Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0089-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0077
Наименование: В СВОЯ ДОМ
Бенефициент: Сдружение “Център за образователни програми и социални инициативи” - Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Целта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване; на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи. Да се усъвършенстват и подобрят услугите „социален асистент за деца” и „домашен помощник” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. Да се предоставят възможности за алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има деца с трайно увреждане, със специален фокус върху жените. Да се подкрепят семейства на деца с увреждания за участие в обществения живот и упражняване правото им на труд. Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта - Сформиране на екипа за работа по проекта. Разработване на детайлен план за работа. Фиксиране на точно време за изпълнение и отговорници. - Изграждане на Пратньорски съвет и включването му в управлението и мониторирането на проекта. - Сключване на договори с членове на екипа, социални асистенти и домашни помощници. Оформяне на необходимата документация. - Закупуване и комплектоване на материалите за обучение. - Разпространение на информация за проекта и отправяне на покани към участниците. - Провеждане на работни срещи с изпълнителния екип и партньорите. Уточняване на методите за взаимодействие с партньорите. - Провеждане на срещи с целевите групи, дискутиране на изпълнението и преодоляване на възникналите трудности. - Мониторинг и контрол на изпълняваните дейности и извършваните социални услуги - Доставка на необходимата офис техника Ремонтни дейности по този проект не се предвиждат. Сдружението ни разполага с добре оборудван офис и ще бъде необходимо да се закупи само една нова компютърна конфигурация. Тя ще се използва за осъществяване на по-добри комуникации и постигане на високо качество на информационните материали.
2. Подбор на социални асистенти и домашни помощници Изпълнителният екип ще използва всички канали за разпространение на информация за проекта и привличане на качествени изпълнители на планираните социални услуги: съобщения чрез медиите, поставяне на обяви в Информационния център на община Ямбол и пред офиса на сдружение ЦОПСИ, директни контакти с потенциални участници, търсене на съдействие от местното Бюро по труда и НПО. Ще се стремим да привлечем хора, които имат опит в извършването на социални, образователни, медицински и обслужващи дейности. Това могат да бъдат: медицински сестри, учители, санитари, хигиенисти и др. Специално внимание ще отделим и за привличането на младежи, които са били наши сътрудници в социални дейности, а сега са студенти. С кандидатите ще бъдат проведени общи срещи и индивидуални интервюта. На тях ще се разяснява какви ще бъдат задачите им при реализирането на проекта и ще се прави преценка на нагласите и способностите им за изпълнение на предвидените функции. Ще се уточняват и възможностите за ангажираност на кандидатите за работа по проекта – пълна или почасова заетост /на половин работен ден/. Ще се наемат само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. С одобрените кандидати ще бъдат сключени договори съответстващи на планираната им заетост и желанията на потребителите.
3. Въвеждащо обучение на СА и ДП За голяма част от изпълнителите на социални услуги това ще бъде нова и непривична за тях работа. За това е много важно още в началото те да бъдат мотивирани и подготвени много добре за изпълнение на предстоящите задачи. Участниците ще бъдат разделени в три групи по 10 човека, като едната ще бъде от социални асистенти, а другите две ще бъдат от домашните помощници. Всяка група ще премине през обучение с продължителност от 5 дни х 6 часа /общо 30 часа на група/. Въвеждащото обучение ще бъде групирано в 2 основни модула: “Правна рамка за извършване на социални услуги в домашна среда” и “Грижи за задоволяване на потребностите на обслужваните лица”. Ще бъдат включени следните общи теми: - социалните услуги в България и община Ямбол; - домашните грижи и необходимите умения на СА и ДП; - основни задължения на СА /ДП; - специфика на грижите за стари хора, за терминално болни, за деца и лица с увреждания; - методика за предоставяне на услугите; - етични стандарти в работата на СА /ДП; - процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг; - спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя, зачитане на достойнството и правото му на лично пространство; - поверителност на личните данни и информация; - антидискриминационни практики; - недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите, включително сексуален, расов/етнически и други форми на тормоз; - действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; - действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; - действия и поведение при отказ от получаване на подаръци и завещания; - злоупотреба с алкохол, цигари и други вредни за здравето вещества по време на работа; - начини, по които се изразява загриженост относно управлението и/или предоставянето на услугата, Освен това в обучение ще бъдат включени и други задължителни теми съгласно утвърдената методика на АСП и осигуряване на добра начална подготовка на обучаемите.
4. Поддържащо обучение на СА и ДП Въвеждащото обучение ще подготви СА и ДП за започване на работа, но ние си даваме сметка, че то ще бъде много интензивно и предимно теоретично. При започването на практическа работа в реална среда СА и ДП ще се сблъскат с много въпроси и проблеми, на които ще им бъде трудно да отговорят адекватно. Ето защо според нас се налага едно непрекъснато поддържащо /надграждащо/ обучение. То ще ни позволи да се върнем към някои теми от въвеждащото обучение пречупени вече през конкретния опит на участници и да се усвояват нови знания и умения, развиващи професионалния капацитет на доставчиците на социалните услуги по проекта. По време на подържащото обучение ще има изложение по една основна тема и решаване на конкретни практически казуси свързани с упражняването на дейността от СА и ДП. Планираме поддържащото обучение да се провежда с всяка група веднъж месечно с продължителност от 4 часа. Предварително определените вече теми са: - Техники за ефективно общуване и подкрепящо поведение; - Социално-психологически характеристики на децата /на възрастните/, страдащи от тежки заболявания; - Изграждане на здрава семейна среда, роли и функции на членовете в семейството; - Ограничените възможности за подкрепа на потребителите от СА /ДП/. Към какви специалисти да се обърнем за помощ; - Взаимодействие с местни организации и институции. Сътрудничество с други доставчици на социални услуги. Другите 5 теми ще бъдат определени в процеса на работа и ще бъдат съобразени с потребностите от допълнителна квалификация, обучение и развитие на СА и ДП.
5. Подбор на потребители Сдружение ЦОПСИ и Община Ямбол работят пряко с потенциалните потребители, които до голяма степен са идентифицирани и описани в раздел IV т.4.4 на формуляра. Тъй като до стартирането на проекта могат да настъпят някои промени в статуса на потенциалните потребители и в съответствие с Насоките за кандидатстване и с Методиката за оценка на потребностите на кандидати ние ще извършим всички необходими действия за справедлив подбор. На всички желаещи кандидати ще бъде предоставена пълна информация за проекта и условията за участие в него. При необходимост ще бъдат давани допълнителни разяснения и консултации. Кандидат-потребителите ще могат да подават своите заявления и придружаващи документи в офиса на сдружение ЦОПСИ. Изпълнителният екип ще комплектова подадените документи и ще отправи искане за оценка на потребностите до директора на дирекция “Социално подпомагане” - Ямбол. Оценката ще бъде направена от определените служебно социални работници. Сдружение ЦОПСИ ще сътрудничи през цялото време за да може да си изготви бърза и правилна оценка и направи справедливо класиране на потребителите на услугите “социален асистент” и “домашен помощник”. Дирекция “Социално подпомагане” ще изготви списък на кандидат-потребителите, в който те са подредени по низходящ ред, а сдружение ЦОПСИ ще направи крайния подбор на потребителите, които ще бъдат включени в проекта. След това екипът ни ще изготви индивидуални Планове за предоставяне на социалните услуги.
6. Предоставяне на услугата “Социален асистент” След като се направи подбор на потребители и доставчици на социалната услуга с тях ще бъдат сключени съответните договори. В услугата “Социален асистент” ще се включва: - Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; - Медицински услуги; - Педагогически услуги (придружаване на децата и подпомагане по време на учебни занимания в общообразователно училище/детска градина, подпомагане при подготовка на домашна работа, подпомагане чрез развиващи учебни и игрови дейности, др.); - Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца с цел социално включване, превенция на институционализацията и развитие потенциала на детето.
7. Предоставяне на услугата “Домашен помощник” Домашните помощници ще извършват следните услуги за определените потребители: - Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); - Основно почистване (измиване на прозорци и врати, сервизни помещения, кухненски уреди, др.); -Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др.); -Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); - Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене на дърва, палене на печка през зимния сезон; дребни технически ремонти; др.).
8. Предоставяне на консултантска помощ Ще бъде изграден екип от консултанти, който да оказва компетентна подкрепа основно на участващите в проекта деца и техните семейства. В екипа ще бъдат включени следните специалисти: психолог, лекар, рехабилитатор и педагог. Консултациите ще бъдат извършвани в офиса на сдружение ЦОПСИ и в домовете на потребителите. Комплексната подкрепа за семействата ще включва следните дейности: - психологическо консултиране на семейството като най-значима подкрепяща развитието на детето система; - информационно консултиране; - консултиране и подкрепа за намиране на подходяща работа на членове на семейства, нарушили социалната си активност, поради постоянните грижи, които полагат за децата си; - експертно консултиране за ресурсите на детето и необходимата подкрепа от страна на семейството и средата (педагогическо, медицинско, социално); - индивидуална рехабилитационна работа с децата и техните семейства; - развитие и изпълнение на индивидуални развиващи програми с план за действие в подкрепа на детето, конкретни мерки, срокове, отговорни лица, очаквани резултати. Първично консултиране и насочване към съответния специалист може да бъде извършвано от ръководителя и координатора на проекта, които притежават необходимата квалификация. Част от консултациите при необходимост ще бъдат насочени и към лицата ползващи се от услугата “Домашен помощник”. Извършителите на социалните услуги също ще могат да получат подкрепа от консултантите.
9. Провеждане на тематична конференция Ще бъде организирана областна конференция на тема “Развитие на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” в Ямболска област”. В нейното провеждане ще бъдат включени 40 участника: представители на организации доставчици на услугите, ръководители на местни социални институции и организации, потребители. По време на конференцията ще бъде направен преглед на изпълнението на тези услуги в нашата област, ще бъдат показани някои успешни практики от доставчиците и ще се дискутират съществуващите проблеми. Ще бъде представена и ОП “РЧР”, а през последната част ще се обсъждат възможностите за сътрудничество между организациите доставчици на този вид социални услуги и перспективите за понататъшното им развитие и подобряване.
10. Провеждане на общи празненства Планираме с всяка от условно разделените на три групи потребители на услуги по проекта да бъдат организирани по 4 празненства. Празненствата ще бъдат тематични: рождени дни, именни дни, национални празници, местни празници, характерни за региона традиции и обичаи. Логистичната подкрепа за празниците /помещения, награди и безалкохолни напитки/ ще бъде извършена от външен подизпълнител. Съдържателната част на празниците ще бъде осигурена от екипа на сдружение ЦОПСИ съвместно с младежите доброволци, които ни сътрудничат, социалните асистенти и домашните помощници. За всеки празник ще бъде разработен специален сценарий, който ще бъде съобразен с възрастта на участниците, физическо и психическо състояние, време и условия за провеждане. В програмата ще бъдат включени: представяне на всички участници, предоставяне на възможност да се изявят с нещо, забавни игри, конкурси, състезания, поздравления и др. Планираме също така на част от празненства да бъдат канени и хора от други организации и институции, които по някакъв начин са свързани с нашите потребители. Празненствата ще се провеждат по групи, а последното да бъде организирано общо за всички групи и участници в проекта. Идеята ни е това да се превърне в един общ празник за всички участници и сътрудници, финал и публична демонстрация на постигнатото по проекта.
11. Дейности за публичност /информационни и медийни/ 11.1.Провеждане на пресконференции Ще бъдат проведени две пресконференции, разположени равномерно във времето, през което ще се реализира проекта. 11.2 . Информационна листовка Ще дава синтезирана информация за програмата, проекта на ЦОПСИ и възможностите за включване в него. Формат А4, сгъната на три, 4 цвята. 11.3 Публикации в местната преса Първата публикация ще представя проекта, партньорите и Програмата. Другата ще бъде обобщаваща статия за крайните резултати от проекта. 11.4 Подготовка и провеждане на телевизионни предавания Ще бъдат подготвени и излъчени 2 ТВ предавания за нашия проект. Първото ще бъде под формата на дебат на тема "Две социални услуги в домашна среда". Второто предаване ще бъде обзорно и ще анализира крайните резултати от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 333 BGN
Общ бюджет: 111 623 BGN
БФП: 108 274 BGN
Общо изплатени средства: 105 529 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 860 BGN
2010 62 686 BGN
2011 19 983 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 529 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 431 BGN
2010 53 283 BGN
2011 16 986 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 699 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 429 BGN
2010 9 403 BGN
2011 2 997 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 829 BGN
Финансиране от бенефициента 3 536 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз