Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.5.02-0001-C0001
Номер на проект: К09-15-4/30.04.2009
Наименование: Ефективност, отчетност и координация в съдебната система
Бенефициент: Висш Съдебен Съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 20.07.2009
Начална дата: 23.07.2009
Дата на приключване: 23.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността, прозрачността и отчетността на работата на органите на съдебната система чрез интегрирани мерки за взаимодействие и координация.
Дейности: 1. Обновяване на Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България
2. Въвеждане на механизми за координация и взаимодействие в и между органите на съдебната власт във връзка с делата от особен обществен интерес
3. Анализ на възможността за използване на видео-конферентни връзки в наказателното производство (за разпити, експертизи, свидетелстване и представяне на веществени доказателства и др.), с оглед ускоряване приключването на делата
4. Разработване на критерии за статистически анализ на натовареността и за отчитане дейността на съдебната власт пред обществеността
5. Създаване на унифицирана система за приемане на жалби и други дейности за превенция на корупцията
6. Дейности за информация и публичност
7. Одит
8. Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 399 400 BGN
Общ бюджет: 848 134 BGN
БФП: 848 134 BGN
Общо изплатени средства: 848 134 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 848 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 279 880 BGN
2010 63 974 BGN
2011 547 626 BGN
2012 - 7 292 BGN
2013 - 36 054 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
848 134 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 720 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 237 898 BGN
2010 54 378 BGN
2011 465 482 BGN
2012 - 6 198 BGN
2013 - 30 646 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
720 914 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 41 982 BGN
2010 9 596 BGN
2011 82 144 BGN
2012 - 1 094 BGN
2013 - 5 408 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 220 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - 1 бр. Информационна стратегия 1 бр. План за действие 1бр. Бюджет към плана за действие
Индикатор 2 По Д2 - 1 бр. Аналитичен доклад; 1бр. Наръчник с процедури; 1 бр. Проект на закон за вещите лица, преводачите и тълковниците
Индикатор 3 По Д3 - 1 бр. Аналитичен доклд 1 бр. учебно посещение в държава членка Осъществена видеоконферетна връзка между съд и място за изпълнение на наказанията – доставено оборудване и лицензии 1 бр. Насоки за ползване на видео-конферентни връзки за разпити,
Индикатор 4 По Д4 - 1 бр. Аналитичен доклд 1 бр. методика за статистическа отчетност 1 бр. задание за информационна система за статистическа отчетност
Индикатор 5 По Д5 - Разработена информационна система за противодействие на корупцията в съдебната система, интегрирана с Информационна система Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет
Индикатор 6 По Д6 - 4 бр. банери 600 бр. рекламни материали 3 пресконференции 5 кръгли маси 12 бр. публикации в медиите
Индикатор 7 По Д7 - 1 бр. одитен доклад
Индикатор 8 По Д8 - Подадени навреме 16 бр. технически доклади;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз