Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0161-C0001
Номер на проект: А09-31-112С/10.06.2009 г.
Наименование: Община Стамболово - администрация с лице към гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Стамболово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 10.06.2009
Дата на приключване: 10.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Стамболово
Описание
Описание на проекта: Да се създадат условия за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса посредством предоставяне на е-услуги от общинската администрация
Дейности: Д1 Изследване на процесите за предоставяне на административни услуги от общинската администрация и относно възможностите й за инициативи за формулиране на науждите на гражданите и бизнеса Експертното изследване е необходим инструмент за изготвянето на анализ и оценка на дейността на общинската администрация
Д2 Разработване на софтуерен продукт за подаване на заявления за извършване на административни услуги посредством сайта на общината Посредством софтуера се създава възможност за заявяване на документи чрез интерент
Д3 Разработване на софтуерно приложение за плащане на поне 3 услуги, предлагани от общината по електронен път чрез интерент сайта Разработване на софтуерно приложение за плащане на поне 3 услуги, предлагани от общината по електронен път чрез интерент сайта
Д4 Провеждане на 2 обучения на общинската администрация за работа със софтуерните продукти Провеждане на 2 обучения на общинската администрация за работа със софтуерните продукти
Д5 Разработване на интерактивен регистър на общинската собственост Целта на дейността е облекчаване на достъпа до услуги на гражданите, взаимодействие между гражданите и общинската администрацияи до информационна обезпеченост на всички заинтересовани страни
Д6 Обновяване на Интернет страницата на общината Обновяване на Интернет страницата на общината
Д7 Разработване и отпечатване на Вътрешни правила за работата на общинската администрация по отношение на административните услуги Организация на работата на администрацията по отношение на административното обслужване
Д8 Задължителен одит Одит
Д9 Дейности за управление на проекта Изграждане на ефективен механизъм за координация, комуникация и план за действие на екипа
Д10 Дейности за информация и публичност Популяризиране на дейностите по проекта и ОПАК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 364 840 BGN
Общ бюджет: 331 863 BGN
БФП: 331 863 BGN
Общо изплатени средства: 331 803 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 72 968 BGN
2010 79 602 BGN
2011 127 090 BGN
2012 52 144 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
331 803 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 62 023 BGN
2010 67 661 BGN
2011 108 026 BGN
2012 44 322 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
282 033 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 945 BGN
2010 11 940 BGN
2011 19 063 BGN
2012 7 822 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 770 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 Бр. извършени изследвания
Индикатор 2 Д1 Бр. анкетирани участници
Индикатор 3 Д2 Бр. софтуерни продукти
Индикатор 4 Д2 Бр. предлагани административни услуги
Индикатор 5 Д3 Бр. софтуерни приложения
Индикатор 6 Д3 БР. услуги, заплащани по електронен път
Индикатор 7 Д4 Бр. лектори
Индикатор 8 Д4 Бр. обучени служители
Индикатор 9 Д5 Бр. създадени регистри
Индикатор 10 Д6 бр. обновени сайтове
Индикатор 11 Д7 Бр. издадени и отпечатани вътрешни правила
Индикатор 12 Д8 Бр. извършени одити
Индикатор 13 Д9 БР. създадени работни планове
Индикатор 14 Д9 БР. изработени отчети
Индикатор 15 Д9 Бр. финални отчети
Индикатор 16 Д10 Бр. проведени конференции
Индикатор 17 Д10 Бр. отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 18 Д10 Бр. отпечатани и разпространени рекламни дипляни
Индикатор 19 Д10 Бр. отпечатани и разпространени плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз