Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0047-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0021
Наименование: "Развиване на алтернативна социална услуга-Център за настаняване от семеен тип за децата от ДДЛРГ - с.Ново село"
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Равен шанс за деца в риск"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Ново село
Описание
Описание на проекта: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип на територията на ДДЛРГ «Христо Ботев» в с.Ново село,, във връзка с преструктурирането на институцията. Развиване на необходимите материални и човешки ресурси за предоставяне на социалната услуга в общността.
Дейности: 1. Работа на Партньорски съвет Дейността произтича от партньорския характер на проекта, тя ще осигури, необходимото ниво на координация и децентрализация. Освен упълномощени представители на трите организации, в нея ще вземат участие екипа на проекта, както и други специалисти (в зависимост от обсъжданите въпроси) – общо 7 лица. На заседанията ще се отчита извършеното (вътрешен мониторинг), ще се планира следващия период, ще се решават възникнали проблеми, ще се вземат някои решения, свързани с проекта и пр. Те ще се провеждат в с.Ново село и ще се протоколират.
2. Формиране на екип от консултанти и експерти Дефицитът на местен опит, ще бъде компенсиран с осигуряването на външна методическа помощ. Необходимият екип от консултанти и експерти ще бъде осигурен от партньора по проекта – Свободен младежки център и ще включва както собствени кадри, така и привлечени специалисти от страната с необходимата квалификация и опит. За целта ще бъдат разработени конкретните задания/профили на необходимите специалисти, които ще се разпространят до организации и мрежи, работещи в сферата на социалните услуги за деца. Консултантите ще участват в създаването и изпълнението на обучителните програми, в разработване на методическия модел и на административната система на ЦНСТ, ще извършват супервизията на персонала му и пр. При необходимост от специализирана помощ (нар. при кризисна интервенция), ще могат да се ползват експерти от екипа за директна работа с потребителите. Дейността ще способства водещата организация да усили капацитета си като местен доставчик на услуги за деца и семейства и ще гарантира качеството на предоставянето им.
3. Ремонт и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип. Поради факта, че не се разполага с подходяща за целите на проекта самостоятелна сграда, планираме ремонтирането на обособена част от сградата на ДДЛРГ “Хр.Ботев”. В резултат от ремонта ще бъдат създадено жилище от семеен тип за 8 деца, състоящо се от: 4 спални помещения, дневна стая, кухня с трапезария, помещение за със социалните работници и педагози, складово помещение и санитарен възел с обща площ 216 кв.м. Помещенията ще бъдат обзаведени със следните мебели: 8 легла, 10 гардероба (за всяко дете и персонала), 4 малки масички, кухненски маси – 3 броя, 5 бюра с контейнер, мека мебел, столове 32 бр., кухненски ъгъл – комплект, 4 етажерки. Оборудването им ще включва: хладилник, автоматична пералня, телевизор, DVD плеър и микровълнова печка.
4. Набиране и назначаване на персонал Характерът на социалната услуга ще изисква мотивиран и компетентен екип от професионалисти, който да я осъществи. С консултантска помощ ще бъдат разработени подробни длъжностни характеристики за необходимите позиции. Тези позиции ще бъдат - социален работник и ръководител екип, възпитател, педагог, психолог, медицински специалист (на ½ щат). Свободните места ще бъдат обявени в БТ и медиите, а селекцията ще се осъществи на два етапа – конкурс по документи и провеждане на събеседване на място. Тя ще се проведе от комисия, включваща представители на партньорите, с цел постигането на обективност. В конкурса ще могат да участват и настоящите служители на ДДЛРГ „Хр. Ботев”, но без това да им дава допълнително предимство. В обявите работодателят изрично ще декларира, че няма да дискриминира кандидатите по пол, ет
5. Обучение на персонала С оглед иновативността на услугата и липсата на подобен опит в ангажирания персонал, ще е необходимо да се повиши неговата квалификация. Обучението ще бъде разделено на два модула: - Въвеждащо – интегрален модул, включващ: основи на социална работа с деца и семейства, социална работа в общността, управление на случай (case management) и пр. – интензивно 20 дневно обучение преди започване на дейността на центъра; - Поддържащо – организира се в различни насоки на работата в ЦНСТ, в зависимост от констатирани дефицити при супервизията и вътрешния мониторинг – общо 10 дни на два пъти, след започване на експерименталната дейност на центъра. В обученията ще се включат екипа на ЦНСТ, както и други работещи със същата целева група специалисти (напр. възпитатели от ДДЛРГ, учители от местното училище) – общо мин. 12 души. По този начин ще се обезпечи взаимозаменяемост на място, необходима за осигуряване на устойчивост на услугата. Курсовете ще се провеждат от компетентни специалисти от състава на екипа експерти/консултанти.
6. Учебно посещение Учебното посещение е необходим елемент от подготовката на екипа на ЦНСТ и на другите свързани специалисти (вкл. служители на местната администрация и ДСП), което ще им даде възможност да се запознаят с практическото функциониране на услугата, механизмите на нейното планиране, отчитане, финансиране и контролиране. За целта ще бъде посетен работещ Център за настаняване от семеен тип в гр.Русе или друг подходящ* в страната. Предвиждаме посещението в рамките на три дни (вкл. дните за пътуване), като програмата му ще включва както наблюдение, така и практическо участие в работата на центъра, среща с персонала, с отговорни общински служители
7. Набиране и обучение на доброволци Опитът на СМЦ показва, че младите доброволци могат да бъдат значим ресурс за промяна на ценностните нагласи и социализацията на деца в риск. Чрез провеждане на информационна кампания във Видин ще бъде набрана група от 15 доброволци в гимназиална възраст. Критериите за подбор ще включват на първо място мотивацията за участие, кандидатите няма да се дискриминират (напр. по етнически произход) и ще се търси баланс по пол. По възможност, доброволческата група ще бъде набрана от едно средно училище, което е важно с оглед устойчивостта на дейността след изтичането на проекта (тя би могла да продължи като извънкласна форма). Планираме обучението на групата с обем от 60 учебни часа, което ще се проведе по програма включваща: комуникативни умения, изграждане на екип, права и задължения на доброволеца, социална работа с деца в риск и др. Обучението ще бъде осъществено от ръководителя на клуба - специалист на СМЦ.
8. Разработване на методически модел и административна система на ЦНСТ Методическият модел ще включи пълно описание на: - процедурите за прием в ЦНСТ, за работа по случай (напр. изготвяне на специализирана оценка, план за грижи и пр.), за изход от услугата; - обхват на услугата - осигуряване на основни жизнени потребности на детето (сигурна среда, зашита от дискриминация, здравословно хранене, лична хигиена, облекло, лични вещи и пр.), грижи за здравето му, психологична подкрепа, достъп до образование, развитие на социални умения за самостоятелен и независим живот, организиране на свободното му време. Тук се включва също и работа с родителите и семействата на децата (ако има такива), както и с общността, други институции и организации, доброволното участие и пр. На база на модела ще се разработят специфични за услугата правила, процедури и писмени форми, обединени в подробен Вътрешен правилник на центъра. Правилникът ще включи също така описание на права и отговорности на персонала, на ползващите услуги в ЦНСТ, режима на работа, система за водене на документацията и пр. Методическият модел и административната система ще бъдат разработени с консултантска помощ (общо 20 дни консултантска заетост) на база Стандартите за предоставяне на социални услуги за деца, хоризонталните принципи и изискванията на програмата, както и опита на партньорите по други проекти. Те ще отразяват спецификата на работата с конкретната целева група и ще бъдат приети на заседание на Партньорския съвет. Одобрените документи ще са достъпни в ЦНСТ, в офисите на партньорите, на проектния web-сайт и на сайта на СМЦ, с цел популяризиране и мултиплициране на услугата.
9. Експериментална работа на Център за настаняване от семеен тип Тази дейност е основна и същностна в проекта, като останалите дейности я подготвят и/или подпомагат. Тя ще включи процедурата за прием и ежедневната доставка на услугата до нейните потребители от страна на подготвения персонал, съобразно разработения методически модел (основан на работа по случай). Тя ще бъде организирана, документирана и отчитана по правилата и формите на създадената административна система. Работата на специалистите ще се супервизира ежеседмично, а възникналите проблеми и констатирани дефицити ще бъдат обект на поддържащо обучение. За времето на проекта планираме осъществяването на мин. 32 индивидуални и групови супервизиии от външен за персонала компетентен експерт. При необходимост, когато случаят изисква по-високо ниво на експертност (напр. при суициден риск), ще се извършват директни интервенции от външни специалисти, като за времето на проекта са предвидени общо 10 такива. Експерименталната работа ще бъде подпомагана и от доброволци, чрез периодичните им срещи с децата (виж по-долу).
10. Работа на доброволци Поради относителната изолираност, децата от Дома нямат достатъчно социални контакти, те също така не познават възможностите на градската среда. Дейността ще включва периодични посещения от страна на доброволците в Дома, както и съвместни дейности с децата в гр.Видин. Всяко посещение ще бъде предварително планирано, а след осъществяването му – анализирано по време на групова супервизия. По възможност всеки доброволец ще работи с конкретно дете (по методиката “Голям брат, голяма сестра”), но за някои мероприятия ще се изисква групово участие – например тържества като рождени дни, Коледа и пр. Посещенията в града ще бъдат в рамките на програма, която също ще бъде разработена от самите доброволци с помощта на ръководителя на клуба. Работата на доброволците ще ангажира ръководителя 75 часа (срещи с децата, планиране, супервизия). Общият брой на срещите с децата ще бъде 15, включително еднодневен излет до м.Божурица.
11. Лагер За да се развият отношенията между доброволци и деца е необходимо те да прекарат един по-дълъг период заедно. Считаме, че 10 дневен лагер с участието на 8 деца и 8 от най-активните доброволци ще комбинира отдих с подобно развитие, както и ще има допълнителен мотивиращ ефект върху доброволното участие. Лагерът планираме на море, което децата в по-голямата си част не са виждали. Той ще премина по програма за съвместни дейности, имащи социализиращ и развиващ ефект върху децата – ролеви игри, скаутски практики, състезания и конкурси и т.н. Общият брой участници в тази дейност, заедно с медицинския специалист, ръководителя на доброволческия клуб и още двама възпитатели/социални работници е 20.
12. Информационно обезпечаване на проекта Информационното обезпечаване на проекта е необходимо за да се постигне по-благоприятна обществена среда, да си привлече местна и външна подкрепа, както и да се обмени и разпространи опит. То ще включи: - Изготвяне на информационни материали - дипляни и плакати за повишаване информираността на местната общност за предоставяната алтернативна социална услуга. Материалите ще бъдат разпространени както на територията на целевата община, така и в близките такива; - Издаване на брошура за проекта - брошурата ще обобщи направеното по проекта – неговата методология, постигнатите резултати, научените уроци. Тя ще бъде илюстрована със снимки от дейностите и ще включи също резюме на английски език. Предвиждаме да се разпространи до по-широк кръг специалисти, вкл. извън района на проекта, като за целта ще бъдат поети необходимите пощенски разходи; - Разработване на проектен web-сайт, който да продължи да съществува като сайт на създаващия се Комплекс за социални услуги в с.Ново село. Web-сайтът ще отразява текущо дейностите по проекта, ще представя постиженията на децата и екипа, ще популяризира инициативата и приносът на ЕСФ. Чрез него всички печатни продукти – правилници, документални форми, информационни материали и пр., ще бъдат достъпни и on-line. Сайтът ще има специална секция, посветена на доброволното участие. Разработването и поддържането му ще бъде поверено на IT специалист, който също ще е отговорен за дизайна на всички печатни материали по проекта.
13. Оценка на проекта Проектът създава нова услуга и поради това една външна (за персонала) оценка ще бъде от съществена важност за нейното усъвършенстване. Оценяването на проекта ще се осъществи от проектните партньори с експертна помощ, чрез: - Изработване на система от критерии и подробни индикатори за успех, която ще бъде утвърдена на заседание на Партньорския съвет; - Измерване на индикаторите – чрез наблюдение, анкетиране, проучване на документация, интервюта и пр. и изработване на оценъчен доклад. Докладът ще бъде представен на заседание на Партньорския съвет и на заключителната среща; - Атестиране на наетия персонал в ЦНСТ. Атестацията ще се вземе предвид за продължаване на договорите на наетите специалисти след изтичане на проекта.
14. Заключителна среща Срещата е необходима за да анализира и отчете направеното, както и да планира бъдещата работа по развитието на Комплекса за социални услуги в с.Ново село. На нея ще бъде представен доклада от оценката на експерименталната дейност на ЦНСТ. В работата на срещата ще участват както ангажираните по проекта лица и партньорите, така и поканени външни специалисти – от ДСП, РДСП, публични власти и НПО, работещи в социалната сфера от района и страната – общо 20 души.
Партньори
Партньори:
Свободен младежки център - Видин
ОБЩИНА НОВО СЕЛО
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 264 BGN
Общ бюджет: 125 481 BGN
БФП: 125 481 BGN
Общо изплатени средства: 124 130 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 32 053 BGN
2010 86 140 BGN
2011 5 938 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 130 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 245 BGN
2010 73 219 BGN
2011 5 047 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 511 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 808 BGN
2010 12 921 BGN
2011 891 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 620 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз