Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0042-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0091
Наименование: “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза2
Бенефициент: ОБЩИНА МАДЖАРОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 30.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Маджарово
Описание
Описание на проекта: Цели се създаване на възможности за социализация и по-активно включване в обществения живот на възрастни хора и хора с увреждания чрез индивидуална помощ и подкрепа от социален асистент. Подобряване на условията на живот чрез индивидуална помощ и подкрепа от домашен помощник, свързана не само с ежедневните потребности, но и с развитието на умения за самостоятелен живот на възрастните хора и хора с увреждания. Предоставяне на качествени услуги чрез повишаване на професионалните компетенции на ангажираните по проекта социални асистенти и домашни помощници.
Дейности: 1. Информиране на местната общност за проекта “За по- достоен живот” и подготвителни дейности –утвърждаване на екип, оборудване и обзавеждане на офис, подбор на “Социални асистенти” и “Домашни помощници”. За навременното и коректно извършване на дейностите по проекта е необходимо набирането на компетентни и квалифицирани кадри за реализиране на проекта „За по – достоен живот” в община Маджарово. Ще се направи добър подбор на “Социални асистенти” и “Домашни помощници”, за успешното прилагане на социалните услуги в общината. Предвиденият офис по проекта ще послужи за по – добро управление и организиране на дейностите предвидени в проекта. За коректност и прозрачност на проекта, периодично ще се правят отчети от изпълнителите на социални услуги “Социални асистенти” и “Домашни помощници”пред ръководството на екипа по проекта. Офиса ще бъде ядрото от където ще се управлява проекта “За по – достоен живот”за отчети, оперативки, инструкции и всякакви сигнали от обществото пряко свързани с проекта. За равен достъп до информация е предвидена широка обществена разгласа за проекта и неговите цели. Популяризацията ще бъде поета от проектния екип със съдействието на общински служители и експерти. През целия период на реализация на проекта ще бъдат изготвени медийни изяви-листовки,плакати,бадж/средство за идентификация/,интервюта,анкетни карти,снимкови и видео материали, разпространени информационни брошури. Дейностите и функционирането на проекта за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в гр.Маджарово ще бъдат популяризирани и чрез местния радио-възел – Маджарово, регионални печатни електронни медии за да има широка обществена разгласа.
2. Обучение на лица за изпълнение на социалните услуги “Социални асистенти” и “Домашни помощници” за предоставяне на качествени услуги в общността. Продължителността на обучението ще е в период от 4 /четири/ дни.За качественото, навременно и компетентно предоставяне на социалните услуги “Социален асистент”и ”Домашен помощник” е необходим качествено обучен персонал за извършване на социалните услуги.Идеята ни е да бъде наета специализирана обучителна организация която да извърши обучителната дейност. Обучаването на “Социалните асистенти” и “Домашни помощници” ще продължи четири дена и вече запознати със съществената си работа, ще им се издадат сертификати за изпълнение на социалните услуги “Социални асистенти” и “Домашни помощници”.
3. Предоставяне на социалните услуги “Социален асистент”и “Домашен помощник”в община Маджарово. Реализирането на проекта “За по-достоен живот” в община Маджарово, ще гарантира нормалното функциониране,устойчивост,разчупването на изолацията, създаването на условия за социални контакти и възможности хората да не се чувстват самотни и безпощадни; подкрепа за самотно живеещи и хора с увреждания да преодолеят психологическата бариера, и да им се осигури условия за взаимопомощ. Също така ще привлечем и доброволци. Чрез този проект Маджарово ще предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на нуждаещите се хора от: “Социален асистент” - лице, което ще предоставя комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяванена контакти и : “Домашен помощник” - лице, което ще предоставя услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 700 BGN
Общ бюджет: 77 950 BGN
БФП: 77 342 BGN
Общо изплатени средства: 70 108 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 340 BGN
2010 50 768 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 108 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 439 BGN
2010 43 153 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 592 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 901 BGN
2010 7 615 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 516 BGN
Финансиране от бенефициента 762 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз