Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0016-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1495/13.11.2008
Наименование: Укрепване на административния капацитет и повишаване на мотивацията на служителите от Звеното за вътрешен одит към МРРБ” във връзка с изпълнението на дейностите по вътрешен одит на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2008
Начална дата: 13.11.2008
Дата на приключване: 01.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е свързана с укрепването на административния капацитет на Звеното за вътрешен одит към МРРБ и повишаване на мотивацията на служителите му за изпълнение на одитните дейности по ОП”РР” 2007-2013 г. С този проект се цели повишаването на ефикасността и ефективността на изпълнението на дейностите по вътрешен одит, чрез осигуряване на допълнителни възнаграждения на служителите от Звеното за вътрешен одит.
Дейности: Организация и управление на проекта Верификация на разходите по проекта.
Верификация на разходите по проекта
Изготвяне на доклад за напредъка по проекта
Окончателно отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 356 BGN
Общ бюджет: 34 100 BGN
БФП: 34 100 BGN
Общо изплатени средства: 34 100 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 919 BGN
2009 38 217 BGN
2010 7 562 BGN
2011 - 22 598 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 100 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 281 BGN
2009 32 484 BGN
2010 6 428 BGN
2011 - 19 209 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 985 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 638 BGN
2009 5 733 BGN
2010 1 134 BGN
2011 - 3 390 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 115 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ограничено текучество на служителите в Звено за вътрешен одит
Индикатор 2 Материално стимулирани служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз