Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0173-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0131
Наименование: Равни възможности и независим живот чрез услугата „Социален асистент”
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, самотно живеещи хора и техните семейства чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи чрез обгрижване в семейна среда и създаване на реална възможност да реализират правото си активно да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си. Усъвършенстване и повишаване качеството на услугата „Социален асистент, чрез провеждане на обучение на наетите лица по професия „Социален работник”; Разкриване на нови работни места в сектора на социалните услуги; повишаване ефективността и укрепване на партньорството с администрации в сферата на социалните услуги.
Дейности: 1. Организация и отчетност Организационната дейност ще включва следните поддейности:  Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта.  Разработване на работна документация и процедури за предлагане на услугата социален асистент;  Разработване на критерии за оценка на качеството и на методика за контрол върху качеството на предлаганата услуга на определените 30 лица представители на целевата група ползватели на услугата;  Формиране екип от социални асистенти при спазване на принципите за равнопоставеност между половете, без ограничение по отношение на етническа и религиозна принадлежност.  Изготвяне на финансови отчети за разходваните по бюджета средства, съгласно изискванията на договарящата институция  Изготвяне на технически отчети съгласно изискванията на договарящата институция за отчитане напредъка на изпълнение на проекта. За да се осигурят нормални работни условия на екипа и всички страни по проекта, се предвижда да се закупят 2 бр. компютърни конфигурации и 1 принтер.
2.Провеждане на обучение на лицата, избрани за „социални асистенти”. Провеждане на обучение по професия ”Социален работник” – код 762020 на 15 лица, с които ще бъдат сключени трудови/граждански договори в рамките на проекта за предоставяне услугата „Социален асистент”. За избраните лица ще бъдат осигурени средства за покриване на дневни и пътни разходи по време на обучението, което е предвидено да се проведе в гр. Ямбол. Обучението ще предостави на лицата базова информация и умения за упражняване на професиаята «социален асистент», като : - спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя; поверителност на личните данни и информация; антидискриминационни практики; недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба; действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; начини, по които се изразява загриженост относно предоставянето на услугата, включително и обсъждането на лоши практики. - Здравословни и безопасни условия на труд; действия и поведение при предоставяне на услуги оценка на рисковете, включително на опасностите в дома на потребителя; оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи; основни правила за поддържане на лична хигиена и контролиране на опасностите от заразяване и прием на лекарства; действия и поведение при случаи на различни видове тормоз; опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя; правила за водене на документация относно инциденти, случили се с потребители или асистенти и др. Обучението ще позволи на 15 човека да упражняват професията и след приключване на проекта и ще осигури устойчивост на постигнатите резултати.
3.Провеждане на интервю с потенциални потребители на услугата „Социален асистент”.  Изготвяне на въпросник за интервю с потенциалните потребителите, с оглед избор на потребителите на услугата;  Провеждане на интервю с широк кръг потенциални потребители при спазване на принципите за равнопоставеност между половете, без ограничение по отношение на етнос и религия, по предварително определените критерии.
4. Информациона кампания  Публикуване на информация за проекта и конкретно за услугата „Социален асистент” в сайта на Община Тунджа /общо описание на проекта, информация за процеса на предоставяне на услугата; описание на правата и задълженията на социалния асистент; размер на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и за обратна връзка и др./;  Отпечатване на информационна брошура, включваща - целите на проекта и подробна информация за предлаганата услуга – формат А5, обем-20стр., тираж – 1000 бр., корици – гланц.  Периодични публикации в местни печатни издания – информация относно изпълнението на проекта, възникнали проблеми и приложени методи за отстраняването им и др.– 6 броя;  Периодични съобщения в местни електронни издания за изпълнението на проекта – публикации, интервюта, репортажи и др., свързани с изпълнението на проектните дейности - 10 броя;  Пресконференция при стартиране на проекта с представители на администрацията в сферата на социалните услуги, екипа по проекта и представители на гражданското общество – формат – 1/2 ден; участници – 40 човека; кетъринг; на присъстващите ще бъдат раздадени по 1 тефтер и 1 химикал с логото на програмата;  Заключителна пресконференция за популяризиране на постигнатите резултати - формат – 1/2 ден; 60 участника, в т.ч представители на целевата група; на присъстващите ще бъдат раздадени по 1 тефтер и 1 химикал с логото на програмата;
5. Предоставяне на услугата „Социален асистент” В рамките на дейността на 30 лица потребители на услугата «Социален асистент», на основание сключени договори ще бъдат предоставени следние услуги: 1. Оценка на потребностите на всеки един потребител и разработване на индивдуалени планове за предоставяне на поисканите услуги в които ше се конкретизира вида на услугата - краткосрочна, дългосрочна или предоставяна в кризисна ситуация; 2. Предоставяне на услуги сварзани с:  Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.);  Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.);  Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.).
6. Мониторинг на изпълнение на услугата „Социален асистент”. На основание разработената от екипа по проекта и привлечени за целта външни експерти, методика за осигуряване на качество, включваща ясни индикатори и правила, в рамките периода на предоставяне на услугата ще бъде извършван текущ контрол чрез: • редовни посещения на всички потребители (веднъж месечно) за мониториране на дейността на социалните асстенти; • проверка и преглед на създадената документация; • Разглеждане на направени от страна на потребителите и техните законни представители или роднини предложения за подобряване на социалната услуга; • Провеждане на проучване чрез формуляри за обратна връзка за установявяне степента на удовлетвореност на потребителите от предлаганата услуга, обобщаване получените резултати и предприемане на коригиращи действия.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 387 BGN
Общ бюджет: 94 790 BGN
БФП: 90 865 BGN
Общо изплатени средства: 88 808 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 877 BGN
2010 42 440 BGN
2011 27 490 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 808 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 046 BGN
2010 36 074 BGN
2011 23 367 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 487 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 832 BGN
2010 6 366 BGN
2011 4 124 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 321 BGN
Финансиране от бенефициента 4 080 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз