Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0058-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0069
Наименование: Да помогнем на човек в беда
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Партньори за европейско развитие-град Елхово"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: Подобряване и разширяване обхвата на услугата „Домашен помощник” на територията на община Елхово. Предоставяне на социалните услуги, съобразно индивидуалните потребности на потребителите, чрез обгрижване в домашна среда за предотвратяване настаняването им в специализирани институции. Повишаване на професионалните умения и мотивиране на домашните помощници, чрез включване в обучения. Намаляване на безработицата и повишаване доходите на хората в общината, чрез създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за безработни и хора търсещи допълнителна работа. Активно участие на ключовите заинтересовани публични институции в процеса на развитие на социалните услуги в общината
Дейности: 1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта Ще се сформира екип от 3 души, които притежават необходимите компетенции за изпълнението на проекта.Ще се разпределят основните задачи и отговорности между членовете на екипа, ще се определи система за вътрешен мониторинг и ще се определи състава на Мониторингов съвет за оценка / представители на партньорите, Сдружението като водеща организация, Дирекция “Социално подпомагане”, представители на Постоянната комисията по здравеопазване, социална политика, образование, култура, спорт и вероизповедания към Общински съвет град Елхово
2. Материално обезпечение работата по проекта Ще се наеме подходящо помещение, което ще се обособи като офис по проекта, за да се създадат условия за изпълнение на предвидените дейности.В тази връзка ще се сключи договор за наем на помещението и ще се закупят компютърна конфигурация и комбинирано устройство, включващо принтер, скенер и ксерокс.Ще се открие телефонен пост и ще се осъществи интернет връзка.Всичко това ще бъде необходимо за изготвянето на досиетата на потребителите на социалната услуга и досиетата на домашните помощници; изготвянето на индивидуалните планове; графиците за посещенията на домашните помощници по домовете и графици и отчети за изпълнението на предлаганите услуги.
3. Пресконференция за представяне целите и същността на проекта Дейността предвижда подробна презентация на целите, дейностите и целевата група по проекта.Ще се предостави информация и за финансиращата организация и изпълнителя на проекта.Ще присъстват представители на Дирекция «Социално подпомагане» - Елхово, Регионална Дирекция «Социално подпомагане» - Ямбол, Дирекция «Бюро по труда», партньорите по проекта - общинска администрация град Елхово, сдружение «Партньори за Европейско развитие – град Елхово».
4. Набиране и подбор на домашни помощници След предварително обявление за необходимите специалисти, ще бъде проведен внимателен подбор на персонала, като числеността, опита и квалификацията му ще бъдат съобразени с необходимостта от осигуряване на качествена грижа за хората с увреждания.Ще бъде осигурена методическа и професионална подкрепа на персонала и предоставена възможност за повишаване на квалификацията му. Ще бъде изработен график за работата на домашните помошници.Те ще работят за подобряване качеството на живота на потребителите и подпомагане процеса на социалната им интеграция. Водещата организация ще изготви и организира подписване на съвместен план за пакета услуги между домашният помощник и обслужваните от него лица, на база на който ще бъдат сключени договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник” и работа с тях, за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора - права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик –домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги.
5. Закупуване на работно облекло, консумативи и лични предпазни средства Ще се закупи работно облекло, включващо манта и работен елек.Ще се закупят полумаски и домашни ръкавици, необходими при почистване на домовете на потребителите.
6. Обучение на лицата, които ще работят като домашни помощници Ще се сформира екип от 30 души, които ще преминат 300 часов курс на обучение / в рамките на 20 дни / за предоставяне на услугата “Домашен помощник”.Обучението ще се извърши от лицензирана обучителна организация.По време на обучението лицата ще придобият познания за ролята и отговорностите на домашния помощник и умения за създаване на адекватни лични отношения с другите домашни помощници от екипа, с цел придобиване на умения за работа в екип.Изграждат се умения за «отсяване» на съществената информация за техния потребител и за отчитане на работата си пред прекия ръководител, комуникативни умения за изграждане на връзка с потребителите, семействата им и другите членове на екипа, както и на умения да представи на потребителя ясна и достъпна информация по отношение на предлаганите услуги.Регламентират се правата на потребителя и задълженията на домашния помощник да зачита личната свобода и тайна на потребителя. Необходимо е специалистите, предоставящи услуги на хора с физически увреждания да познават добре причините, довели ги до това състояние, както и проблемите и рисковите фактори в пряката работа с тях.Това е важно от гледна точка на планирането и провеждането на поредицата от дейности, свързани с обгрижването на лицата с физически увреждания. Всичко това ще стимулира безработни лица към активно поведение на трудовия пазар, за да се предотврати изпадането им в социална изолация и трайна бедност; ще се даде възможност на безработните лица да работят по инициативи за изпълнение на икономически дейности от обществен интерес за решаване на проблемите на уязвимите групи, а на работещите и пенсионерите – възможност за допълнителни доходи и подобряване на социално – икономическият им статус.Участниците в обучението ще получат сертификати за завършен курс на обучение.
7. Изготвяне на социална оценка на потребителите на услугата Проетктът предвижда изготвяне на социалната оценка за установяване потребностите от грижи на ползвателите на услугата «Домашен помощник» и възможностите за социална интеграция.Социална оценка ще бъде изготвена и на самотноживеещите хора за установяване на потребностите им. Социалната оценка ще даде възможност да се установи вида и времетраенето на социалните услуги, които е необходимо да бъдат предоставени. Оценките се разработват от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове.Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител.
8. Определяне на ползвателите на услугата «Домашен помощник» и изготвяне на индивидуални планове На база предварително подадени анкети и декларации отразяващи желанието на хора с увреждания да ползват посочената социална услуга и изготвена социална оценка ще се сформира група от 40 души, които ще бъдат включени по настоящия проект и ще ползват услугата «Домашен помощник».Приоритетно ще бъдат включени хора с най – голяма нужда от подпомагащи грижи в ежедневието си и такива получили най – голям брой точки в резултат на направената им социална оценка. Ще се изготвят индивидуални планове за всеки потребител на социалната услуга, съобразно потребностите и личните им желания.При необходимост плановете ще се актуализират.
9. Дейности за предоставяне на услугата “Домашен помощник” При индивидуалната работа с потребителите ще се прилагат следните принципи : - справедливо отношение без оглед на възраст, пол, етнически произход, увреждания, независимо от приносът им в обществото; - независимост чрез осигуряване на достъп до социални, юридически и други услуги, с цел защита и упражняване правата на възрастните хора, свързани със социалното подпомагане и предоставянето на качествени социални услуги. Предвиждат се дейности свързани с преодоляване безпомощността на човек, вследствие на функционалното му увреждане и дейности по задоволяване на: - ежедневни потребности – помощ при обличане, къпане, сресване, пране и други битови дейности; - текущо и основно почистване на обитаваното от потребителя помещение; - хранене - приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; - осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства; - оказване на помощ при извършване на плащания за електричество, вода, телефон, местни данъци и такси и др.; - получаване на помощ при палене на печка, цепене на дърва, почистване на снега и други сезонни услуги; Ще се изготви график за посещения по домовете на потребителите, като организирането на бита и хигиената в дома на нуждаещите се лица ще бъдат предоставяни под формата на почасови услуги от хора, работещи в различни сфери или от безработни лица и пенсионери. Това ще бъде предпоставка за разширяване на възможностите за намиране на работа чрез нарастване на обема и многообразието от социални услуги, които се предоставят в общността в съответствие с индивидуалните потребности на нуждаещите се и прилагане на комплексни подходи. Дейностите ще се извършват в домашни условия при спазване и в съответствие със Закона за защита на личните данни.Услугата ще се предоставят само на лица, които не са потребители на тези услуги по други проекти реализирани на територията на община Елхово до настоящия момент.
10. Оказване на професионална помощ за домашните помощници и потребителите на социалната услуга Ще се провеждат консултации за разрешаване на конфликтни ситуации, възникнали в хода на предоставяне на услугата и консултиране по здравни проблеми и въпроси за подобряване условията на живот както на потребителите на услугата, така и на обслужващите ги домашни помощници.Беседите ще се извършват в дома на потребителя на услугата.Участие ще вземат домашния помощник, обслужваното лице и съответния специалист.При желание и необходимост ще се включват и членове от семейството на потребителя. Домашните помощници ще участват в супервизия необходима от една страна като превантивна мярка срещу професионално изпепеляване /burnout/ и като възможност за съвместна работа по трудни случаи.Супервизията дава възможност да се работи с преживяванията на персонала, което разширява капацитета за удържане на професионалната рамка и подобрява качеството на работата с потребителите на услугата.Супервизията ще се провежда от психолога. Медицинското лице ще консултира болните и домашните помощници по здравни проблеми за подобряване условията на живот.
11. Кръгла маса за проблемите на хората с увреждания Ще се организират две срещи за проследяване проблемите на хората с увреждания и начините за тяхното преодоляване.Ще се обсъдят състоянието, правата и възможностите за преодоляване на проблемите на хората от целевата група на местно, регионално и национално ниво.Участие в кръглите маси ще вземат представители на неправителствените организации, работещи в сферата на социалните услуги в област Ямбол; Дирекция “Социално подпомагане” град Елхово; Регионална дирекция “Социално подпомагане” град Ямбол; Дирекция “Бюро по труда”; община Елхово; “Общински клуб на хората с увреждания” град Елхово; медиите; потребителите на социалната услуга и всички граждани, които пряко или косвено са свързани с проблема.Резултатите от проведените кръгли маси ще бъдат оповестени в медиите на местно, регионално и национално ниво.
12. Анкетиране на потребителите за оценка на предоставената социална услуга Тази дейност предвижда на два етапа да бъде проведена анкета на потребителите на социалната услуга.Анкетата ще включва въпроси, чрез които ще може да се проследи ефективността на предлаганата услуга, желанието или нежеланието на хората с увреждания да ползват и в бъдеще услугата. Началният етап на анкетата ще се състои през първите шест месеца от реализацията на проекта. Резултатите от анкетата ще се отчетат по време на провеждане на Междинната пресконференция по проекта.Ще се направят изводи и ще се начертаят задачите за по - нататъшната работа. Вторият етап на анкетирането ще обхване втората половина на проекта и ще отрази цялостната реализация на проекта, като по този начин ще се направи и оценка на извършената работа.
13. Анкетиране на домашните помощници за удовлетвореността от работа, която извършват На два етапа домашните помощници ангажирани по проекта ще направят оценка на нивото и удовлетвореността от работата, която извършват.В анкетната карта ще бъдат включени въпроси, свързани с естеството на работата и желанието на анкетираните и в бъдеще да работят в сферата на социалните услуги.
14. Междинна пресконференция, отразяваща напредъка по проекта Предвижда се провеждането на междинна пресконференция, на която ще се направи оценка на работата на домашните помощници и напредъка на дейностите по проекта.Ще бъде представен и анализът от първият етап на анкетите за потребителите и за домашните помощници.Участие в пресконференцията ще вземат представители на местната власт, Дирекция “Бюро по труда” град Елхово, Дирекция “Социално подпомагане” град Елхово, партньорите по проекта и медиите.
15. Заключителна пресконференция и отчет на проекта На тази пресконференция ще се направи анализ и отчет на проведените дейности по проекта.Ще се изтъкнат трудностите срещнати по време на реализацията на проекта, постигнатите резултати и ще се набележат точките по които трябва да се работи в бъдеще в сферата на социалните дейности.
16. Информационна кампания На всеки един етап от реализирането на проекта ще се провежда широка информационна кампания свързана с: - статии в местни, регионални и национални медии; - телевизионни репортажи по местната кабелна телевизия; - изготвяне на брошура – ще бъдат издадени и разпространени 1000 бр. брошури, отразяващи дейностите по проекта и постигнатите резултати; - изготвяне на дипляна – ще бъдат издадени и разпространени 1000 бр. дипляни за популяризиране на услугата «Домашен помощник»; - изработване на информационно табло, отразяващо името на проекта, името на финансиращата организация и изпълнителя по проекта; - излъчване на филмов материал за реализираните дейности по проекта; - публикации в сайта на община Елхово.
17. Вътрешен мониторинг на проекта Веднъж месечно екипът за организация и управление на проекта ще организира работни срещи за осъществяване на вътрешен мониторинг на проекта.На всеки три месеца ще се организират заседания на Мониторинговия съвет по проекта.В състава на този съвет са включени представители на партньорите, Сдружението като водеща организация, Дирекция “Социално подпомагане”, представители на Постоянната комисията по здравеопазване, социална политика, образование, култура, спорт и вероизповедания към Общински съвет град Елхово.
18. Изготвяне на заключителен доклад Ще се изготви заключителен доклад отразяващ реализираните дейности и постигнатите резултати.Ще се изведат основни изводи от работата по проекта.
Партньори
Партньори:
Община Елхово
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 718 BGN
Общ бюджет: 97 284 BGN
БФП: 90 358 BGN
Общо изплатени средства: 87 439 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 144 BGN
2010 55 403 BGN
2011 10 892 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 439 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 972 BGN
2010 47 092 BGN
2011 9 258 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 323 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 172 BGN
2010 8 310 BGN
2011 1 634 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 116 BGN
Финансиране от бенефициента 8 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз