Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0062-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0134
Наименование: ПОДКРЕПА И УТЕХА ЗА СТАРИТЕ ХОРА В СЕЛАТА
Бенефициент: Сдружение “Младежко Бюро за социални услуги и граждански инициативи” - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Въвеждане и предоставяне на услугите “домашен помощник” и “социалнен асистен” на нуждаещи се от грижи стари хора от четири села, за да се виши качеството на живот на старите хора в селата, да се осигури възможност за интегрирането им към живота на общността, чрез местните читалища; Да се осигури устойчивост и мултиплициране на проектните дейности
Дейности: Дейност 1. Информационна кампания Съставяне и тиражиране на информационна листовка съдържаща информация за проекта – неговите етапи, дейности и конкретните социални услуги; Пресконференция в гр. Плевен с участието на местните и регионални, печатни и електронни медии; Провеждане на общоселски събрания в четирите села за представяне на проекта и социалните услуги;
Дейност 2. Сформиране и функциониране на Експертно-консултантски съвет Привличане на 3-ма консултанти – психолог, социален и здравен ралотник; Разработване на Правилник и график за работата на консултантския екип; Стартиране и реализация на дйността на консултантския екип: - регулярни консултации на проектния екип и екипите от домашни помощници и социални асистенти; - поддържащо ежемесечно обучение на соц. асистенти и дом. помощници; - групови и индивидуални консултации на групите за самопомощ; - участие с авторски материали в изданията на Информационния бюлетин; - участие в екипните работни срещи; - Разработване на становище за осигуряване на устойчивост на проектните дейности, представено на Работния форум;
Дейност 3. Селекция на ползвателите на социалните услуги Кампания за набиране на заявления на потенциални ползватели на услугите; Сформиране на комисия с участието на специалист – представителна Дирекция “Социално подпомагане” и график за посещения на кандидатите за ползване на социалните услуги; Изготвяне на индивидуални оценки на потретребностите на потенциалните ползватели на услугите; Сключване на индивидуални договори със селектираните ползватели;
Дейност 4. Селекция на домашните помощници и социалните асистенти Изработване на скала от критерии за подбор на предоставящите социалните услуги; Приемане на заявления от кандидатите за домашни помощници и социални асистенти; Сформиране на комисия за подбор с представители на проектния екип, партньорите и експертно-консултантския екип; Интервюта с кандидатите за определяне на домашните помощници и социални асистенти;
Дейност 5. Обучение на домашните помощници и социални асистенти Обучението ще се осъществи чрез три последователно проведени по 3-дневни, изнесени обучителни семинари. В него ще участват домашните помощници, социални асистенти и местните координатори. За успешното провеждане на обученията ще бъде избрана подходяща обучителна база, предоставяща условия за пълноценна работа и осигуряване на техническо оборудване за мултимедийни презентации; Ще бъдат разработени и предоставени на участниците учебни пособия, които ще подпомогнат обучителния процес, но ще бъдат необходими и за практиката на домашните помощници и социални асистенти. І семинар: Мотивационен тренинг. Задължения и отговорности на домашния помощник и социален асистент. Работа с документи. ІІ семинар: Психо-физически характеристики и особености на хората от третата възраст. Казуси от практиката. ІІІ семинар: Хронични възрастови заболявания и даване на първа помощ на възрастни хора. Казуси от практиката.
Дейност 6. Стартиране и предоставяне на социалните услуги Стартирането и предоставянето на услугите ще се осъществи в продължене на седем месеца в четирите села.
Дейност 7. Информационен бюлетин За задоволяване на информационните потребности на хората от третата възраст ще бъде издаван ежемесечен Информационен бюлетин. Съдържанието на бюлетина ще предоставя информация за социалните програми на Дирекция “Социално подпомагане”, информация от публичните институции и местната власт, информация за любопитни събития в гр. Плевен и селата в общината. Неговото състаяне и редакция ще се осъществява от Експертно-консултантския съвет. Информационният бюлетин ще се ръзпространява, чрез общодостъпните библиотеки на четирите селски читалища. До ползвателите на социалните услуги ще достига чрез домашните помощници и социалните асистени.
Дейност 8. Групи за самопомощ на стари хора в криза Сформиране на групите в четирите селски читалища; Подготовка на модератори на групите; Консултране от експертно-консултантския екип;
Дейност 9. Двудневна работна среща за разработване на стратегически план за устойчивост на проекта В работната среща ще вземат участие представители на проектния екип, експертно-конселтантския екип и партньорите. Разработване и представяне на Доклад, съдържащ резултатите от проектните дейности; Разработване на Становище на Експертно-консултантския екип с конкретни препоръки за продължение на дейностите, след финализиране на проекта; Дискусия и разработване на Стратегически план, съдържащ конкретни мерки и стъпки, осигуряващ устойчивост на дейностите;
Дейност 10. Публичен форум за отчитане на резултатите на проекта Публичният форум ще се проведе в зала “Плевен” в гр. Плевен. Ще бъдат поканени за участие представители на читалищата от селата на територията на областта, заинтересовани институции и организации, медии. Презентации ще представят представители на проектния екип, Експертно-консултантския съвет, ползватели на услугите.
Дейност 11. Управление на проекта Въвеждане и поддържане на проектна документация /протоколна книга, прес и фото-архив, план за вътрешен мониторинг и оценка и т.н./; Провеждане на месечни екипни срещи, в които ще участват членовете а проектния екип и Експертно-консултантския съвет.; Провеждане на вътрешен мониторинг и оценка на дейностите и оценките /директно наблюдение, анкети за обратна връзка от обучаемите, ползвателите на социалните услуги, участниците в останалите проектни дейности/; Провеждане на месечни срещи на предоставящите услугите – домашни помощници и социални асистенти; Осигуряване на тепхническо обезпечаване иа дейностите и на материали и консумативи за качественото им изпълнение; Създаване на Партньорски съвет, с участието на представители на партньорските организации. Той ще провежда регулярни заседания за отчитане на проектните дейности от проектния екип.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 908 BGN
Общ бюджет: 95 993 BGN
БФП: 91 232 BGN
Общо изплатени средства: 88 194 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 382 BGN
2010 40 681 BGN
2011 29 131 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 194 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 624 BGN
2010 34 578 BGN
2011 24 762 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 965 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 757 BGN
2010 6 102 BGN
2011 4 370 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 229 BGN
Финансиране от бенефициента 4 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз