Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0117-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0027
Наименование: „За един по-добър живот на самотноживеещи хора и хора с увреждания в община Радомир”
Бенефициент: ОБЩИНА РАДОМИР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване и подобряване на услугите „Домашен помощник” и «Социален асистент» за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си в малките населени места. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги в община Радомир. Повишаване на професионалните умения и мотивация домашните помощници и социалните асистенти чрез надграждащи обучения. Повишаване ефективността на участие на ключовите заинтересовани публични институции в процеса на реализация на проекта при създаване на социоконсултантско бюро за предоставяне на социални услуги в с. Долни Раковец.
Дейности: 1.Установяване на системи за управление на проекта Сформиране екип на проекта и сключване на договори с неговите членове, назначаване на социоконсултанти и обучители/лектори, изготвяне на учебни материали за обучение в дейността “ Социален асистент”, дооборудване на местния офис и доставка на предвиденото оборудване, пряко свързано с реализиране на дейностите, предоставяне на социоконсултантски услуги в местния офис и по места в целевите населени места
2.Популяризиране на проекта Разработване на информационни материали и провеждане на информационни кампании сред потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” с описание на обхвата на услугите “Домашен помощник” и «Социален асистент» и реда за тяхното предоставяне, изготвяне на рекламна интернет страница, дописки и излъчвания в местния печат и медии, семинар.
3. Проучване и подбор на целевата група Оценките се разработват от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане”- Радомир. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител. Оценката на потребностите на всеки потребител се извършва от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” в съответното населено място, в което ще се реализира услугата, и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове, съгласно Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП (Приложение К). Индивидуалната оценка на потребностите е основа за разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата. Предоставените социоконсултантски услуги ще бъдат насочени към разрешаване на проблеми възникнали м/у бенефициентите и обслужващия персонал, социални проблеми и поддържащо обучение. Ще се провеждат ежемесечни анкети по места с потребителите на услугите, техните роднини или близки.
4. Окончателен подбор Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Домашен помощник” и «Социален асистент». Изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – домашен помощник и социален асистент , права и отговорности на фондация “ Райна” – доставчик на социални услуги, Дирекция “ Социално подпомагане “- Радомир, община Радомир.
5. Подбор на домашните помощници и социалните асистенти За съответните дейности се наемат търсещи работа, както и желаещите да работят допълнително, лица и/или членове на семействата на обслужваните, обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. Подбора на групите ще се извършва при равни възможности за възраст и етническа принадлежност
6. Обучение на домашните помощници и социалните асистенти Предвижда се обучението да се проведе в оборудвана зала за обучение, намираща се в сградата на Младежкия дом – гр. Радомир. За времето на обучението залата ще бъде предоставена безвъзмездно от община Радомир. Програмата, по която ще бъде извършено обучението е одобрена от МТСП и се използва при обучение на социални асистенти по Проект “ СЕЙН”. Подбраните кандидати ще преминат през пет дневно обучение Програмата за обучение ще бъде осъществена от лектор по социален мениджмънт и експерт психолог. Подържащо обучение ще се провежда от социоконсултантите. При провеждане на обучителния курс ще бъдат използвани две основни групи методи: методи на обучение и методи на консултиране, както и други методи - интерактивни, практически ориентирани лекции; дискусии; игри; ролеви игри;“учене чрез правене”; дискусия и решаване на казуси;решаване на практически проблеми и задачи по задание на участниците. За участниците в обучението ще бъдат подготвени учебни материали. Ще бъдат предоставени за ползване също НАРЪЧНИК НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ В БЪЛГАРИЯ, изготвен от Българска асоциация на социалните работници съвместно с Министерство на труда и социалната политика и Програма на ООН за развитие, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Методика на социалните услуги за възрастни , Измерител на социалните услуги по компонент “ Социален асистент” и други методики и нормативни документи , утвърдени от МТСП.
7. Предоставяне на социалните услуиа „Домашен помощник” и «Социален асистент», социоконсултантски услуги в целевите населени места Работното време на домашните помощници и социалните асистенти е с продължителност до 8 часа дневно в рамките на петдневна работна седмица. Всеки домашен помощник и социален асистент по проекта ще се грижи за двама или повече потребители в зависимост от техните потребности и договорения пакет услуги.
8. Мониторинг и отчетност на проекта - Непрекъснат мониторинг на извършваните дейности и отчетност - Кратко описание на извършените в отчетния период дейности - Списък на участниците в обучителния курс по дейността “ Социален асистент - Брой на обслужените бенефициенти за отчетния период - Проблеми, други. - Изготвяне на сравнителен доказателствен материал за извършените дейности заложени в проекта - Изготвяне на краен технически и финансов отчет
Партньори
Партньори:
Фондация "Райна "
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 468 BGN
Общ бюджет: 117 164 BGN
БФП: 108 118 BGN
Общо изплатени средства: 108 041 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 094 BGN
2010 65 661 BGN
2011 20 287 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 041 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 779 BGN
2010 55 812 BGN
2011 17 244 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 314 BGN
2010 9 849 BGN
2011 3 043 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 206 BGN
Финансиране от бенефициента 9 240 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз