Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0122-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0066
Наименование: “Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Провадия”
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Създаване на възможности за повишаване качеството на живот и социалното включване на хора от уязвими групи чрез устойчиво предоставяне на социални услуги в общността и семейството. Предотвратяване на социалната изолация на хора в неравностойно положение – деца с уреждания и техните семейства; възрастни, самотни и болни хора – чрез услуги, осигуряващи по-голяма самостоятелност в ежедневието и равностойно участие в обществения живот; Създаване на устойчив модел за предоставяне и обогатяване на социалните услуги в общността, насочени към реалните потребности на хората; Активизиране участието на общността в процеса на осъществяване политиката на социалното включване.
Дейности: 1. Начална презентация на проекта Представяне на целите, дейностите, целевите групи, услугите, които ще се предлагат и условията за ползване, както и представяне на финансиращия орган и програма. Ще бъдат поканени представители на целевите групи и всички заинтересовани страни, както и медии.
2. Информационна кампания и набиране на заявления за ползване на социалните услуги; Предвижда се чрез срещи с кметовете на селата, с представители на НПО, неформални контакти, обяви по местния кабелен канал и радиовъзел да се информират нуждаещите се от грижи и желаещите да подадат заявление за ползване на съответната услуга. Ще се изработят и разпространят информационни материали, които да обяснят условията за подбор на хората, желаещи да ползват услугите.
3. Изготвяне на индивидуални оценки на потребителите на социални услуги Хората, които ще бъдат обгрижвани ще бъдат избрани, след като специалист/и от Д”СП” направят оценка на потребностите на всички, подали заявление за ползване на услугите.
4. Кампания и подбор на кадри за работа За да се гарантира качеството, ефективността и устойчивостта на предлаганите социални услуги е необходим внимателен подбор на кадрите, които ще предоставят услугите на нуждаещите се хора. Затова се предвижда в процеса на подбор да участват освен представители на Екипа на проекта, така и специалисти от Дирекция “Бюро по труда”
5. Избор на обучителна организация и провеждане на обучение за социалните асистенти и домашните помощници Провеждане на тръжна процедура съгласно законодателството и избор на обучителна организация. Провеждане на обучение за социалните асистенти и домашни помощници– с продължителност и обхват, съобразени с Методиката за предоставяне на услугата социален асистент.
6. Доставка на оборудване Закупуване на два преносими компютъра и мултифункционално устройство – принтер, скенер, ксерокс. Техниката ще се използва при подготовката и провеждането на кампания по активизиране на местната общност, за изработването на документацията, свързана с предоставянето на услугите, за поддържане на база данни на потребители и актуализиране на индивидуалните им планове, при работата по индивидуално консултиране на родители на деца с увреждания. Изборът на доставчик ще бъде проведен съобразно българското законодателство
7. Предоставяне на форми на социални услуги в семейна среда и в общността Предоставяне на социални услуги – соц.асистент, домашен помощник и индивидуално експертно консултиране в гр. Провадия и населените места от общината, където има заявена и най-голяма потребност. При предоставянето на услугите ще се съблюдава както утвърдената методика, така и вътрешни правила, определени от доставчика. Предвиждат се ежемесечни срещи за индивидуални консултации с хората-потребители на услугите или с техните семейства, както за да се съдейства за намаляване на социалната изолация на хората в неравностойно положение, така и да се гарантира качеството и адекватността на предлаганите услуги. Консултациите ще се провеждат в обособено за тази цел помещение или на място при обгрижвания.
8. Кампания за активност и гражданско участие Провеждане на два семинара с участието на представители на НПО, хора, ползващи социални услуги, институции и общественост в гр. Провадия. Представяне концепцията на социалните услуги, предоставяни в семейна среда и възможностите за повишаване на ефективността им. Ще се акцентира специално на изискванията към организациите – доставчици на соц. услуги, ще бъде споделен опит и виждане за развитието им в целевия регион и възможност дейността да бъде извършвана от някой от местните НПО или фирми след края на проекта
9. Визуализация и публичност По време на изпълнението на проекта ще се изработят информационно - рекламни материали с обозначителните знаци и текстове, според изискванията за визуализация. Изработването на материалите ще бъде възложено на подизпълнител като се спазват изискаванията на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
10. Мониторинг, контрол и отчетност Изготвяне на междинни отчети за изпълнението на дейността, придружени с всички съпътстващи документи, доказващи напредъка на проекта. В края на проекта ще бъде представен и финален отчет въз основа на месечните междинни отчети.
11. Заключителна презентация и отчитане на проекта Отчет пред обществеността от целевия регион и донорите за постигнатите резултати и представяне на бъдещите алтернативи за предоставяне на услугите. Провеждане на детски празник за около 40 деца – от целевата група и общността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 098 BGN
Общ бюджет: 107 999 BGN
БФП: 104 662 BGN
Общо изплатени средства: 103 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 019 BGN
2010 57 370 BGN
2011 22 824 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 566 BGN
2010 48 764 BGN
2011 19 400 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 731 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 453 BGN
2010 8 605 BGN
2011 3 424 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 482 BGN
Финансиране от бенефициента 3 672 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз