Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0066-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0081
Наименование: Социална грижа и помощ у дома за хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора от селищата на Община „Марица”
Бенефициент: фондация „Околна среда, здраве, общество, наука – ОЗОН”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалните качества и мотивация на преките доставчици на услугите, чрез поддържащо обучение, супервизия, мониторинг, консултации и контрол; Превенция на настаняването в специализирани институции и социално включване в обществения живот; Подкрепа за участие в обществения живот, в това число и за упражняване правото на труд чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент”; Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, за специалисти, търсещи допълнителна работа;
Дейности: Д1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта Изграждане на цялостна визия и план на проекта. Формиране на екипа по проекта, детайлно организиране и разпределение на дейностите за периода на проекта; създаване на вътрешна система за мониторинг и оценка; начини за отчитане на проведените дейности. Работна среща на целия екип по проекта
Д2: Разработване на документи, свързани с реализацията на проекта Разработване на документацията, необходима за успешната реализация на проекта; разработване на формуляри по проекта и прочее вътрешна документация, типов договор за предоставяне на социални услуги, процедура за жалби и сигнали, правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация; правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите; правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящия услугата; правила и процедури за достъп до дома на клиента. Длъжностна характеристика на прекия доставчик на услугата. Издаване на Наръчник на прекия доставчик, съдържащ всички разработени документи, програми, задължения, правила и процедури
Д3: Подбор на преки доставчици на социалните услуги Подбор на социални асистенти и домашни помощници. Създаване на комисия за подбор. Разработване на критерии за подбор на доставчиците. Назначаване на избраните доставчици на трудов/граждански договор. Разработване на критерии и оценка на труда на социалните асистенти. Съблюдава се принципът за равнопоставеност
Д4: Подбор на потребители Проучване на потенциални клиенти въз основа на оценката на потребностите, изготвена от ДСП. Сключване на договор за социални услуги. Съблюдава се принципът за равнопоставеност. „Напасване на двойките”. Среща между потребителя и определения от екипа на проекта доставчик. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображение на наблюдаващия срещата, се прави нов подбор.
Д5: обучение на социалните асистенти и домашни помощници Подготвяне на план и програма за обучение и развитие на доставчиците. Задължително въвеждащо обучение с включен мотивационен пакет; поддържащо обучение, надграждащо обучение. Въвеждащото обучение се провежда непосредствено след подписване на договор с преките доставчици в рамките на 3 дни. Поддържащото обучение се провежда след 3тия месец от предоставянето на услугата на потребителите в рамките на 3 дни, надграждащото обучение също е тридневно и се провежда след 6-тия месец от старта на предоставяните услуги; то включва и интерактивен семинар с преките доставчици.
Д6: Индивидуални планове за работа Създаване на подробни Индивидуални планове за работа с всеки потребител. Изготвят се с пряката консултация на социален консултант по проекта, съвместно с доставчика и потребителя на услугата, съгласувано с ДСП и на база документацията, подадена към екипа на проекта от ДСП. Всеки план се актуализира поне веднъж на 6 месеца.
Д7: Същинско предоставяне на услугата Битови и персонални услуги (текущо и основно почистване, поддържане на лична хигиена, хранене, снабдяване, заплащане на сметки и др.); Медицински услуги (лекарства, кръвно налягане, придружаване, помощ и грижи в болница при необходимост); Социални услуги (четене, придружаване извън дома, организиране на занимания, подпомагане при хоби-дейности, подкрепа при кризисна ситуация и др.); Административни услуги (документи, ТПС, др.). Изчисляване и събиране на такси за услугите, в зависимост от личните доходи на потребителите
Д8: Супервизия Индивидуална и групова супервизия на преките доставчици на услугата. Осъществява се от консултант-супервизори. Провеждане на индивидуална супервизия с всеки от преките доставчици с цел превенция на прегаранято в социалната работа; овладяване на нагласите на прекия доставчик и повишаване качеството на работата с потребителите. Периодично провеждане на супервизии в малки групи
Д9: Публичност Популяризиране на проекта. Информационна кампания; уеб-отразяване; публикации в медиите; информационни листовки и брошури, включително информация за партньорите. Издадено СД на проекта. Популяризиране и на резултатите от проекта. Популяризиране на финансовата подкрепа от Правителството и ЕСФ. Организиране и провеждане на начална и заключителна конференции. Регулярни срещи със заинтересовани страни, професионалисти и институции. Писмена кореспонденция с институции, организации и медии с информация за хода на проекта
Д10: изработване и поддържане на Уеб-сайт. Подбор на преносим компютър, мултимедиен проектор и преносим екран. Подготовка на задание за изработка на уеб-сайт; Възлагане на външен изпълнител; промотиране на сайта в интернет, ежемесечно поддържане. Чрез информационните и комуникационни технологии се постига най-широк ефект на информираност и популярност. Създаденият проектен уеб-сайт ще позволи на максимално широк кръг от хора да бъдат коректно и надлежно информирани за ЕСФ, дейностите на проекта, за хода и успеваемостта на проекта, както и за иновативните практики, които проектът предвижда да приложи. Чрез окомплектоването на мултимедиен сет за презентации и обучения всички публични форуми и дейности по проекта ще се провеждат на високо ниво с ярко и точно стимулиране на интереса на заинтересованите страни. Мобилността на техниката ще позволи относително лесното и пълно навременно създаване и поддържане на база данни за потребителите и доставчиците, която да допринесе за по-добрата устойчивост на дейностите по проект, продължаващия ефект и затвърждаване на качеството от услугите.
Д11: наблюдение и оценка на проекта Наблюдение и вътрешна оценка. Разработен детайлен план за подготовка, изпълнение и отчет на всяка задача; създаване на вътрешна система за наблюдение и контрол; разработване на общ работен проектен план; разработване на индивидуални форми за отчет на работата на всеки участник в проекта Външна оценка. Форми за обратна връзка, оценка и наблюдение от всички публични изяви, от специализираните фокус групи, от конференциите и в интернет.
Партньори
Партньори:
Община Марица
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 764 BGN
Общ бюджет: 95 485 BGN
БФП: 90 215 BGN
Общо изплатени средства: 89 214 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 353 BGN
2010 64 058 BGN
2011 3 803 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 214 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 150 BGN
2010 54 450 BGN
2011 3 233 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 203 BGN
2010 9 609 BGN
2011 570 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 382 BGN
Финансиране от бенефициента 6 240 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз