Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0012-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0033
Наименование: "Преходно жилище"
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: "1.Изграждане на преходно жилище в рамките на специализираната институция. 2.Подобряване качеството на грижа и създаване на подкрепяща, материална и психо -социална среда за развитие на децата. 3.Придобиване на трайни умения и навици за самостоятелен начин на живот, професионално ориентиране и подкрепа за младежите, напускащи институцията. 4.Повишаване капацитета на ДДЛРГ „Димчо Дебелянов” за предоставяне на алтернативни социални услуги, чрез обучение и изграждане на умения за управление на преходно жилище в партньорство с държавната и общинска власт. "
Дейности: І. Организация и управление на проекта Осигуряване прозрачност на дейностите и вземане на адекватни и в интерес на целевата група решения. Организиране и провеждане на периодични работни срещи на екипа за разпределяне на задачите и отчитане на резултатите. Осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите. Подбор на персонала и сключване на трудови и граждански договори в хода на проекта, съгласно предвидените дейности. Организиране и провеждане на работна среща между Екипа за управление на проекта, наетия персонал на преходното жилище и защитеното жилище в гр. Русе и гр. Севлиево с цел обмяна на опит и споделяне на добра практика. Наетия персонал по проекта е преминал обучение по въвеждане на подхода „Умения за живот”, проведено в рамките на „Проект за социална интеграция и професионална реализация на младежите, напускащи домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи”. Считаме за особено важно споделянето на опит от практическа гледна точка с успешно действаща подобна услуга. В началния етап на осъществяване на дейностите по услугата ще бъде поканен консултант от защитеното жилище в гр. Севлиево, който да е в помощ за оптимизиране на организацията и резултатността на дейностите. В резултат на работната среща и консултирането по дейността на услугата ще се повиши както ефективността на работа на персонала в преходното жилище, така и ще се оптимизира качеството на услугите, предоставяне в ДДЛРГ “Димчо Дебелянов”.
ІІ. Информационна кампания За нуждите на проекта предвиждаме да бъдат използвани следните комуникационно-информационни и рекламни средства: Периодични изявления и участия в радиопредавания, периодични публикации в пресата и на интернет страницата на Община Силистра; Организиране и провеждане на 2 пресконференции – за старта на проекта и при приключването му; Изработване и печат на листовки и брошури; Изготряне и изпращане писма до ключовите институции по проекта на специална изработена бланка с името и логото на ОП «ЧР» и ЕСФ и името на проекта; Изработване и поставяне на 2 бр. информационни табели с името и логото на ОП «ЧР» и ЕСФ и името на проекта; Изработване и поставяне на 2 бр. знамена на РБ и ЕС, представяне на 2 мултимедийни презентации – за старта на проекта и при приключването му; Организиране на кръгла маса по въпросите на социалната интеграция на децата и младежите в неравностойно социално положение; Изработване и разпространение на сувенири с логото на ОП, ЕСФ и името на проекта (химикалки, шапки, бележници, чаши и папки); Изграждане и поддръжка на интернет страница на преходното жилище в рамките на ДДЛРГ «Димчо Дебелянов» - Силистра; Снимков материал; заснемане на филм по реализацията на проекта. За осигуряване на прозрачност и визуализация по проекта – снимков материал и филм за цялостната реализация на проекта е нужно закупуване на дигитален фотоапарат и дигитална видеокамера и мултимедиен проектор с екран, с които да се осъществят предвидените мултимедийни презентации за предоставяне на информация, относно ОП “Човешки ресурси”, ЕСФ, целите и резултатите на проекта. Организация и осъществяване на официално откриване на социалната услуга с ритуал за освещаване. Организация и провеждане на заключителен концерт при приключване на проекта в театър „Сава Доброплодни” – Силистра. Ще бъдат поканени заинтересованите институции и гражданството. В концерта ще вземат участие 6 художествени състава – младежки и читалищни формации.
ІІІ. Обновяване и ремонт на помещенията* Съгласно Стандартите за социални услуги за деца, предоставяни в общността, Доставчикът осигурява подходящи местоположение и материална база, съответстващи на целите на услугата и осигурява безопасна и сигурна среда. Предвидените помещения за обособяване на преходното жилище се нуждаят от ремонт и обновяване, за да придобият качества на среда близка до семейната, подходяща за целите на предоставяната услуга и допринасяща за повишаване качеството на живот на настанените младежи. В преходното жилище се предвижда обособяването на две помещения, всяко от които разделено на две части. Едното помещение ще се състои от спалня с 4 легла и кухня с трапезария, санитарен възел с мокро помещение. Второто помещение ще се състои от спалня с 4 легла, дневна и санитарен възел. Поддейност 1: Ремонтни и обновителни дейности: Демонтаж врати Демонтаж облицовка с фаянс Очукване мазилка по стени и тавани Изкърпване мазилка по стени Стъргане латекс по стени и тавани Шпакловка по стени и тавани Мазилка по страници на отвори Облицовка по стени с фаянсови плочки Настилка - ламинат Настилка с керамични плочки Латекс по стени и тавани Преградни стени – остъклени Доставка и монтаж врати 70/200 Доставка и монтаж врати 90/210 Демонтаж кл. седала Демонтаж тоал. умивалници Демонтаж смесителни батерии Водопровод от ППР тръби ф1/2" Канализация от РVС тръби ф50 Пробиване отвор в бетонна плоча Изкърпване около тръби Д-ка и монтаж тоал. седало Д-ка и монтаж тоалетен умивалник Д-ка и монтаж кухненска мивка Д-ка и монтаж смесителни батерии Д-ка и монтаж душ-батерии Демонтаж осветителни тела Демонтаж ключове и контакти Д-ка луминесцентни лампи 2х36w Монтаж луминесцентни лампи Доставка ключ Шуко Доставка контакт Монтаж ключове и контакти
ІV. Прилагане на комплексна програма за обучение на потребителите “Умения за живот” През 2007 г. В ДДЛРГ „Димчо Дебелянов” – гр.Силистра е проведено обучение по въвеждане на подхода „Умения за живот”, проведено в рамките на „Проект за социална интеграция и професионална реализация на младежите, напускащи домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи”. Наетия екип за предоставяне на услугата “Преходно жилище” е преминал обучението, мотивиран е да работи с младежите, познава методологията и има необходимия професионален опит и квалификация. Дейността обхваща няколко модула, както следва: Модул 1: ”Социални и личностни умения и изграждане на социална мрежа” – в този модул са предвидени занятия за развитие на умения за себепознание, умения за развитие на отношения, умения за управление на емоции и разрешаване на конфликти, умения за общуване и създаване на приятелства. Модул 2: ”Всекидневни умения за живот”- модула акцентира върху изграждане на практически умения за добра лична хигиена и грижи за здравето, подходящо облекло, здравословно хранене и разумно управление на собствените финансови средства. С цел оформяне на уменията за подбиране на подходящо облекло на потребителите ще бъде осигурена сума за закупуване на вечерни официални тоалети. Закупените тоалети ще бъдат в полза за абитуриентските им балове. На потребителите на услугата ще бъдат предоставени по 10 лв. – джобни на месец, за да развият умения за съхраняване и управление на собствените финансови средства. Модул 3: ”Умения за живот, свързани с жилището и местните услуги” – децата ще придобият умения да поддържат домакинство и разпределят задълженията си, да боравят с различните домакински уреди, да правят дребни ремонти, ще придобият знания, за необходимите средства, за поддръжка на жилището, как да се обърнат за помощ към различни институции и как да ползват обществените услуги. За осъществяването на дейностите по този модул и постигане на плануваните резултати се предвижда закупуването на кухненско оборудване и елементарни пособия за ремонт, за да могат младежите да развиват готварски умения и умения за боравене с различни домакински уреди и ремонтни средства, чиято употреба налага ежедневието. Модул 4: ”Управление на свободното време” – потребителите ще придобият умения да планират своето ежедневие, да разпределят свободното си време за полезни и приятни занимания, развиващи техните таланти и способности и да имат отговорно и позитивно отношение към учебната дейност. За създаване на среда, близка до семейната, внасяща уют и предоставяща възможност за обособяване на място за осъществяване на социални контакти и приятни занимания, помещението, определено за дневна стая, ще бъде обзаведено с участието на младежите, като се предвижда закупуването на мебели, телевизионен приемник, DVD система, музикална уредба. В съответствие целите на този модул на младежите в преходното жилище ще бъде дадена възможността да си закупят художествена и специализирана литература, обогатяваща интересите им. Модул: 5: ”Сексуално и репродуктивно здраве” – младежите да могат да споделят свободно на тази тема, да осъзнаят, необходимостта от отговорно сексуално поведение и търсене на помощ при нужда, да развият умения за устояване на натиск за употреба на психоактивни вещества. В помощ на дейностите по модула е предвидено провеждането на четири семинара относно: Трафика на хора, СПИН, Зависимости и Превенция на противообществените прояви. Модул 6: ”Професия и работа” – този модул ще осигури на младежите квалифицирана помощ, ще ги стимулира, мотивира, подкрепя и насочва към успешна професионална реализация, чрез даване на знания за пазара на труда, търсене на работа, включително и в интернет и кандидатстване за работа. В рамките на модула са предвидени срещи с работодатели. За успешната реализация на този модул е необходимо закупуването на преносим компютър, необходим за придобиване умения у младежите за боравене с преносим компютър, търсене на работа в интернет и кандидатстване за работа по интернет, търсене и отсяване на полезна информация. Модул 7:”Гражданство, права и задължения” – модула има за цел да запознае младежите с правата и задълженията на българските граждани, да придобият умения да отстояват собствените си права и да зачитат правата на другите, да осъзнаят, че всяко право изисква съответна отговорност. В рамките на модула потребителите ще бъдат запознати с държавните институции, неправителствените организации и гражданските сдружения на територията на общината. За целите на предоставения модул ще бъде организирано посещение на държавни институции до гр. София
V. Програма за професионална реализация Придобиването на допълнителна професионална квалификация ще е един от ключовите моменти в цялостната програма за подготовка на младежите, напускащи специализираната институция за самостоятелен начин на живот. Естеството на обученията, които ще се проведат е съобразено с желанията за професионална реализация на младежите и потребностите на пазара на труда в региона. Потребителите на услугата ще бъдат обучени по професии, съобразени с личните им предпочитания и пазара на труда в региона, страната и чужбина.
VІ. Предоставяне на комплекс от услуги за младежите, напускащи специализираната институция Предоставяне на комплекс от услуги за младежите в преходното жилище, насочени към тяхната социална интеграция: 1. Психологическа консултация и подкрепа – достъп до консултации с психолог, преминал обучение за работа с младежи, напускащи специализирана институция. 2. Разработване и прилагане на индивидуални планове на всеки потребител за успешен преход към реалния живот, след напускане на специализираната институция. 3. Образователно консултиране – консултации и информация относно повишаване степента на образованието, оказване на подкрепа при подбор на учебно заведение и др. 4. Административно и институционално информиране – практическо запознаване с административни, културни, здравни и др. институции, които биха били полезни при различни ситуации в реалния живот. Ще бъде издадена Информационен справочник, съдържащ основните институции на територията на община Силистра. 5. Организиране на посещение на потребителите на услугата в Защитено жилище – гр. Севлиево за обмяна на опит и осъществяване на социални контакти.
VІІ. Разработване и отпечатване на методика и книга Съгласно Наредбата за критериите и стандартите за услуги за деца доставчика на социална услуга разработва методика за управление и дейност на услугата. Разработената методика ще повиши качеството на предоставяната услуга и ще допринесе за нейната устойчивост. Ще се повиши капацитета и качеството на услугите в ДДЛРГ “Димчо Дебелянов”. За цялата дейност по проекта ще бъде издадена книга, описваща целия проект и случващото се по време на неговото изпълнение. Какви трудности са срещани, какви успехи и резултати са постигнати.
VІІІ. Мониторинг и контрол За успешното реализиране на настоящото проектно предложение, считаме че от особено значение ще е вътрешния мониторинг върху осъществяваните дейности. Отговорността за осъществяване на дейността ще носи екипа по управление на проекта. Основните задължения на този комитет ще са да съблюдава изпълнението на проектните дейности, при спазване принципите на доброто партньорство, правата на целевата група и др. заинтересовани страни. За минимизиране риска от съществени отклонения в параметрите на планираните дейности, специално внимание ще бъде отделено на следене индикаторите за изпълнение на проекта, като при констатиране на съществено разминаване на изпълнена дейност с очакван резултат, екипа за управление на проекта ще прави анализ и ще приеме план с конкретни дейности, за отстраняване на проблема; ще прави предписания, със срокове и мерки за отстраняване несъответствията. Целта на вътрешната оценка по проекта е да се следи качеството на предоставяната услуга и изпълнението на всички дейности, вида и пълнотата на документацията по проекта. За целта предвиждаме да се правят периодични проверки и допитвания до целевата група, като чрез тази форма за обратна връзка ще регулираме изпълнението на дейностите с допустимите желания на целевата группа, в рамките на допустимото съгласно Договора за финансиране с Управляващия програмата орган.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 489 BGN
Общ бюджет: 97 688 BGN
БФП: 96 437 BGN
Общо изплатени средства: 94 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 898 BGN
2010 65 399 BGN
2011 6 703 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 613 BGN
2010 55 589 BGN
2011 5 697 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 900 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 285 BGN
2010 9 810 BGN
2011 1 005 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 100 BGN
Финансиране от бенефициента 1 420 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз