Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0141-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0035
Наименование: ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА САМОТНОЖИВЕЕЩИ ХОРА В ОБЩИНА ПЕРНИК
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот и социалната интеграция на възрастните и самотно живеещи хора на територията на община Перник, чрез доставяне на социалната услуга домашен помощник. Осигуряване на по-добри жизнени условия на възрастните лица в домашна и позната за тях среда чрез задоволяване на ежедневните и здравните им потребности.
Дейности: Дейност 1: Информационна кампания свързана с реализирането на проекта. За периода на изпълнение на проекта ще бъдат проведени една презентация и една пресконференция. Презентацията ще има за цел да информира обществеността за стартирането на проекта, целите, дейностите и очакваните резутати. Пресконференцията ще има за цел да представи постигнатите резултати в хода на изпълнение на проекта, да сподели добри практики и опит. Ще бъдат разпространени информационни материали – дипляни-1500бр., листовки -1500бр., еднолистови календари - 2000бр. и рекламни табели - 4бр., чрез тях ще се популяризира и факта, че изпълнението на проекта е финансирано със средства по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Дейност 2: Подбор и оценка на потребителите на услугата “Домашен помощник”. Подборът на лицата от целевата група ще се извърши от отдел “Социални дейности” към община Перник.
Дейност 3: Подбор на лицата, които ще доставят услугата “Домашен помощник” Подборът на лицата ще се извърши от екипа по проекта, като крайният избор на доставчиците на услугата ще зависи от: опита на кандидатите, желанието и потенциала да предоставят конкретната социална услуга.
Дейност 4: Документиране на задълженията и отговорностите на домашните помощници. По тази дейност ще бъдат изработени длъжностни характеристики, социални договори, индивидуални работни планове, график за работното време, отчетни месечни форми съобразени със специфичните нужди на потребителя.
Дейност 5: Предоставяне на услугата “Домашен помощник” Предоставяне на услуги в домашни условия, свързани с организирането на бита и поддържане на хигиената в дома на избраните потребители на социалната услуга.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 850 BGN
Общ бюджет: 79 713 BGN
БФП: 79 713 BGN
Общо изплатени средства: 72 806 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 370 BGN
2010 45 090 BGN
2011 8 346 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 806 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 464 BGN
2010 38 326 BGN
2011 7 094 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 885 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 905 BGN
2010 6 763 BGN
2011 1 252 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 921 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз