Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0154-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0042
Наименование: Осигуряване на грижи за хора в неравностойно положение и самотно живеещи възрастни хора, чрез дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Кнежа
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите такива в Община Кнежа; Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица в общината,
Дейности: 1. Създаване на екип за управление на проекта. Организационната структура за изпълнение на проекта ще се извършва основно от Екипа за управление на проекта, който е сформиран на ниво община. Създаденият екип ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез ръководене, координиране, разпределяне на отговорности, наблюдение и мониторинг за успешно приключване и постигане на мултипликационен ефект. Функциите и задачите на отделните лица от Екипа са разписани в т. II
2. Развиване и предлагане на услугата “Домашен помощник” Поддържане на хигиената на обитаваното жилище, чрез подреждане на стаята, обиране на праха, изтупване и постилане на постелни завивки, измиване на кухненска посуда, измитане на под. Пазаруване, закупуване на медикаменти, хранителни продукти и вещи от първа необходимост. Помощ при вземане на лекарства, измерване на кръвно налягане, придружаване до личен лекар, настаняване в болница. Приготвяне на храна и подпомагане при хранене, доставка на готова храна. Пране и други комунално-битови дейности /помощ при ежедневния тоалет и обличането, при къпане, бръснене, подстригване, боядисване на коса, придружаване до местата за извършване на комунално-битови услуги, заплащане на електроенергия, топлоенергия, телефон, вода, местни данъци и такси и други, със средства на потребителя, цепене на дърва и палене на печка, и съдействие за отстраняване на дребни технически повреди/. Развлечения и занимания в дома.
3. Развиване и предлагане на услугата “Социален асистент” Извършване на социално-консултантски услуги. Помощ при общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома. Организация на свободното време и създаване на активен живот на възрастни хора и инвалиди; административни услуги /изготвяне и подаване на документи в институции, куриерска работа и др./, медицински услуги /грижи в болницата при необходимост, проследяване на приемане на лекарства, рехабилитация и др.
4. Организиране на обучение Развиване на умения за предоставяна на услугите в обществеността, спазвайки основните принципи за зачитане на човешките права и достойнство.
5. Осигуряване на публичност Предвижда се на всяко тримесечие да се информира обществеността, чрез информационни материали в местните средства за комуникация и публичност.
6. Организиране и провеждане на конференции и семинари Провеждане на семинар за откриване на проекта – разяснения за целевите групи относно дейностите по проекта, набелязаните цели и очакваните резултати; Провеждане на заключителна пресконференция – финализиране на проекта чрез публично отчитане на изпълнените дейности и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 225 BGN
Общ бюджет: 103 530 BGN
БФП: 96 189 BGN
Общо изплатени средства: 92 355 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 245 BGN
2010 61 142 BGN
2011 8 968 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 355 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 908 BGN
2010 51 971 BGN
2011 7 623 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 502 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 337 BGN
2010 9 171 BGN
2011 1 345 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 853 BGN
Финансиране от бенефициента 8 486 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз