Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.02-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производството на неохлаждаема термовизионна камера с три зрителни полета
Бенефициент: ОПТИКС АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 26.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта – Повишаване на конкурентноспособността на Оптикс АД и излизане на европейския и световния високотехнологичен пазар.
Дейности: 1. Сформиране на екип за организация на проекта Сформиране и конкретизиране на екипа за организация по проекта, разработване на конкретен работен план и разпределение на задълженията на екипа
2. Управление и визуализация на проекта. 1. Управление на проекта – осъществяване на управление на проекта чрез ежемесечни съвещания на екипа по проекта. 2. Визуализация на проекта – популяризиране на резултатите чрез изготвяне на брошури, табели, стикери, съдържащи информация за проекта, финансиращата организация, постигнатите
4. Провеждане на тръжни процедури. Тръжни процедури съласно Постановление 55 – изготвяне на документации за участие в процедурите, обявяване на процедури за определяне на изпълнители за доставките, сключване на договори за доставки.
3. Извършване на СМР. Строителство на нова сграда – завършване на предвидената нова производствена база в гр. Панагюрище.
5. Закупуване на машини, съоръжения, оборудване. Доставка на предвиденото оборудване:машина за фрезоване; машина за шлифоване; машина за полиране; машина за центриране; машина за диамантено струговане; машина за нанасяне на антирефлексни покрития; машина за нанасяне на защитни покрития; уред за контрол на профила на асферични и дифрактивни повърхности; интерферометричен уред за контрол на отклонението от формата асферични и дифрактивни повърхности;
6. Извършване на вътрешна оценка, изготвяне и представяне на финален отчет. 1. Изготвяне на междинни технически и финансови отчети на 6 месечен период, съгласно изискванията за отчитане на проекта и зготвяне на окончателен отчет. 2. Вътрешна оценка на изпълнението на Проекта – ще бъде извършена от специалисти на Оптикс АД, не участващи пряко в управлението на Проекта и ще бъде утвърдена от Ръководството на Компанията.
7. Извършване на одит. Одит на проекта – сертифициране на разходите от външни институции.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 975 990 BGN
Общ бюджет: 5 477 761 BGN
БФП: 2 738 881 BGN
Общо изплатени средства: 2 738 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 738 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 795 198 BGN
2011 0 BGN
2012 1 943 067 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 738 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 328 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 675 918 BGN
2011 0 BGN
2012 1 651 607 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 327 525 BGN
В т.ч. Национално финансиране 410 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 119 280 BGN
2011 0 BGN
2012 291 460 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
410 740 BGN
Финансиране от бенефициента 3 975 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз