Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.01-0011-C0001
Номер на проект: 58301-С-002
Наименование: ВИ-ПП "Златни пясъци" - Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на ПП Златни пясъци
Бенефициент: Дирекция на природен парк Златни пясъци
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 31.07.2009
Дата на приключване: 30.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в ПП”Златни пясъци” в рамките на одобрения план за управление на парка като част от националната екологична мрежа Натура 2000 и средище на ценни местообитания и видове.
Дейности: I.ДЕЙНОСТИ ПО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА Основните стъпки по реализиране на дейността включват: 1. Оформяне на документи, конституиращи изпълнението на проекта: банкова сметка, банкови гаранции-при необходимист, искане за аванс/запис на заповед и останалите документи- приложения към договора за финансиран., въвеждане на система за оформяне и движение на документите по проекта ( договори, кореспонденцияи и др., вкл. системата и лица за архивиране и нива на достъп до архива, финансови и технически месечни/, тримесечни и годишни отчети, изготвени правила за визуализация) 2. Изграждане на екипа, разпределяне на отговорностите и оформяне трудово-договорните отношенията с членовете на екипите, проведени инструктажи по КД където е приложимо, оформяне на исканите декларации по договора за финансиране от съответните експерти. 3. Изработване на детайлизиран работен график за дейностите по проекта. 4. Разработване и комуникиране до всеки член на екипа на подробен набор от критерии за изпълнение и оценка на проекта, процедури по качеството и последващ контрол. 5. Изработка на прецизиран график за провеждане на тръжните процедури по ЗОП / НВМОП. Дейността е еднократна и включва периода до 3 месеца от датата на подписване/стартиране изпълнението на договора. Условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се реализира дейността, включват: 1) наличие на одобрен и подписан договор за финансиране между ДПП”Златни пясъци” и МОСВ. 2) Наличие на одобрено и назначено лице за Ръководител проект от страна на ръководството на ДПП ”Златни пясъци” 3) Наличие на помещение и минимално оборудване за дейността.
II. ДЕЙНОСТИ за ограничаване на силния урбанистичен натиск от всички посоки към ПП”Златни пясъци” 1. Организиране на публична кампания - дискусия за обсъждане на въздействието върху ПП ”Златни пясъци” на предвижданията в Общите Устройствени планове (ОУП) на Община Варна, Аксаково и Балчик, с участието на представители на заинтересованите страни от двете области, три общини, РИОСВ, ДАГ, РДГ и пр., с отношение към опазване на територията и биоразнообразието в парка и предвидената за изграждане инфраструктура по Общите устройствени планове. 2. Създаване на междуведомствена комисия за иницииране на предложения пред МОСВ във връзка с инвентаризация и предписание за освобождаване на паркови площи от нестопанисвани и рушащи се необитаеми постройки. Условия, които трябва да бъдат изпълнени:1) Наличие на предврителен доклад и оценка за въздействието на предвидените по ОУП-Варна мероприятия върху околната среда и териториите по НАТУРА 2000, върху които да се стъпи при публичните обсъждания. 2) Наличие на кадастрален план с възможност за издаване скица за границите на ПП”Златни Пясъци” и граници на имоти на други собственици на парковата територия 3) Наличие на инвентаризация на обектите в парка.
III. ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЧЕРНАТА ЕЛША В ЛОНГОЗНИТЕ СЪОБЩЕСТВА В ПП”ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” Основните стъпки при реализацията на дейността включват: 1. Провеждане на консултации с експерт(и) за процедурите и етапите по възстановяването на черната елша като характерен вид за горите с лонгозен характер и алувиалните гори. 2. Извършване на предварително проучване и предоставяне на комплексна преценка във връзка със възстановяването на черната елша на територията на парка съгл. изискванията на чл.2, ал.2 от Наредба № 17. 3. Извършване на първоначално планиране на дейността по засаждане (залесяване) с черна елша и подготвка на документите във връзка с утвърждавне на плана от РДГ . 4. Изготвяне и одобрение на план-извлечение и технологичен план за залесяване с черна елша съгласно раздел IV от Наредба № 17. 5. Подготовка на почвата за залесяване - измерване и маркиране на площта (900 площадки по 1-1,5м2) подготовка на почвата (отстраняване на нежеланата растителност в площадките, почвоподготовка – ръчно обръщане с права лопата, ръчно изкопаване на дупки), методи (изсичане и изнасяне на нежеланата растителност от площта, ръчно обръщане с права лопата на почвата, ръчно изкопаване на дупки) и сезони – пролет/есен. 6. Събиране на семенен материал от парка (5 кг) и организиране производството на посадъчен материал - 1300 бр. едроразмерни фиданки с закрита/свободна коренова система 7. Организиране на залесителни кампании на площ от 3 ха в парка – залесяване на 900 фиданки първата година и поливане 8. Отглеждане и поддържане на залесените площи. (отглеждане първата година три пъти, отглеждане втората година, предпазване от болести, вредители и дивеч, повторно засаждане на определени места /81% прихващаемост/). Условия, които трябва да бъдат изпълнени1. Да бъде идентифициран предварително и привлечен към експертния екип на проекта подходящ експерт, с познания и практически опит в областта на възстановяване на черната елша. 2. Екипа, работещ по проблема следва да е запознат с изискванията на българското законодателство.
IV.ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ПАРКА Основните стъпки при реализацията на дейността включват: 1. Изграждане и оборудване на заслон - информационен пункт за ПП”Златни пясъци” в североизточна посока на чешма „Аладжа манастир” (на съществуващия паркинга) - тип сглобяема конструкция с изолация върху бетонна основа, етаж и половина, застроена площ 60 кв.м., разгъната площ 100 кв.м. с 2 бр. зали: зала за експозиция и зала за дейности, офис за охраната и персонала и площ за нощувка за външни експерти, извършващи орнитоложки наблюдения и дейности по опазване и възстановяване на черната елша (с капацитет макс. 4 легла). 2. Монтиране на беседки – 2 бр., бариери – 3 бр., маси в комплект с по две пейки – 25 комплекта и дървена сглобяема площадка за орнитологични наблюдения – 1 бр.. 3. Изграждане на дървена ограда за опазване на 2 приоритетни местобитания прилежащи към 91ЕО по границата с първокласен път I-9, дължина 2 000 м. 4. Естетизиране на съществуващата сграда – посетителски и информационен център на Дирекция ПП”Златни Пясъци” (външна замазка 489 м2 , монтаж на топлоизолация 156 м2 ) и екстериорно оформление на околното пространство (Екстериорен проект) 5. Осигуряване закупуването на необходимото оборудване за подпомагане работата на експертите по модула (лек автомобил, компютър и др. описани по-долу в раздел „необходими ресурси”) 6. Реновация на обект: „Сцена - екстериорно оформление” с конкретни дейности, включени в количествено-стойностната сметка към бюджета. 7. Цялостно оборудване на новоизградения информационен център – Интериорно оформление. Конкретните под-дейности са детайлно описани в количествено-стойностната сметка към бюджета. Модулът включва за всички дейности, описани в стъпки от 1 до 7 и допълнителни процедури по изработка на тръжни досиета, тяхното одобрение от донора, обявяване набиране на оферти от заинтересовани подизпълнители, провеждане на тръжните процедури и одобрение протоколите за оценка на офертите от донора, оформяне на договорите с под-изпълнителите и одобрението им от донора, сключване на договори и извършване на СМР, закупуване на необходимото оборудване (автомобил, площадки, огради и пр.) и монтирането му.Предвид спецификата на дейностите, включени в настоящия модул, осигурените предварителните условия са както следва: 1. Наличие на предварително изработено техническо задание и/или архитектурен план и/или количествено-стойностна сметка и/или оферти за изграждането на заслона. 2. Техническо задание с параметри на елементите по стъпка 4 и 5 (пейки, маси, ограда и пр.) 3. Проучване и/или предварителни оферти за СМР
V. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕДКИТЕ РАСТИТЕЛНИТЕ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ПАРКА И ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА МУ ЗА ЕКО-ТУРИЗЪМ Основните стъпки при реализацията на дейността са както следва: 1. Разработка и отпечатване на промоционални материали: 1.1 (Определител за птици – плакат /тираж 1000 бр; формат 50/70см; цветност 4+0; надпечатен лак; хартия хроммат 150гр., 1.2 Определител за птици – книжка /обем -200страници;формат 11/19 сънтиметра; Хартия 130гр.; хроммат : цветна илюстрация 4+4; на 122 вида птици; карти на разпространение; тираж 1000бр., 1.3 Видео-клип (с продължителност 20 мин.) съдържащи информация за редки видове на флората и фауната в парка, тяхното значение за хората и необходимостта от опазването им. 1.4 Изработка на дипляни за проекта- тираж 1000бр., формат А4, цветност 4+4,хартия хроммат 150гр, 2. Разработка на 3 бр. интерпретивни програми по теми: „Птиците в ПП „Зл.пясъци”, „Пролетна магия” и„Билки в ПП „Зл.пясъци”. Всяка програма ще включва по 500 пакета. Всеки пакет включва 9 табла (размери А3, картон с картина, цветност 4+0 едностанно, UV-лак) и папка с методическо ръководство ( с обем между 10 и 15 страници). Общ брой пакети – 1500.Условия, които трябва да бъдат изпълнени1) Предварителни идейни проекти и/или технически задания и/или концепция за това, което ще се търси от потенциални под-изпълнители да бъде изпълнено като краен продукт. 2) Предварителни проучвания на потенциални изпълнители и цени за изработка на рисунки на птици за определителите, за водеофилми, CD и др. Набиране на оферти за ориентиране в пазара на промоционалните/рекламни продукти. 3) Предварителни познания по Закона за авторските права и други законодателни актове с отношение към предмета на дейност в модула.
VI. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА • Оформяне и изпращане на прес-съобщения до медиите за стартирането и напредъка по проекта • Организиране на прес-конференция с медиите • Оформяне на бланки за ползване от членовете на проектния екип при кореспонденция, изпращане на покани, и други с логото на ДПП”Златни пясъци, МОСВ и програмата • Създаване, публикуване в интернет и разпространение по ел.поща до над 1000 организации и лица на 3 бр. електронни бюлетини с публикации и снимки за дейностите по проекта. • Изработка, представяне пред обществеността и публикуване в интернет на 2 бр. PowerPoint презентация за проекта: в началото - с данни за одобрения проект, и в края – с данни и снимков материал от изпълнението и постигнатите резултати. • Публикуване анонси за проекта в интернет страниците на ДПП”Златни пясъци” и на сдружение „Агенция за икономическо развитие Варна”, както и покани към потенциални под-изпълнители за предстоящи търгове по проекта. Условия, които трябва да бъдат изпълнени:1) Предварително запознаване с всички изисквания на донора за публичност в договора за финансране и с образците на лого на съответните институции. 2) Наличие на интернет страници на двете организации (ДПП”Златни пясъци” и на сдружение „Агенция за икономическо развитие Варна”) 3)Наличие на информация за контакт със местните медии
VII. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТА • Оформяне на месечни, тримесечни, междинни и годишно технически( за напредъка) и финансови доклади за пред донора (МОСВ) и защита. • Оформяне на финален технически и финансов доклад за донора (МОСВ) и защита. • Оформяне на исканията за плащане –авансови, тримесечни, междинни и балансови за пред донора. • Оформяне на счетоводната отчетност по проекта месечно, съгласно изискванията на Закона за Счетоводството, Закона за ДДС, Закона за социалото осигуряване и другите приложими законодателни актове. Защита пред служителите на НАП и други контролни държавни органи. • Избор на одитор, изработка на задание за обема на работа и вида на доклада съгласно изискванията на донора, сключване на договор с одитора и приемане на изготвения одиторски доклад. • Оформяне всички документи и актове във връзка с приемането на СМР и работата на останалите под-изпълнители. • Приемане на междинните доклади и Time-sheet-овете ( ако е необходимо) на експертите на граждански договор за извършената работа. Съставяне на приемо-предавателни протоколи. • Други дейности, изисквани от донора във връзка с финализиране изпълненито и отчитането на проекта и по приложенията от №10 до № 27 към договора за финансиране ( декларации, доклади и протоколи - където е приложимо). Условия, които трябва да бъдат изпълнени1) Предварително запознаване с всички изисквания на донора в договора за финансране, приложенията и образци на формуляри към отчетите. 2) Участие в обучение за финасово и техническо отчитане на бенефициенти по схемата, организрани от донора. 3) Познаване на българското законодателство в областта на управление на проекти, финансирани със средства на ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 889 143 BGN
Общ бюджет: 767 989 BGN
БФП: 767 989 BGN
Общо изплатени средства: 767 989 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 767 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 177 829 BGN
2010 43 793 BGN
2011 137 280 BGN
2012 409 087 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
767 989 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 652 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 151 154 BGN
2010 37 224 BGN
2011 116 688 BGN
2012 347 724 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
652 791 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 26 674 BGN
2010 6 569 BGN
2011 20 592 BGN
2012 61 363 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 198 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз