Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0055-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0058
Наименование: „Домашен помощник” – първа стъпка в развитието на мрежа от социални услуги в общините Златоград и Неделино”
Бенефициент: Фондация „Център за устойчиво развитие на община Неделино”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Неделино
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания, възрастни хора и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; Да се изгради капацитет в неправителствения сектор за решаване на проблемите на уязвимите групи чрез разширяване на социалните дейности за хора с увреждания, възрастни хора и самотно живеещи хора чрез предоставянето на услугата „Домашeн помощник”; да се повишат професионалните умения и мотивация на домашните помощници чрез обучение. Разработване и разпространяване на информационни материали сред потенциалните потребители с описание на обхвата на услугата “Домашен помощник” и реда за нейното предоставяне
Дейности: 1. Сформиране на екип по проекта, в две основни направления / общо за проекта и екип за управление на услугата „Домашен помощник” / Осъществяване цялостното управление по изпълнение на дейностите, по планиране на разходите и реализацията на набелязаните цели. Подготовка на всички тръжни и конкурсни процедури, предвидени по проекта от екипа на проекта в следния състав:  Ръководител;  Финансист - счетоводител;  Координатор „Социални дейности”;  Социален работник;  Технически сътрудник- 2 броя / един отговарящ за дейностите предвидени в Община Златоград и друг отговарящ за дейностите в Община Неделино /.
2. Информиране на обществеността и представителите на целевата група чрез медиите за целите, очакваните и получени резултати от проекта; Заявено желание от страна на уязвимите групи за подробно обяснение за предвидените дейностите по проекта и информираност на обществеността за работата по социалната интеграция на уязвимите групи от Община Златоград и Община Неделино чрез:  излъчване на информацията по регионална кабелна телевизия – 4 броя;  публикуване на информацията в регионалните вестници – 2 броя;  отпечатване и разпространение на брошури, които съдържат информация за организацията – доставчик, описание на правата и задълженията на Домашния помощник, размер на потребителската такса, дейностите и възможностите предлагани при реализацията на услугата „Домашен помощник” – 500 бр.;  изготвяне и поставяне на възпоменателна табела съгласно изискванията на Оперативната програма – 1 бр..
3. Подбор на желаещи за работа като „Домашен помощник” и подписване на трудови договори и организация на текущите дейности; Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги и подбор на подходящи лица, които ще съсредоточават своите усилия в по – голяма степен върху организирането на бита и хигиената в дома на нуждаещите се лица чрез следните дейности:  Подбор на желаещи за работа като „Домашен помощник” съгласно процедура одобрена от финансиращата програма и организация;  Подписване на трудови договори – 33 бр.;  Изготвяне на ежемесечни отчети на хората предоставящи услугата „Домашен помощник” по стандартна форма, използвана по Национална Програма „Асистенти на хора с увреждания”, в която са отразени часовете на дейностите, броя на обслужените лица, заплащането, описание на дейността и оценка от социалният работник.  Текущи дейности:  Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение);  Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.);  Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата);  Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и от сервиране);  Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента;  Заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента  Осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
4. Сключване на потребителски договор между доставчика на социални услуги /Фондация „Център за устойчиво развитие на Община Неделино”/ и потребителя на услугата. Регламентиране процеса на предоставяне на услугата в общността “Домашен помощник” в съответствие с изискванията на минималните стандарти за качеството на тази услуга, разписани в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане чрез следната дейност: Сключване на писмен договор в 7 дневен срок от началото на предоставянето на услугата и се издава в два еднообразни екземпляра – един за потребителя и един за доставчика;  Договорът съдържа: o Име и адрес на доставчика на социалната услуга и телефон за връзка с него; o Име на човека изпълняващ услугата „Домашен помощник” и телефонен номер за връзка с него; o Видове дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение; o Обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява или преустановява, включително временното и преустановяване от страна на потребителя; o Процедури за преоценка и актуализация на специфичните потребности на потребителя и на неговия индивидуален план за предоставяне на социалната услуга; o Задължения за осигуряване качеството на услугата; o Оборудване и / или консумативи, които ще бъдат осигурени от потребителя и / или доставчика за извършване на дейностите; o Отговорности но потребителя и на Домашния помощник по опазване здравето и взаимната им безопасност; o Начини на предоставяне на услугата при ползване на отпуск от страна на човека изпълняващ функцията на „Домашен помощник”; o Договорености за достъп и напускане на дома на потребителя /притежаване на ключ и пр. /; o Размер на потребителската такса и начин за нейното заплащане; o Отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора; o Срок на договора и условия / начини за неговото прекратяване.
5. Организиране и провеждане на обучителен курс „Домашен помощник Предоставянето на алтернативен избор за професионално развитие на членове от семейства, в които има хора с увреждания, възрастни хора или желаещи да подпомогнат ежедневните дейности на самотно живеещите хора чрез следните дейности:  Участие в обучение от експерти – едноседмично за дейностите, които ще се реализират;  Организиране и провеждане на обучение от експерти – едноседмично 20 учебни часа за дейностите, които ще се реализират при предоставянето на услугата „Домашен помощник”  Изготвяне на седмичен отчет за участие на обучаемите по стандартна форма, в която са отразени присъствия и постигната успеваемост.
6. Работни срещи на екипа за управление, междинни отчети по проекта, представяне на анализ и окончателен отчет Ежемесечно през време на целия проект и след завършване на всеки по-важен етап, ще се осъществяват работни срещи на екипа на проекта при спазване на всички изисквания за проектите, финансирани по програмите на Европейската комисия за отчетност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 533 BGN
Общ бюджет: 115 128 BGN
БФП: 107 356 BGN
Общо изплатени средства: 105 584 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 707 BGN
2010 83 878 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 584 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 451 BGN
2010 71 296 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 256 BGN
2010 12 582 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 838 BGN
Финансиране от бенефициента 7 854 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз