Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0018-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0016
Наименование: "Достоен живот - шанс за подобро бъдеще за децата, лишени от родителски грижи в Дом за деца "Лудогорие", гр.Исперих"
Бенефициент: Община Исперих
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 18.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Исперих
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на деца и младежи, настанени в специализираната институция Дом за деца, лишени от родителска грижа “Лудогорие” Исперих посредством продължаване про-цеса на нейното реформиране в посока предоставяне на услуги и грижи в среда, близка до семейната.
Дейности: 1.Обновяване-ремонт и оборудване на пространствата за предоставяне на услугата. Дейността предвижда текущ ремонт и частично преустройство на ІІІ етаж на сградата в Дом за деца “Лудогорие”, където ще се обособят самостоятелни пространства за две групи по 16 деца; зали за занимания в свободното време на децата: компютърна зала с 6 работни места и зала за обучения; зала за срещи. Обзавеждането ще е съобразено с нуждите на децата и екипите за работа с тях. Освен наличното оборудване, необходимо е обзавеждане с работни маси в спалните помещения, мебели за двете дневни, маси и столове за хранене, а за залите за занимания: 3 компютъра с компютърни бюра, лекционни маси и столове, техника за презентации, екран. Работните офиси на екипите ще се обзаведат с офис мебели и копирна машина. Дейността ще включва процедура по избор на подизпълнители: месец 1-3.
2.Формиране на мултидисциплинарни екипи за работа с деца. Ще се формират следните екипи за работа с децата: групов екип на група от 16 деца на възраст от 3 до 10 години и групов екип на група от 16 деца на възраст от 11 до 18 години. Всеки от екипите ще се състои от по 2 социални работника, 2 възпитатели и 1 домашен помощник. Във всеки от тях в зависимост от специфи-ката на дейностите почасово ще работят следните специалисти: 1 психолог, 1 педагог, 2 педагози-арт-терапевти, 2 педагози-специалисти по спортни дейности и информационни технологии /ИТ/. Ще се използва наличния ресурс на институцията-педагози, социални работници, психолог и домашни помощни-ци, но ще бъде назначен и допълнителен персонал, както следва: 1 педагог, 2 социални работника, 2 арт терапевти , 2 педагози-специалист по спорт и ИТ, 1 медицинско лице, 1 домашен помощник с функции на обслужващ персонал. През месец 3 сформирана за целта комисия ще направи подбор чрез конкурс на специалисти, които ще се назначат от месец 4. Със заемащите длъжността педагог, социален работник и домашен помощник ще се сключат трудови договори на пълно работно време, а със арт терапевтите, специалистите спорт и ИТ и медицинското лице-трудови договори или споразумения на непълно работно време:4 часа.
3.Обучение на екипите в съответствие със спецификата на работа по услугата. Водене на случай. Обучението ще съдържа теми, свързани със спецификата на социалната работа с деца, водене на случай-оценка на случай и планиране, консултиране, работа с родители. Обучението ще бъде тридневно и ще се проведе през пети месец в гр. Исперих. Обученията ще се проведат от обучителен екип на партньорската организация СПСПД ФИЦЕ-България. Обучените специалисти ще получат Предвид спецификата и нуждите на целевата група ще бъдат обучени 14 специалисти, по следните теми: -Екип и екипна работа. Формираните екипи ще преминат обучение, съдържащо теми свързани с лидерството, екипните решения, екипните роли, комуникацията в екипа и др.То ще бъде двудневно и ще се проведе през четвърти месец в гр. Исперих. -Специфични методи за работа с деца в среда, близка до семейната. Обучението ще съдържа теми, свързани с организацията и работата с група, изготвяне на обучителни програми в групата, методи за формиране на умения, арттерапевтични техники и методи. Обучението ще бъде тридневно и ще се проведе през четвърти месец в гр. Исперих. -Социална работа с деца и семействаудостоверение за квалификация по част от професия.
4.Разработване на методология, процедури и правилник на услугата. Ще бъде разработена методологически услугата по отглеждане и възпитание на деца в среда, близка до семейната.Услугата ще бъдат описана теоретично и практически–същност, принципи и цели на услугата, целеви групи; материални и човешки ресурси; дейности: работа по случай, работа с родители, индивидуална и групова работа, консултиране, свободно време, лични контакти, дейности по формиране на социални компетенции и подготовка за самостоятелен живот, подготовка за настаняване в семейства на роднини и близки, приемни или осиновителски семейства; професионално консулти-ране и обучение. Ще се разработи пакет документи за работа по случай. Ще се разпишат процедури и правилник, свързани с предоставяне на услугата, съгласно действащото законодателство и по отношение гарантиране правата на деца и персонал. За изпълнение на дейността ще се използва натрупания опит по Проект “Семейството първо” и капацитета на специалистите от водещата и партньорска организация-СПСПД ФИЦЕ-България.
5.Работа по предоставяне на услугата-водене на случай Посредством предоставяне на услугата ще се осигурят условия за развитие и подкрепа на 32 деца, настанени в институцията, в съответствие с техните потреб-ности. Услугата ще се реализира в две групи от по 16 деца, разделени по възраст: от 3 до 10 години и от 11 до 18 години от екипи, формирани и обучени за целта. Основният модел на работа с децата ще бъде осъществен чрез Работа по случай-Оценка на потребностите и Планиране на грижата. Оценката на потребностите се прави периодично и анализира нивото на социална компетентност. Мултидисцип-линарен екип ще планира работата по случай за всяко дете чрез разписване на индивидуален план за грижа за определен период. Планираните дейности ще се реализират чрез специфичните методи и дейности индивидуално и групово с децата, чрез включване на децата в съответните образователни, терапевтични и социални програми. В процеса оценка, планиране и реализиране на плана ще бъдат въвлечени външни специалисти: учители на децата, значими възрастни, както и самите деца. Воденето на случай ще се реализира съвместно със специалистите от Отделите Закрила на детето/ОЗД/, което ще осигури координа-ция на отговорните за детето фактори и качество на грижата. Екипната работа на специалистите от институцията и ОЗД ще бъде насочена и към подкрепа на родителите с цел подобряване на семейната ситуация за връщане на детето в семейството му или подготовка за настаняване при роднини и близки, приемно семейство или осиновяване. Работата по предоставяне на услугата ще е насочена към качествено нова организация, съдържание и форми на грижа, които гарантират нормално развитие, подходящо образование и подготовка на децата за пълноценно участие и социално включване.
6.Разработване и прилагане на развиващи програми за работа с децата-социални умения, превенция на рисковете, свободно време. Основните дейности по предоставяне на услугата по отглеждане и възпитание на деца се основават на индивидуален подход към нуждите на всяко дете. За целта децата и младежите ще бъдат обхванати в програми, съобразно оценените им потребности, способности и ниво на социална компетентност и адаптирани за съответната възраст. Програмите ще се разработят от мултидисциплинарните екипи и ще се реализират ежедневно от специалистите в тях чрез индивидуални и групови форми. Ще бъдат насочени към удовлетворяване на ежедневните потребности от образование, организиране на свободното време, развитие на интересите и нуждата от контакти. В рамките на проекта ще се разработят и приложат следните програми: • Програма за социални знания и умения. Програмата ще включва модули: здравословен начин на живот; домакински и битови умения; общуване и социални контакти; себепознание; умения за самосто-ятелно учене. Част от темите ще се реализират в хода на ежедневни практически занимания, а друга част-чрез цикъл групови тренинги, основаващи се на обучение чрез преживяване и правене. Програмата ще се разработи от екип, включващ психолог, социален работник и педагог и ще се реализира от специалистите в груповите екипи и психолога. • Програма за превенция на рисковете. Програмата ще се осъществи посредством тематични обучения чрез преживяване, правене и трупане на опит под формата на тренинги. Темите ще се отнасят до права и задължения, гражданско поведение, защита в кризисни ситуации, превенция на насилието, трафик на хора, механизми за гарантиране на правата. Ще се разработи от екип, включващ психолог, социален педагог и външен консултант и ще се реализира от специалистите в груповите екипи и психолога. • Програма за свободно време. Програмата ще се реализира посредством обхващане на децата в групови форми на занимания по спорт, музика и танци, компютри и приложни дейности. За целта след диагностика на интересите и способности-те на децата, което е част от оценката на потребности-те, всяко от тях ще бъде насочено към една или някол-ко възможни форми за занимания в свободното време. Основен метод в реализиране на програмата ще бъде използването на арт терапията чрез прилагане на креативни практики. Ще се цели да се подкрепи детето за постигане на себеосъзнаване и себеизра-зяване, което да стимулира личностното му развитие чрез използване на художествени средства. Чрез целенасочените занимания с децата в свободното време ще се мотивира позитивното поведение, ще се стимулира процеса на мислене и разширяване на интересите и способностите. В програмите ще бъдат включени деца-клиенти на другите услуги, предоставяни в институцията – Групи за седмична грижа, Дневен център и Преходно жилище.
7.Разработване и прилагане на Програма “Професионално развитие” Професионалният избор на децата и младежите, живеещи в институция е част от цялостната грижа за тях, свързан с повишаване качеството им на живот. Изборът и усвояването на професия дава по-добри възможности на младежите за адаптация в реалния живот, прави ги по-гъвкави и мобилни на пазара на труда, равнопоставени след напускане на институцията. Програмата за професионално развитие на децата и младежите ще се основава на индивидуален подход към нуждите и възможностите на всяко дете и ще се осъществява от специалистите в мултидисциплинарните екипи по време на цялостното предоставяне на услугата. За изпълнение на част от дейността ще бъдат наети външни консултанти и обучителна организация. Програмата ще се реализира в два модула: -Модул“Професионално ориентиране” обхваща деца, ползватели на услугите в институцията на възраст 12-15 години и ще включва комплекс от дейности за професионално информиране и консултиране при взимане на решение за избор и реализация по опреде-лена професия. Модулът ще включва диагностика на интересите на детето, оценка на възможностите и изявяване на мотивите за избор на професии. Ще се използва разработения по Проект ФАР АКСЕС-2000 информационен диск с професиограми за 15 професии и възможностите за придобиването им. Дейностите ще се реализират чрез индивидуална психодиагностика и групови форми, включващи симулативни и мотивационни игри, дискусии. -Модул «Професионални умения» ще обхване 14 младежи, навършили 16 години, като част от тях са обхванати в услугата Тренинг център за придобиване на умения за самостоятелен живот. Реализирането на модула ще започне с цикъл мотивационни обучения за професионална реализация, като за част от темите ще се ползва външен обучител. Обученията ще развият умения у младежите за осъществяване на професио-нален избор и контакт с институциите, ще ги ориентират на трудовия пазар според желанията, възможностите и очакванията им. Целевата група ще бъде включена в курс за професионална квалификация за придобиване на специалност по Професия Строител или Професия Готвач, състоящ се от 660 учебни часа. Провеждането на обучението ще се възложи на външна организация, лицензирана в НАПОО.
8.Консултиране и супервизия на специалистите. Периодично ще се консултира и супервизира работата на специалистите в екипите. Дейността ще се извършва от експертен екип от организацията партньор СПСПД ФИЦЕ-България. Посредством дейността ще се подкрепят специалистите, работещи по случай и реализиращи услугата, за да отговорят по най-добър начин на потребностите на децата и младежите.
9.Информиране и публичност-информационно табло Пред сградата на Дом за деца «Лудогорие» на видно място ще се постави информационно табло, осведомяващо за изпълнение на проекта широката общественост: жители и гости на град Исперих. Дейността по изработване и монтиране на табелата ще бъде възложена на подизпълнител.
10.Информиране и публичност-издаване на Наръчник В резултат на натрупания през последните две години опит на Община Исперих в управлението на Дом за деца „Лудогорие” и в следствие на положителните резултати от приключили вече проекти, се постига успешно реформиране на институцията в 2 насока: - намаляване броя на институционализираните деца; - разкриване и предоставяне на алтернативни услуги в общността по превенция и реинтеграция. Опитът на институцията, както и разработените по проекта методология, процедури, пакет документи и програми за работа с деца ще бъдат обобщени и описани в Наръчник за предоставяне на услуги по отглеждане и възпитание на деца в среда, близка до семейната. Той ще бъде с практическа насоченост и ще представя механизма по предоставяне на услугата. За дизайна на съдържанието ще се ползват консултанти от партньорската организация. Наръчникът ще бъде издаден и отпечатан в 300 екземпляра, които ще се промоцират и разпространят сред професионалната общност на национално ниво, НПО сектора и Национално сдружение на общините в България с цел споделяне на опита с всички заинтересовани страни. Необходимостта от издаване на Наръчник е пряко свързана с информиране и популяризиране на положителния опит, което води до постигане на една от целите на проекта и мултиплици-ране на резултатите от него. Дизайна, предпечатната подготовка и отпечатването ще бъдат възложени на подизпълнител.
11.Информиране и публичност-Интернет сайт на специализираната институция. Дейността предвижда създаване на интернет сайт на специализираната институция за социални услуги, където да се представя актуална информация за извършваните дейности в хода на проекта, както и различните по вид предоставяни услуги в нея. Сайтът ще съдържа разработените в рамките на проекта документи и материали по предоставяне на услугата. В края на проекта ще бъдат представени резултатите: постижения, устойчивост, трудности. Изпълнението на дейността ще се възложи на подизпълнител месец 4.
12.Информиране и публичност- организиране и провеждане на две пресконференции и една тематична конференция. Осигуряването на публичност на проекта ще се извършва през целия период на изпълнението му. Дейността включва : -Провеждане на 2 пресконференции за местни и национални медии. Първата ще бъде проведена в гр. Исперих през 3 месец и ще представи целите, дейностите и източника на финансиране на проекта. Втората пресконференция ще се проведе в град Исперих през месец 14 и ще представи проектните резултати и осигуряването на тяхната устойчивост. -Провеждане на конференция „Предизвикател-ствата пред местната власт за реформиране и преструктуриране на специализираните институции за деца”. Събитието ще се проведе през месец 14 в гр. Исперих. На него ще се споделят и обобщят проектните резултати и приноса им за цялостно реформиране на институцията. Ще се представят възможни алтернативи за развитие на партньорството и диалога в местната общност и повишаване капацитета й за развитие и предоставяне на социални услуги за деца и семейства. Ше се предизвика дебат, относно приоритетите на местната власт в грижата за децата. Сред поканените ще бъдат представители на местни и държавни институции, Националното сдружение на общините в България, неправителствени организации с опит в предоставяне на социални услуги, ръководства на общини от региона, професионалисти. Ще бъдат формулирани изводи и препоръки към държавните и местни институции и НПО за ролята на местната власт в изпълнение на националната политика за закрила на детето.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 743 BGN
Общ бюджет: 138 560 BGN
БФП: 138 560 BGN
Общо изплатени средства: 137 401 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 549 BGN
2010 82 322 BGN
2011 25 530 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 401 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 116 BGN
2010 69 974 BGN
2011 21 700 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 791 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 432 BGN
2010 12 348 BGN
2011 3 829 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 610 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 2 Увеличен брой специализирани институции, отговарящи на утвърдените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз