Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0149-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0017
Наименование: Социални услуги в домашна среда в община Горна Оряховица
Бенефициент: Фондация “Институт за социални услуги в общността”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда на уязвими групи хора от община Горна Оряховица. Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез комплекс от социални услуги; създаване на условия за активност и социално включване на нуждаещите се чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция; Повишаване на качеството и устойчивостта на услугата “Социален асистент” чрез обучение и консултиране на асистентите и чрез партньорство с отговорните институции.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта 1.1. Сформиране на екип за управление и консултантски екип. 1.2. Планиране на работата и комуникацията в екипа чрез график на дейностите и форми на работа. 1.3. Разработване на правила и процедури, гарантиращи качеството на услугата, съгласно Методиката за предоставяне на услугата в общността “Социален асистент”. 1.4. Разпределяне на конкретните отговорности в разширения екип. 1.5. Учредяване и договаряне на дейността на Смесена комисия. 1.6. Подготовка на индивидуалните задания, длъжностни характеристики и подписване на договори. 1.7. Провеждане на ежемесечни екипни срещи за координиране на дейността. Екипът за управление на проекта включва ръководител (водеща организация), координатор (партньор) и счетоводител (партньор), като отговаря за цялостната организация и вътрешния мониторинг на дейностите. Екипът осъществява администрирането на услугите, дейностите по популяризиране на проекта, ЕСФ и социалните услуги и дейностите за отчетност. Пряко в изпълнението на проекта ще бъде ангажиран Консултантски екип, включващ психолог, социален консултант и консултант по трудово-правни и договорни отношения. Функциите на екипа са насочени към консултиране на процеса на доставка на социалната услуга; работа с потребители; близки на потребители и социални асистенти. Консултативният екип отговаря за изготвянето и съблюдаването на правила и процедури съгласно Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”. Смесената комисия (с представители на доставчика, общинска администрация и ДСП) участва при подбора на потребителите и социалните асистенти, както и в случаи, изискващи междуинституционално взаимодествие (крайна бедност на потребители, домашно насилие, др.)
2. Информиране и популяризиране на проекта и целите на ЕСФ 2.1. Провеждане на информационна среща с представители на ключови институции, партньори, потенциални потребители, медии, др. 2.2. Изработване и отпечатване на информационни брошури (500 бр.) и плакат (200 бр.) – външна организация. 2.3. Изработване на сайт на проекта. 2.4. Публикации в медиите за хода на проекта (5 бр.). 2.4. Провеждане на заключителна конференция по проекта (60 д.). Дейностите са насочени към привличане на общественото внимание по значими проблеми на целевите групи посредством разнообразни форми и канали на комуникация (електронни, печатни, др.).
3. Подбор и сключване на договори с потребителите на услугата 3.1. Информационна работа сред потенциалните потребители на услугата. 3.2. Провеждане на социална оценка на кандидат-потребителите (експерт ДСП). 3.3. Запознаване на Смесената комисия с предложените от ДСП потребители. 3.4. Подбор на 35 потребители съобразно критерии за подбор, приети от Смесената комисия (йерархия на потребностите, социален статус, подкрепа от семейството, др.). 3.5. Сключване на договори за ползване на социалната услуга с необходимите параметри (брой часове, потребителска такса, др.).
4. Подбор и сключване на договори със социалните асистенти 4.1. Информационна работа сред потенциални кандидати за социални асистенти. 4.2.Събиране на заявленията за кандидатстване от желаещи да работят като социални асистенти (съвместно с ДБТ, образователни институции, др.). 4.3. Подбор на кандидатите на два етапа - предварителна оценка по документи и интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Подборът се провежда от членове на екипа по проекта и Смесената комисия. Критериите за избор включват: средно или по-високо образование, мотивация за работа, предишен опит. 4.4. Сключване на трудови/граждански договори за предоставяне на социални услуги с необходимите параметри и съпровождаща документация (длъжностна характеристика, правила и процедури по доставката, др.). 4.5. Осигуряване на безопасни условия на труд за социалните асистенти. Дейността по подбор, договаряне и осигуряване на безопасни условия на труд е от изключително значение за предоставянето на качествени социални услуги. Сключва се договор със Служба по трудова медицина за оценка и предотвратяване на риска в процеса на работа.. На основа на извършената оценка на условията на труд се разработват правила за осигуряване на безопасността на социалните асистенти (съобразно Методиката за предоставяне на услугата «Социален асистент»). Осигуряват се лични предпазни средства за асистентите.
5. Обучение на социалните асистенти 5.1. Подготовка на въвеждащо професионално обучение на социалните асистенти – изработване на учебна програма, обучителни материали, формуляр за обратна връзка. 5.2. Провеждане на 5-дневно въвеждащо обучение по теми, залегнали в Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент” за 20 социални асистенти (като 4 души ще бъдат в списък на резервни асистенти). 5.3. Оценка и анализ на резултатит от обучението. 5.4. Текущо проучване на потребностите от обучение на асистентите съобразно профила на потребителите (възраст, съпътстващи хронични заболявания, среда, др). 5.5. Подготовка на поддържащо обучение по теми, идентифицирани при проучване на потребностите от обучение - изработване на учебна програма, обучителни материали, формуляр за обратна връзка. 5.6. Провеждане на 2 еднодневни сесии поддържащо обучение, равномерно разпределени в двете шестмесечия. 5.7. Оценка и анализ на резултатите. Дейността ще бъде проведена с участието на външен изпълнител – обучаваща организация с опит в професионалното обучение в сферата на социалната работа.
6. Предоставяне на услугата “Социален асистент” 6.1. Изготвяне и актуализиране (на 6 мес.) на индивидуални планове за социални услуги съобразно потребностите на потребителите 6.2. Изготвяне на индивидуални планове за работа на социалните асистенти 6.3. Предоставяне на договорените почасови ежедневни услуги в дома на потребителите. 6.4. Взаимодействие с близки на потребителите. Дейността е ключова за проектното предложение и се осъществява от социалните асистенти, подкрепени от екипа за управление на проекта. Активно участие в изготвянето на индивидуалните планове за услуги вземат потребителите (законни представители), като планът описва дейностите, с които доставчикът се ангажира по отношение на всеки потребител. Въз основа на направената социална оценка и план се прави оценка на рисковете и се разработва план за управлението им. В оценката на риска вземат участие потребителя (законен представител), представители на консултанския екип и други специалисти (личен лекар, психиатър, др.). В процеса на доставка на услугата екипът за управление и консултантският екип поддържат комуникация с близки на потребителите с цел осигуряване на допълнителна подкрепа (за времето без услуги) и обратна връзка за нови потребности, рискове.
7. Консултиране на социални асистенти, потребители и техни близки 7.1. Информационно консултиране на кандидати за социални асистенти, потребители и техни близки 7.2. Провеждане на редовни социално-психологически индивидуални и групови консултации на социалните асистенти за надграждане на компетенциите им и работа по случаи . 7.3. Провеждане на социално-психологически консултации по заявка на потребители и техни близки 7.4. Предоставяне на трудово-правно консултиране на социални асистенти и потребители. Дейността гарантира високо качество на оказваната подкрепа и грижа както към потребителите, така и към социалните асистенти. Консултантският екип ще предоставя подкрепа, като - Социалният консултант ще работи с кандидати и подбрани за участие потребители и асистенти ежедневно от самия старт на проекта, като разяснява същността на услугата и консултира по проблеми във взаимодействието; “социален асистент-потребител-близки на потребителя - Психологът ще работи при тежки случаи на загуба, домашно насилие, риск от самоубийство, др. с потребители и социални асистенти - Консултантът по трудово-правни и договорни отношения ще консултира социални асистенти по трудово-правни въпроси, както и по договорните отношения с потребители, при риск от злоупотреби, др.
8. Супервизия на работата на екипа и на случаи от практиката 8.1. Договаряне на работата под супервизия със специалист-супервизор – периодичност, продължителност, форми, др. 8.2. Подготовка на екипа за супервизия – чрез представяне на екипната работа и на случаи от практиката. 8.3. Провеждане на 5 сесии за супервизия по предварително обсъдени проблеми и казуси. 8.4. Изработване на стъпки за интервенция и подкрепа. Като метод за професионална подкрепа супервизията на екипа, ангажиран със социална работа, трябва да се използва периодично като средство за повишаване на квалификацията на екипа, за предотвратяване на професионалното прегаряне и за подобряване на качеството на предлаганите услуги. За провеждане на дейността ще бъде привлечена организация с опит в предоставянето на консултантски услуги и супервизия на специалисти и екипи в областта на социалната работа.
9. Мониторинг, оценка и отчетност на дейността 9.1. Текущ контрол върху дейностите, извършван от координатора и счетоводителя на проекта. 9.2. Анализ на изпълнението на проекта и на направените разходи. 9.3. Провеждане на ежемесечен вътрешен мониторинг на услугата чрез посещения в домовете на потребителите и проучване на удовлетвореността им. 9.4. Ежемесечни екипни срещи за проследяване на дейността. 9.5. Предоставяне на протоколи от екипните срещи на Смесената комисия. 9.5. Изготвяне на отчети, съгласно изискванията на МТСП и ОПРЧР, както и отчети след изпълнение на всяка от дейностите (отчитат се от изпълнителите на съответните дейности). 9.6. Изготвяне на финален отчет (технически и финансов).
Партньори
Партньори:
Община Горна Оряховица
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 686 BGN
Общ бюджет: 113 269 BGN
БФП: 108 897 BGN
Общо изплатени средства: 106 367 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 737 BGN
2010 68 212 BGN
2011 15 418 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 367 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 327 BGN
2010 57 980 BGN
2011 13 105 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 412 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 411 BGN
2010 10 232 BGN
2011 2 313 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 955 BGN
Финансиране от бенефициента 4 570 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз