Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0090-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0136
Наименование: Обгрижване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора от община Силистра чрез дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора на територията на гр. Силистра и селата от община Силистра чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи, включително и на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда, със специален фокус върху жените. Усъвършенстване и подобряване на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си.
Дейности: 1.Организационни дейности и информационна кампания Дейност 1.1:Подписване на договор между Община Силистра и Агенция за социално подпомагане Утвърждаване на правила за изпълнение на проекта и поемане на задължения по ефективната реализация на проекта
Дейност 1.2: Провеждане на пресконференция при започване на проекта за Пресконференцията е предназначена за 30 журналисти от местни и регионални медии, както и за заинтересовани ръководни кадри и населението.
Дейност 1.3 Проучване на потенциалните потребители по проекта и провеждане на разговори за набиране на желаещи да ползват услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Проучването на лицата ще се извърши с помощта на Дирекция „Социално подпомагане” чрез техния регистър и провеждане на разговори по телефона и посещения по домовете
Дейност 1.4 „Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” На основание изискванията на Насоките за подготовка на проекта, както и Закона за социално подпомагане да се определят параметрите и да се изготвят длъжностни характеристики
Дейност 1.5 „Набиране на лица за длъжностите социален асистент и домашен помощник чрез 5 обяви в 3 местни ежедневници и 5 в местен радио-възел” Изготвяне на обява с изискванията към кандидатите за заемане на длъжността социален асистент и домашен помощник, публикуване в местните ежедневници. В обявата ще бъдат посочени, освен критериите, също и начина на набиране на документите и начина на подбор.
Дейност 1.6 „Набиране на документите на лица, желаещи да заемат длъжността социален асистент и домашен помощник и провеждане подбор на кандидатите по документи и събеседване Документите се подават в Община Силистра, разглеждат се от Управителното тяло за допустимост до събеседване и се определят подходящите лица за разговор за ролята и мястото на социалния асистент и домашния помощник и възможностите на кандидата за изпълнение на задълженията в длъжностната характеристика
Дейност 1.7 „Назначаване на социални асистенти и домашни помощници” Събиране на необходимите документи – молба, автобиография и трудова книжка и издаване на заповеди за назначаване.
Дейност 1.8 „Организиране на тридневно обучение на наетите лица” Уточняване на датите на провеждане на обучението, изготвяне на програма с темите за обучение, договаряне на лектори за провеждане на обучението, провеждане на обучението. Темите на обучението са свързани с конкретните им задължения при осъществяване на грижата за хор с увреждания в семейна среда.
Дейност 1.9 „Разработване на информационни материали и провеждане на информационна кампания сред потенциални потребители на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” Изготвяне на 4 дипляни по 200 бройки отразяваща целите и дейностите от защитения проект, както и отразяване длъжностната характеристика на социалния асистент и домашния помощник, както и отразяване правата на ползвателите на тези услуги.
Дейност 2.1 „Разработване и връчване на длъжностни характеристики на наетите лица Разработване на длъжностна характеристика, в която да се определят правата и задълженията на наетите лица при изпълнение на посочените социални услуги.
Дейност 2.2 Разпределение на потребителите и изготвяне на графици на социалните асистенти и домашните помощници След постигане на съгласие между наетите лица и потребителите се изготвя график на работното време. Разпределението се извършва съобразно групиране по близост на адресите.
Дейност 2.3 Стартиране на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” На основание длъжностните характеристики осигуряване на качествено изпълнение на проекта по обгрижване на определените потребители на услугата
3. Мониторинг на изпълнението на проекта и предлаганите услуги Дейност 3.1. Въвеждане на правила за контрол на изпълнение на услугите На основата на Насоките за изготвяне на проекта и действащите нормативни документи, се изготвят писмени правила и изисквания към наетите лица за работата при осъществяване на реализацията на проекта
Дейност 3.2 Провеждане на периодични проверки по места Чрез посещение по домовете, чрез разговори с потребителите, чрез проверки по телефона и др.
4. Отчитане на дейностите по проекта Дейност 4.1 Изготвяне на ежемесечни присъствени форми Изготвяне на присъствени форма на социалните асистенти и домашните помощници и ежедневно отразяване на присъствието им на съответния адрес. Ежемесечно представяне на присъствените форми на Счетоводителя и Организатора. Проверка и приемане на формата от Управителното тяло
Дейност 4.2 Изготвяне на ежемесечни отчети от социалните асистенти и домашните помощници Отчетът се изготвя в писмен вид за начина, средствата, формите при осъществяване на обгрижването на потребителите от наетите лица
Дейност 4.3 Изготвяне на обобщен месечен отчет за дейността на социалните асистенти и домашните помощници На базата на писмените отчети на социалните асистенти и на проведените проверки на място, се изготвя обобщен месечен отчет отразяващ на постигнатите резултати и допуснатите слабости
Дейност 4.4 Изготвяне на ведомости за заплатите на наетите лица На основание присъствените форми и положения труд, Счетоводителя изготвя ведомостите на всеки нает, предоставя фишове за начина на формиране на заплатите и превеждат заплатите по банкова сметка на работника
Дейност 4.5 Финансово обезпечаване на изпълнението на проекта Поддържане на непрекъсната връзка с Донорската организация, осигуряваща финансирането на проекта, събиране на таксите от потребителите, поддържане на връзка с ръководството на Общината за осигуряване собствените средства за финансиране на проекта
Дейност 4.6 Провеждане на пресконференция за отчитане на изпълнението на проекта за първите шест месеца от стартиране на проекта Пресконференцията ще се проведе след изтичане на шест месеца, пред журналисти от всички медии, пред ръководството на Общината и пред населението
Дейност 4.7 Провеждане на заключителна пресконференция за отчитане крайните резултати от изпълнение на проекта На основание на ежемесечните обобщени отчети, на обобщения отчет се изготвя отчет за качеството на предоставените услуги, за постигнатия ефект сред ползвателите на услугите и за постигнатия социален ефект за общината като Водеща организация
Партньори
Партньори:
Фондация "Съпричастие" - клон Силистра
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 921 BGN
Общ бюджет: 135 149 BGN
БФП: 94 320 BGN
Общо изплатени средства: 94 251 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 784 BGN
2010 59 353 BGN
2011 15 114 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 251 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 817 BGN
2010 50 450 BGN
2011 12 847 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 968 BGN
2010 8 903 BGN
2011 2 267 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 138 BGN
Финансиране от бенефициента 42 812 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз