Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0280-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване конкурентноспособността на „ЕТИКОМ” ООД, чрез разширяване и разнообразяване на производствената дейност"
Бенефициент: "ЕТИКОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: "Повишаване конкурентноспособността на „ЕТИКОМ” ООД, чрез разширяване и разнообразяване на производствената дейност"
Дейности: Подготвителен етап- Сформиране на екип по проекта
Подготовка на тръжна документация за процедура по открит избор и одобрение от страна на ИАНМСП към МИЕ
Провеждане на тръжната процедура и подписване на договор с избрания подизпълнител
Закупуване и инсталиране на оборудването
Тестване на оборудването, пускане в редовна експлоатация и финализиране на договора за доставка
Визуализация на проекта
Подготовка на технически и финансов отчет
Финансов одит, от регистриран одитор за сертифициране на разходите по проекта
Окомплектоване на отчетната документация и подаване към ИАНМСП към МИЕ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 895 243 BGN
Общ бюджет: 1 472 412 BGN
БФП: 883 447 BGN
Общо изплатени средства: 883 441 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 883 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 179 049 BGN
2011 698 392 BGN
2012 6 000 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
883 441 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 750 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 152 191 BGN
2011 593 633 BGN
2012 5 100 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
750 925 BGN
В т.ч. Национално финансиране 132 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 857 BGN
2011 104 759 BGN
2012 900 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 516 BGN
Финансиране от бенефициента 596 828 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз