Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0004-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0031
Наименование: "Защитено жилище за млади хора с увреждания"
Бенефициент: Сдружение "Равновесие" - Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 19.06.2009
Дата на приключване: 01.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за самостоятелен и независим живот на младежи след напускане на специализирани институции в Област Бургас чрез устойчиво развитие на алтернативна социална услуга в общността - Защитено жилище.
Дейности: Структуриране на екип за организация и управление на проекта, назначаване на експертен и технически персонал Подбор на екип за организация и управление на проекта, на експертен и технически персонал. Екипът за управление и администриране на проекта ще се състои от ръковдител проект, координатор, супервайзер, счетоводител. Това звено ще отговаря за цялостната организация, координация и вътрешен мониторинг на дейностите, включени в настоящото проектно предложение
Организационно развитие Повишаване професионалните компетенции на персонала, непосредствено ангажиран в предоставянето на услугата в общността Защитено жилище
Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта сред заинтересованите страни на местно ниво Създаване на подкрепяща среда за предоставяне на услугата в общността Защитено жилище както сред крайните бенефициенти, така и сред ключови институции и фигури на местно ниво
Оборудване на Защитено жилище Създаване на домашен уют на младите хора за реализиране задачите на защитеното жилище – подготовка за самостоятелен и независим живот
Социално-психологическа оценка и подготовка на младежите от специализираната институция за извеждането им в Защитено жилище Провеждане на отговорна професионална оценка на възможностите на младежите да бъдат интегрирани в динамично променяща се среда
Приемане на младежите в Защитеното жилище Плавно протичане на процеса на адаптация към условията и изискванията на ЗЖ. Гарантиране сигурността и безопасността на обитателите на дома
Разработване на индивидуални планове за самостоятелен живот Планиране на предоставяните по проекта услуги, основано на експертен и индивидуален подход, поставящ на първо място реалните нужди на бенефициента и неговото активно участие в процеса на вземане на решения
Кариерно консултиране, професонално обучение и устройване на работа Придобиване на професионална квалификация и устройване на подходяща работа на младите хора
Свободно време, хоби, културен живот, почивка Изграждане на устойчиви стереотипи за позитивно използване на свободното време и усъвършенстване личността на младежите
Мониторинг и оценка Гарантиране достигането на качествени стандарти при предоставяне на услугата в общността Защитено жилище
Партньори
Партньори:
Община Бургас
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 236 968 BGN
Общ бюджет: 176 353 BGN
БФП: 176 353 BGN
Общо изплатени средства: 176 341 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 117 066 BGN
2011 59 274 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 341 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 99 506 BGN
2011 50 383 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 560 BGN
2011 8 891 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 451 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз