Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0166-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0064
Наименование: „Да подадем ръка и да дарим искра надежда”
Бенефициент: Община Чирпан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора, както и на семейства, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез осигуряване на качествена грижа в домашна среда и възможност за независим начин на живот и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Разширяване на териториалния обхват и усъвършенстване на социалните услуги социален асистент и домашен помощник; Намаляване броя на хората, ползващи услугите на специализираните институции за предоставяне на социални услуги, чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; Повишаване на професионалните качества и мотивация на преките доставчици на услугите, чрез въвеждащо обучение и консултации; Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта Обезпечеността на проекта с човешки ресурси с необходимата квалификация, опит и позиция е един от най-важните фактори за успешната му реализация. За тази цел общината определя служителите, отговорни за подготовката, организацията и управлението на проекта, още в първоначалния подготвителен етап. Членовете на екипа са отговорни за подготовката и проверката за съответствие на цялата документация, свързана с разработването, изпълнението и контрола на проекта.
Дейност 2: Назначаване на технически сътрудник.
Дейност 3 Оборудване на офис по проекта. Предвижда се в помещение, собственост на Община Чирпан да бъде обособен офиса на проекта. За целта е необходимо закупуване на необходимото оборудване за нормалното протичане дейността на техническия сътрудник.
Дейност 4. Публичност за услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” и провеждане на кампания сред потенциалните потребители на социалните услуги и кандидатите за работа. Проектът ще стартира с информационна пресконференция на която ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите и същността на проекта, както и обхвата на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. Срещата ще се проведе в заседателната зала на общинската администрация.
Дейност 5. Подбор на потребителите на социални услуги „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник”.
Дейност 6. Разработване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на потенциалните потребители за удовлетворяване на конкретните нужди. На всяко лице подало молба за ползване на социални услуги се разработва индивидуална оценка на потребностите . Оценките се разработват от социален работник от Дирекция “Социално подпомагане”, и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др.
Дейност 7. Подбор и класиране на кандидатите за социален асистент и/или домашен помощник. Обявяване на период , в който всички желаещи да бъдат назначени като социални асистенти или домашни помощници подават молби. Екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници.
Дейност 8. Провеждане на въвеждащо обучение на класиралите се кандидати за социален асистент и/или домашен помощник с цел предоставяне на качествени услуги. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на кандидатите за социални асистенти и домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя за изграждане на умения и знания, необходими за удовлетворяване на неговите конкретни нужди и потребности.
Дейност 9. Сключване на трудови договори с преминалите обучение класирали се кандидати за социален асистент и/или домашен помощник. Сключване на трудови договори за предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” между одобрените и преминали обучение кандидати, които ще изпълняват този вид услуги и Община Чирпан, като работодател.
Дейност 10. Разработване и прилагане на индивидуален график за всеки потребител на социалните услуги към договорите. Съобразно конкретните нужди и потребности но ползвателите на социалните услуги и препоръките на ДСП-Чирпан ще бъдат разработени индивидуални графици за всеки един от тях, които ще бъдат неразделна част от тристранните договори.
Дейност 11. Сключване на договори с потребителите на услугите социален асистент и/или домашен помощник. Сключване на тристранни договори между потребителите на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”, Община Чирпан, като доставчик на този вид услуги и назначените изпълнители на длъжността „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”.
Дейност 12. Предоставяне на услугите социален асистент и/или домашен помощник. В рамките на 9 месеца в различните населени места на територията на Община Чирпан се предвижда да бъдат предоставяни услугите „Социален асистент” на 14 лица и „Домашен помощник” на 46 лица.
Дейност 13. Популяризиране на проекта. В съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани по европейски фондове, се предвиждат дейности за информиране на целевите групи и крайните бенефициенти, както и цялата общественост в региона, за резултатите от финансирания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект. Тези дейности ще се извършват при стриктно спазване на Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност, публикувани от Управляващия орган на ОПРЧР.
Дейност 14. Управление на проекта. Разходването на средства на Европейския фонд за регионално развитие изисква внедряване на процедури за гарантиране на ефективността и целесъобразността на изразходваните средства. Един от инструментите на тези процедури е системата на вътрешен мониторинг. Дейностите по вътрешен мониторинг включват: - Проверка на съответствието на извършените дейности с условията на сключените договори, в т.ч. спазване на сроковете на изпълнение и коректно документиране на дейностите; - Преглед на отчетните документи по проекта и осигуряване на съответствие с изискванията на Управляващия орган; - Предварително верифициране на разходите на базата на представените от изпълнителите разходооправдателни документи за извършване на строителни работи, доставка на оборудване и предоставяне на услуги; - Документална проверка и проверка на място за коректно изпълнение на договорените дейности и удостоверяване на действителното извършване на заявените за плащане дейности; Запознаване на всички служители, участващи в изпълнението на проекта, с определението за нередност, както и незабавно докладване на всички заподозрени и/или доказани случаи на измама или нередност на Управляващия орган.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 966 BGN
Общ бюджет: 105 573 BGN
БФП: 102 638 BGN
Общо изплатени средства: 93 593 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 993 BGN
2010 71 600 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 593 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 694 BGN
2010 60 860 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 554 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 299 BGN
2010 10 740 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 039 BGN
Финансиране от бенефициента 3 146 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз