Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0149-C0001
Номер на проект: А09-31-90С/12.06.2009г.
Наименование: Разработване и внедряване на "Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса"
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Изграждане на система за ефективно обслужване на гражданите и бизнеса чрез оптимизиране на процесите и автоматизация на административните действия, свързани с обслужването на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1 - Изготвяне на анализ и бъдещ модел на дейностите и тяхната организация в областта на управлението на общинската администрация и обслужването на гражданите и бизнеса.
Дейност 2 - Проектиране и разработване на ИС.
Дейност 3- Обучение на служителите на общинската администрация за работа с ИС.
Дейност 4 - Внедряване на ИС.
Дейност 5 - Дейности за информация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 852 000 BGN
Общ бюджет: 764 699 BGN
БФП: 764 699 BGN
Общо изплатени средства: 764 699 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 764 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 170 400 BGN
2010 72 278 BGN
2011 0 BGN
2012 55 800 BGN
2013 0 BGN
2014 466 221 BGN
2015 0 BGN
764 699 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 649 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 144 840 BGN
2010 61 437 BGN
2011 0 BGN
2012 47 430 BGN
2013 0 BGN
2014 396 288 BGN
2015 0 BGN
649 994 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 560 BGN
2010 10 842 BGN
2011 0 BGN
2012 8 370 BGN
2013 0 BGN
2014 69 933 BGN
2015 0 BGN
114 705 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Изготвен 1 брой анализ на качеството на услугите за гражданите и бизнеса
Индикатор 2 По Д1 - Изготвен 1 брой бъдещ модел на дейностите по обслужване и тяхната организация.
Индикатор 3 По Д1 - Изготвен един брой анализ на несъответствията.
Индикатор 4 По Д2 - Изработена 1 брой интегрирана информационна система на общината за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса.
Индикатор 5 По Д2 - Въведена система за вътрешен електронен документооборот.
Индикатор 6 По Д2 - Въведена възможност за предоставяне на административни услуги онлайн.
Индикатор 7 По Д3 - Внедрена интегрирана информационна система на общината за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса.
Индикатор 8 По Д3 - Внедрена система за вътрешен електронен документооборот.
Индикатор 9 По Д4 - Брой обучени общински служители за работа с Интегрирана информационна система.
Индикатор 10 По Д5 - Проведени две пресконференции с участието на регионални и национални медии.
Индикатор 11 По Д5 - Изработени и разпространени 10000 броя флаери.
Индикатор 12 По Д5 - Изработени и разпространени 5000 броя брошури.
Индикатор 13 По Д5 - Изработени и разпространени 100 броя плакати.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз