дена. Обикновено гнездата и на двата вида са на отвесни и труднодостъпни скали и за достъп до нея ще се ползват алпинисти и специализирана катераческа техника. Изборът на подходящи за маркиране птици и поставянето на предаватели ще се извършва съвместно от експерт на Дирекцията и външен експерт с опит.
Дейност 3: Изграждане на площадки за подхранване ДППРЛ е изградила 2 площадки за подхранване на мършоядните птици. От опита до сега се вижда, че има необходимост от още обособени места. За да се проектират следващите площадки на оптимално подходящо място, е необходимо да се проследи за една година живота на маркираните лешояди и да се анализират пътищата на прелет. Изграждането на площадка трябва да е в период, когато птиците не са в България – есен-зима.
Дейност 4: Подхранване на египетския лешояд и другите мършоядни птици ДППРЛ разполага с ремарке, пригодено за пренос на мърша. През 2008 г. с подхранването бе ангажиран местен човек, който беше обучен и инструктиран. Още със старта на прелета е необходимо да започнат и изкуствени подхранвания на всички площадки 2 пъти седмично, за да се привлекат прелитащите птици и да загнездят в подходящи места в района. Подхранването през първата година ще е на 2-те изградени места, по 1 път седмично от нарочно нает човек, а от втората година – на 4-те площадки. Мършата се превозва в найлонови чували. При внасянето й на площадката трябва да бъде нарязана, ако са големи животни; вратата трябва да бъде заключвана и да се оглежда целостта на оградата и сигнализира при неизправности.
Дейност 5: Охрана на гнездата Ще се осъществява от доброволци. По време на загнездването ще е периодична, а по време на отглеждане на малките постоянна. На подходящо място, отдалечено от гнездото, но и = 49 = видимо от наблюдаващия ще има маскировъчна палатка. Доброволците ще наблюдават птиците и ще водят дневник на гнездото, ще охраняват и от бракониери. Дейността ще бъде организирана от ДППРЛ, в изпълнението ще се включат студенти, доброволци от НПО и служители на ДППРЛ. Всички трябва да са обучени и да познават птиците.
Дейност 6: Изграждане на адаптационни клетки в скална ниша. Изборът на скална ниша за изграждане на клетка ще се извърши от ДППРЛ съвместно с консервационен специалист с опит във връщането на птици в природата, подпомагане на съществуващи популации и възстановяване на популации в райони, откъдето са изчезнали. Изграждането ще се осъществи от алпинисти със специализирана техника. Изборът на място ще е въз основа на досегашни наблюдения на служителите от Парка. Основните критерии са къде кацат най-често младите птици след излитането от гнездото, кои скали са с добра огледност към площадките за изкуствено подхранване, достъпност на скалната ниша, отдалеченост и др. След избора на подходяща скална ниша или цепнатина, на входа й ще се постави подвижна решетка, която да се отваря или затваря при необходимост. Изграждането ще се осъществи единствено чрез поставяне на решетка голяма не повече от 4-5 кв.м., която ще затваря входа на естествена скална ниша или цепнатина. Едно от предназначенията на адаптационната клетка е възстановени или размножени в Спасителния център на Зелени Балкани птици да се връщат на територията на Парка. От една страна това ще подпомага съществуващата популация и ще се създават условия за сформиране на нови двойки от птици, адаптирани в района на Парка. От друга страна адаптационните клетки могат да се ползват за връщане в природата на птици след подходящ период на адаптация и аклиматизация. Връщането на птици в естествени условия чрез адаптационна клетка многократно ще увеличи шансовете им за оцеляване и успешен самостоятелен живот. Приоритетно адаптационните скални ниши ще се ползват за връщане в природата на целевите видове египетски лешояд, черен щъркел и бухал. Най–голям приоритет ще има = 50 = египетския лешояд, който е с най-висок консервационен статус. На птиците в нишите редовно ще се доставя храна 3 пъти седмично, храната ще е от същия тип като при площадките за изкуствено подхранване. За да не свикват с хората, храната ще спуска в през специално поставена тръба.
Дейност 7: Възстановяване на заливна ливада като местообитание на черен щъркел Под скалите на една от ливадите в близост до Големия Нисовски манастир по Мали Лом има извор, който заедно с подпочвените води на р. Мали Лом поддържат една висока влажност и заблатяват почвите там. Ливадата е частна собственост. Тя не се ползва по предназначение – не се коси; от извора през нея е направен канал, който я дренира и откарва водите в Мали Лом. Мястото е отдалечено от селата и е много подходящо за възстановяване на заблатяването и създаване условия за изхранване на водолюбиви птици като = 51 = черен щъркел. ДППРЛ разговаря със собствениците за закупуване на ливадата и премахване на дренажа. С възстановяване на ливадата ще се възстанови местообитание 37.242 - Тревни съобщества по заливни тераси, приоритетно за опазване.
Дейност 8: Изграждане на Природозащитен център с. Нисово ДППРЛ възложи изработването на идеен проект за център, съчетаващ следните функции - посетителски, орнитологичен и обучителен. След стартирането на проекта ще бъде изработен работния проект. Строителството ще се извърши от строителна фирма, след конкурс съгласно ЗОП и ПМС 55. ДППРЛ е пуснала уведомление за инвестиционно намерение и обява, спазвайки българското законодателство. Изпълнението на тръжната процедура за строителство ще бъде съгласно процедурите за избор на изпълнител по ПМС № 55/2007 Предвижда се центърът да е комплекс от: - Посетителски център - място за интерпретации на природата в парка, щанд с информация, селски пазар. Пространството ще е компактно, без вътрешни стени и колони, което позволява свободно аранжиране в зависимост от конкретните обстоятелства. На второ ниво ще е разположена многофункционална зала с капацитет до 50 човека. Ще има библиотека с читалня, зала за обучение и изложбена площ - Полева орнитологична станция - със сравнително ограничен за външни постетители достъп, тук ще е раположена манипулациона зала за диви животни за нуждите на Парка, която може да служи и като демонстрационна зала за посетителите на центъра. В съседство е предвидено и помещение за временен престой на диви животни с кът за приготвяне и съхранение на храна. Ще има кабинети за работа на експертите и стаи за обслужващия персонал. Сградата трябва да прилага всички екологични новости в строителството, за да се превърне в пилотен еталон на = 52 = екологично строителство. Конструкцията ще е монолитна, ограждащите стени - от кирпичена тухла, измазана с естествена мазилка на варова основа и облицовка от камък - русенски варовик и дърво. Водата от скатните покриви ще се събира в контейнери с филтър с цел ползване за битови нужди. Ще се инсталират слънчеви колектори за затопляне на вода. Предвижда се система за органична преработка на отпадните води и дезактивиране на фекалните води със сепаратор за отвеждане на течните и твърди отпадъци в камера за компостиране. Ще да бъдат монтирани фотоволтаични модули, които чрез трансформация на естествената дневна светлина в електрически ток да обезпечават нуждите на центъра от ел.енергия. Отоплението ще се подпомага от система с геотермална топлинна помпа. Центърът ще разчита предимно на естествена вентилация, която ще се подпомага от принудителна в някои зони. Структурата на сградата подпомага по-лесното й охлаждане през топлите дни чрез коридорите, разделящи отделните тела.
Дейност 9: Проучване влиянието на електрическите стълбове върху смъртността на птиците. Обезопасяване. През последната година на проекта и на база направените наблюдения и проследявания на маркираните птици трябва да = 53 = се извърши обезопасяване на най-рисковите електрически стълбове в радиус до 1 км около гнездата, както и около сметища и места, често ползвани от египетския лешояд. Тази дейност е одобрена в Плана за управление на ПП Русенски Лом, но ДППРЛ предвижда да я възложи на стопанисващите електропреносната мрежа, защото те имат необходимата техника. Обезопасяването се извършва с монтиране на специални изолатори на жици.
Дейност 10: Популяризиране на биоразнообразието на ПП Русенски Лом; Информация и публичност на дейностите по проекта. За популяризиране на богатството от птици ДППРЛ ще възложи изготвянето на 3 двуезични дипляни, по една за всеки целеви вид, на български и английски език. За да достигне информацията от проследяването, подхранването и всички дейности до повече хора, ще бъде изработен филм, който да бъде излъчен по националните медии. ДППРЛ ще възложи изработването на филм на организация, доказала опита си в тази област. Периодично ще бъдат провеждани брифинги и конференции за предоставяне на информация по провеждане на дейностите. Ще бъдат направени 3 публикации за резултатите и дейностите по проекта в национални специализирани издания.
Дейност 11: ОДИТ Удостоверяване, верността на извършените и отчетени разходи, надеждността и обосноваността на разходно- оправдателните документи и тяхната законосъобразност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 135 832 BGN
Общ бюджет: 931 648 BGN
БФП: 931 648 BGN
Общо изплатени средства: 931 648 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 931 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 227 166 BGN
2010 44 970 BGN
2011 63 084 BGN
2012 596 427 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
931 648 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 791 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 193 091 BGN
2010 38 225 BGN
2011 53 621 BGN
2012 506 963 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
791 900 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 34 075 BGN
2010 6 746 BGN
2011 9 463 BGN
2012 89 464 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 747 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз