Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0076-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0085
Наименование: “Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора”
Бенефициент: Община Хитрино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Хитрино
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и упражняването на правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Усъвършенстване и подобряване на услугите, предоставяни на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Повишаване на професионалните умения и мотивация на лицата чрез, които ще се предоставят социалните услуги.
Дейности: Дейност 1 Подготвителна среща по проекта. Стартиране на проекта. - детайлизиране на плана за изпълнение на дейностите по проекта; - уточняване на дейности по мониторинга на проекта; - разпределяне на конкретни задачи и отговорности между членовете на екипа; - разработване на стратегия за набиране на бенефициентите.
Дейност 2 Популяризиране на проекта Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” с описание на обхвата на услугата “Домашен помощник” и реда за предоставянето й
Дейност 3 Подбор на домашни помощници. Подсигуряване на 24 лица, заявили желание да работят като ДП. Кандидатите ще се набират чрез попълнени анкетни карти и провеждане на устно интервю за установяване нивото на готовност за активно участие в проекта.
Дейност 4 Провеждане на обучение на 26 лица-кандидати за ДП, одобрени при проведеното събеседване. Изготвяне на програма за обучение за срок от 3 работни дни, набавяне на материали за обучение и осигуряване на зала. Обучение на ДП за предоставяне на качествени услуги, в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП.
Дейност 5 Набиране на бенефициенти. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Оценките се разработват от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” и включват оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител.
Дейност 6 Предоставяне на услугата „Домашен помощник” Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на ДП в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата на всеки ДП, изготвени на база на Индивидуалните планове за социални услуги на потребителите и актуализирани на 6 месечен период или при необходимост. Те ще съдържат описание на ежедневните и месечните услуги по потребители, тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. ДП ще се отчитат ежемесечно със специална форма, описваща предоставените услуги на всеки потребител и подписана от него (законния представител). Формата ще дава и възможност потребителят да оцени качеството на услугата, което ще обективизира отчета и ще мотивира подобряване на качеството. Формата ще дава възможност да се докладват също така срещаните трудности и казуси. По този начин ще се идентифицират нуждите от консултации от експерти и поддържащо обучение. Подкрепата на ДП в осъществяване на тяхната работа ще се организира и по време на срещите на екипа на проекта с тях, в края на всеки месец при представянето на индивидуалните отчети.
Дейност 7 Социално консултиране и супервизия Дейността включва експертна помощ, а именно: - Консултиране на потребители и семейства на потребители в две посоки: за преодоляване на социалната изолация (напр. психологическо, информационно, юридическо и пр. консултиране) и кризисни интервенции (работа по случай), при необходимост от спешна и компетентна намеса, която не е по силите на ДП - напр. при суициден риск; - Индивидуална и групова супервизия на ДП във връзка с различни социални случаи. Планираме груповата супервизия да става по време на месечните съвещания с ДП. Поради различния характер на заявките и изискването за висок професионализъм, необходимите специалисти ще бъдат наемани по граждански договори за изпълнение на конкретна работа.
Дейност 8 Мониторинг на предоставянето на услугата Част от системата за осигуряване на качествена услуга е провеждането на мониторинг. Той ще се осъществява от ръководителя на проекта и ще бъде едно от неговите основни задължения. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечният отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки ДП ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. Резултатите от дейността ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и поддържащо обучение на ДП. Те ще се използват и при цялостната оценка на наетите лица. Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при необходимост.
Дейност 9 Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на ДП. Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, месечните отчети и обратна връзка от потребителите; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с планираните по проекта. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта. На база на атестацията, която ще бъде направена по критерии, приети от екипа по проекта, доставчикът ще вземе решения относно продължаването на договорите на ДП в случай на продължаването на дейността след изтичането на проекта.
Дейност 10 Популяризиране и мултиплициране на проекта Популяризирането на проекта ще включи следните дейности:  Презентиране на проекта и неговите резултати на брошура и на web-сайта на Общината,  Дискусии и работни срещи за представяне резултатите от приключването на проекта;  Широк дебат със всички групи от общността; Екипът на проекта ще привлече и медийно внимание към дейността и нейните резултати.
Дейност 8 Мониторинг на предоставянето на услугата Мониторингът ще се осъществява от ръководителя на проекта и ще бъде едно от неговите основни задължения. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечният отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки ДП ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. Резултатите от дейността ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и поддържащо обучение на ДП. Те ще се използват и при цялостната оценка на наетите лица. Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при необходимост
Партньори
Партньори:
СНЦ Агробизнесцентър/Бизнесинкубатор - Шумен
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 928 BGN
Общ бюджет: 97 966 BGN
БФП: 92 205 BGN
Общо изплатени средства: 89 055 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 985 BGN
2010 54 500 BGN
2011 11 570 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 055 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 537 BGN
2010 46 325 BGN
2011 9 834 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 696 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 448 BGN
2010 8 175 BGN
2011 1 735 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 358 BGN
Финансиране от бенефициента 7 181 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз