Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0152-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0023
Наименование: За равен достъп
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „ЗДРАВЕН ФОРУМ” СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Усъвършенстване и подобряване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си в Община Плевен; Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.
Дейности: 1. Организация на работата по проекта В рамките на тази дейност за осигуряване на адекватни материални условия за предоставяне на качествени услуги ще се осигури необходимия за целта офис. За нуждите на проекта и оборудване на офиса ще се закупят: компютър, монитор, принтер и климатик. В начален етап на реализацията на проекта се проведе първоначална екипна среща. На нея членовете на екипа се запознават с целите и дейностите по проекта, финансовата подкрепа на ЕСФ, ще се установяват начините на комуникация между тях, отчитането и контрола в рамките на екипа и ще се разпределят задълженията и отговорностите. На следващ етап се прави среща на партньорите с местни заинтересовани страни: Дирекция „СП”, НПО за представяне на проекта, финансовия принос на ЕСФ и обсъждане на съвместните дейности. Ще се избере счетоводна фирма за извършване на счетоводната дейност по проекта.
2. Информационна кампания по проекта За постигане на поставените цели и за достигане на информацията до по–широк кръг заинтересовани лица се разработват информационни материали за провеждане на информационна кампания сред потенциалните потребители на настоящата схема. Информационните материали са 500 брошури и 100 плаката и предоставят информация за обхвата на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне при спазване на изискванията за визуализация. Ще се изготви и информационна табела. Ще се разработи и портал към сайта на Община Плевен с информация за Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
3. Подбор на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Желаещите да ползват услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще подават необходимите документи: заявление за ползване на вида услуга, документ за самоличност, медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата, копие от амбулаторен картон и декларация за личния доход от предходния месец в офиса на проекта. Процедурата ще приключи в рамките на 30 дни. За да се извърши прецизен подбор на потребителите на услугите, Координаторът на проекта ще изготви искане за извършване на оценка на потребностите на всички лица, депозирали заявления за ползване на услугите. Това искане ще се изпрати до Дирекция „СП”. Оценката на потребностите ще се извърши от социален работник въз основа на социална анкета и съобразно методика за оценка в дома на кандидат-потребителя. Тази оценка ще се извърши в рамките на 15 дни и ще се върне обратна връзка към Координатора на проекта, въз основа на която ще се направи подбора на потребителите на услугите. С избраните потребители ще се сключат договори, в които ще се регламентират правата и задълженията на доставчика и потребителя на социалната услуга. Дейността по разпространяване на информацията за подбора ще стартира в началото на проекта и ще продължи до запълване капацитета за предоставяне на услугата. Прогнозираме този брой да бъде запълнен до края на четвъртия месец от изпълнението на проекта.
4. Подбор на социалните асистенти и домашните помощници Подборът на социалните асистенти и домашни помощници стартира с оповестяване на свободни работни места в местния печат. Желаещите кандидати подават документи (молба, автобиография) в офиса на Сдружение „Здравен форум”. Подборът ще се осъществява от комисия в състав: координатор на проект, експерти, представител на Община Плевен. В предварително определен ден с кандидатите ще се проведе събеседване и ще бъдат избрани най-подходящите и мотивирани за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Част от изискванията към кандидатите ще са: добро физическо и психическо състояние и да не са осъждани. Броя на назначените социални асистенти ще е 10, а на домашните помощници е 15.
5. Изработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Индивидуалните планове ще се изготвят с участието на потребителите, като се съобразява в максимална степен с начина им на живот и с техните предпочитания. За основа на плана се използват индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска. Във всеки план се записва целта на предоставянето на услугата и дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените индивидуални потребности, както и на областите, в които потребителя ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Ще бъде изготвен на достъпен за потребителя език и в два еднообразни формуляра. Планът ще се актуализира на всеки 6 месеца, като това ще се случи веднъж по време на изпълнение на проекта. При настъпили промени те ще се съгласуват с потребителя и ще бъдат вписани отново в плана.
6. Обучение, консултация и супервизия на социалните асистенти и домашните помощници С тази дейност ще се даде възможност за развитие на наетите служители, чрез обучение и обмяна на опит. Назначените социални асистенти и домашни помощници ще преминат 1 въвеждащо обучение през втория месец на проекта, което ще е в рамките на 2 дни и 3 последващи обучения в рамките на един ден, съответно в месеци 4, 7 и 11. Обученията ще се предоставят от двамата консултанти по проекта – консултант психолог и консултант социални дейности на базата на предварително изготвени програми и установени потребности от страна на социалните асистенти и домашни помощници. По време на предоставяне на услугата консултантите ще предоставят и необходимата консултация и супервизия на наетите социални асистенти и домашни помощници. Те ще се провеждат ежемесечно в рамките на 2 дни от Месец 3 до края на проекта.
7. Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” Ръководните принципи при предоставяне на услугата ще са: • Зачитане на личното пространство и достойнство • Самостоятелност и независимост на потребителя; • Поверителност на личните данни и информация Социалните асистенти ще предоставят следните услуги:  помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него -организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература , придружаване при разходка и посещение на църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента;  административни услуги - съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.;  медицински услуги - съдействие при настаняване в болница, при необходимост от грижи в болницата, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства. Домашните помощници ще предоставят следните услуги:  текущо почистване – подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение;  основно почистване - измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.;  поддържане на лична хигиена - помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване или придружаване до мястото на услугата;  хранене - приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране;  битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др. Някои от клиентите в зависимост от техните потребности може да ползват по-часово услугите и да се възползват и от услугата „Социален асистент” и от услугата „Домашен помощник”. Всеки социален асистент и домашен помощник ще води редовно дневник – на потребителя за своите посещения, в който ще записва важни ежедневни дейности, които е извършил при предоставяне на услугата.”
8. Мониториране на представяните услуги и на изпълнението на проекта В рамките на тази дейност ще се прави периодична проверка и преглед на документацията, редовни посещения на всички потребители на услугата (най-малко веднъж месечно). По време на тези посещения ще се мониторира и дейността на асистента и домашния помощник. Ще се отчитат предложенията на потребителите за повишаване на качеството на услугите.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 628 BGN
Общ бюджет: 70 863 BGN
БФП: 62 643 BGN
Общо изплатени средства: 60 334 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 726 BGN
2010 26 101 BGN
2011 13 507 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 334 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 617 BGN
2010 22 186 BGN
2011 11 481 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 284 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 109 BGN
2010 3 915 BGN
2011 2 026 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 050 BGN
Финансиране от бенефициента 13 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз