Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0042-C0001
Номер на проект: A09-31-92C/12.06.2009
Наименование: Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение
Бенефициент: Национална агенция за професионално образование и обучение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата на НАПОО за модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса при достъпа до електронни администра¬тивни услуги и регулаторни процедури, свързани с административното обслужване, осигурявано от Агенцията.
Дейности: 1. Анализ и мониторинг Ще бъде извършен анализ (количествен и качествен) за предоставяните до този момент електронни административни услуги от страна на НАПОО; Ще бъдат разработени индикатори за бъдещ монитогинг на ефективността на действията на НАПОО при предоставянето им
2. Преглед и ре-инженеринг Ще бъде извършен преглед на прилаганите до този момент процедури за предоставяне на електронни административни услуги и ре-инженеринг на процесите за подобряване на качеството на административното обслужване
3 Интегриране и разширяване на информационната с-ма на НАПОО
4 повешаване квалификацията на служителите
5 Провеждане на информационна кампания за популяризиране на услугите
6 Инфраструктурно осигуряване
7 Управление на проекта
8 дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 396 945 BGN
Общ бюджет: 385 812 BGN
БФП: 385 812 BGN
Общо изплатени средства: 385 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 385 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 79 389 BGN
2010 151 723 BGN
2011 86 445 BGN
2012 68 256 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
385 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 327 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 67 481 BGN
2010 128 964 BGN
2011 73 478 BGN
2012 58 017 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
327 940 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 908 BGN
2010 22 758 BGN
2011 12 967 BGN
2012 10 238 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 872 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - разработени: Анализ на предоставяните ЕАуслуги; Анализ на видовете информация; Разработени индикатори за мониторинг
Индикатор 2 По Д2 - прегледи на: административните он-лайн услуги; регулаторните режими за онлайн обслужване
Индикатор 3 По Д2 - брой администрации въвели система за е-документооборот
Индикатор 4 По Д3 - брой усъвършенствани и облекчени процедури
Индикатор 5 По Д4 - брой служители повишили квалификацията си за ползване на с-та
Индикатор 6 По Д5 - проведена информационна кампания - публикации, е-бюлетини; интернет сайт; инфодни; заключителна пресконференция
Индикатор 7 По Д6 - закупен хардуер за нуждите на с-та
Индикатор 8 По Д7 - изпълнение и отчитане по проекта в срок
Индикатор 9 По Д8 - осъществени и изработени: 2 пресконференции; дипляна и плакати; презентация публикувна в Интернет; 2 инфобюлетина; инфо и рекламни бюлетина


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз