Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0016-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D1/0011
Наименование: "Алтернативни социални услуги за малки деца"
Бенефициент: Сдружение “Център за образователни програми и социални инициативи” - Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 17.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: "Ускоряване на процеса на преструктуриране и реформиране на ДМСГД – Ямбол. - Развитие на нови форми на социални услуги за деца от ДМСГД в среда близка до семейната чрез изграждане на защитени пространства. - Повишена мотивация и професионален капацитет на персонала, работещ в ДМСГД – Ямбол"
Дейности: 1.1 Изграждане и обзавеждане на защитени пространства Тази дейност е необходима за да започне преструктурирането на ДМСГД – Ямбол и да се създадат благоприятни условия за извършването на алтернативни социални услуги. Ще бъде създадена нов тип организация за обгрижване на децата – защитените пространства, което ще ги доближава в максимална степен до живот в едно семейно жилище. Планираме да бъде извършено: А. Текущ ремонт Описан е в точка 12. Б. Обзавеждане Ще бъде закупено ново оборудване: детски легла с дюшек, ракли за спално бельо, скринове, маси и мивка. Това ще направи обстановката в защитените пространства по-функционална и ще подобри качеството на предоставяните услуги. Дейностите по тази точка ще бъдат извършени максимум за два месеца, след което ще може да започне веднага предоставянето на планираните социални услуги.
1.2 Изграждане и дейност на Партньорски съвет Партньорският съвет /ПС/ ще бъде създаден още през първия месец, до 15 дни от стартирането на проекта. Той ще включва общо 10 човека, от които 7 постоянни: 4-мата ръководители на водещата организация и партньорите, координатора на проекта, ръководителя на защитените пространства и отговорника по PR на водещата организация. Другите 3-ма членове на ПС ще бъдат представители на различни организации и институции, работещи с деца от целевата група. Те могат да се променят в зависимост от характера на разглежданите въпроси от ПС. Предвиждаме ПС да провежда редовни работни срещи веднъж месечно. През времето между отделните срещи членовете на ПС ще обменят информация и ще вземат решения като използват други канали за комуникация. Всяка работна среща ще бъде с продължителност от 4 часа, като дейността на ПС ще бъде насочена към: - Разработване на система за контрол и оценка на проекта. - Анализ на изпълнението на проекта и планиране на следващите дейности. - Наблюдение и оценка на изпълняваните дейности. - Посещения при целевите групи, запознаване с техните проблеми и обсъждане на възможностите за подкрепа. - Разработване на Стратегия за развитие на ДМСГД. - Привличане на други организации и обществени фигури за подкрепа на деца от институциите. Планираме с приключването на проекта Партньорският съвет да се трансформира в Съвет на гарантите. За това ще бъде разработен специален правилник за работата на Съвета и ще бъдат привлечени и други местни личности ползващи се с голям обществен авторитет. Според нас тази дейност е ключова за изпълнението на проекта и успешната й реализация ще допринесе за постигане на планираните резултатите. Ще се изгради една нова структура – Партньорски съвет, който ще гарантира справедливото разпределение на права и отговорности на основните изпълнителите и на целевите групи, а също така прилагане на хоризонталните политики на ЕС и изискванията на схемата “За по-добро бъдеще на децата”. Особено важна ще е съвместната работа на представители на различни структури на гражданското общество: местна власт, държавна институция и неправителствени организации, което ще помогне за преодоляване на взаимното непознаване, неразбиране и нереализирани до сега възможности за сътрудничество. Преодоляването на тези негативи ще помогне за установяване на различни форми на партньорство и обедияване на ресурса на институциите, които имат властови и финансови механизми за въздействие, с ресурса на НПО, които добре познават проблемите на местните общности и са по-гъвкави в работата си за тяхното преодоляване.
1.3 Провеждане на супервизии на персонала и екипа Супервизиите ще бъдат провеждани в съответствие със Стандартите за социални услуги за деца. Супервизия на целия екип, който работи е необходима като превантивна мярка срещу професионално изпепеляване /burnout/ и като възможност за съвместна работа по трудни случаи. Супервизията дава възможност да се работи с преживяванията на персонала, което разширява капацитета му и подобрява качеството на работа с децата от ДМСГД и техните семейства. Супервизиите ще се правят веднъж месечно под ръководството на опитен специалист и ще продължават по 2 дни. В тях ще бъдат включени по 4 часа групова работа и 6 часа индивидуална работа по определени проблеми. Планираме във всяка супервизия при груповата работа да се включват по 15 човека, а в индивидуалната според потребностите на персонала.
1.4 Семинари за повишаване квалификацията на персонала на ДМСГД Основният персонал на ДМСГД и екипа за работа в защитените пространства ще бъдат разпределени в 3 групи по 15 човека. Всяка група ще премине през специализирана форма за квалификация включваща 4 семинара всеки с продължителност от 2 дни. Два от семинарите ще бъдат изнесени /извън град Ямбол/, тъй като при провеждането им ще бъдат приложени интерактивни методи на обучение изискващи създаване на подходяща атмосфера, пълна концентрация и ангажираност на участниците. Темите за обучение са: Модул 1: Нормативна уредба за работа с деца. Национални и международни документи регламентиращи работата с деца. Социалната политика на България и на област Ямбол. Отговорностите на работещите в социалната сфера. Постигане на определените стандарти за работа с деца. Модул 2: Мотивация за извършване на социални дейности. Работа в екип. Функционално разпределение на ролите в добрия екип. Етика на взаимоотношенията в екипа. Моята мотивация за участие. Как да осъществяваме ефективни комуникации. Модул 3: Работа с деца със специални потребности. Познаваме ли добре целeвите групи с които работим. Социално-психологически характеристики на децата от ДМСГД. Справяне с агресивно поведение. Използване на приказки в работата с деца от целевите групи. Работа в мултиетническа среда. Изграждане на доверие сред потребителите на нашите социални услуги. Модул 4: Разработване на програми за работа с деца от институциите. Методи и техники за изследване на потребностите. Идентифициране на проблемите. Определяне на стратегическите цели. Привличане на заинтересованите страни. Разработване на план за действие. Търсене на източници за финансиране.
2.1 Актуализиране и изпълнение на Индивидуалните планове за грижи Настанените в дома деца имат разработени индивидуални планове за грижи /ИПГ/, но те са изготвени само от 2-ма специалисти и не съдържат конкретно формулирани дейности за задоволяване на потребностите на детето. Ето защо от един мултидисциплинарен екип /включващ и консултантите по проекта и социален работник от дирекция “Социално подпомагане”- гр. Ямбол/ ще бъде извършено комплексно изследване и прецизна оценка на потребностите на всяко дете от ДМСГД. Въз основа на напарвената оценка ще бъдат разработени и ИПГ, които ще съдържат по-детайлна формулировка на дейностите и начинът, по който те ще бъдат реализирани. Ще бъде определен персонално отговорен служител, който да следи за изпълнението на плана и как ще се оценява ефекта от настаняването на децата в дома и последващото им развитие. ИПГ ще започнат да се изпълняват от персонала на ДМСГД, от назначения екип по проекта /в защитените простраства/ и с подкрепата на консултантите по проекта /за всички деца от ДМСГД/. Тази дейност ще бъде насочена основно към изпълнение на стандартите за социални услуги за деца и осъществяване на хоризонталните принципи на ОП “Развитие на човешките ресурси”. Тя ще помогне за изготвяне на едно по-справедливо и точно оценяване на реалните потребности на децата и изготвяне на реалистични ИПГ, чрез чието изпълнение ще се постигне желаната промяна.
2.2 Работа с деца в защитените пространства След изготвянето на ИПГ част от настанените деца в ДМСГД ще бъдат изведени в подготвените защитени пространства. Ще бъдат определени 3 групи от деца навършили вече 3-годишна възраст: А. Здрави деца Б. Деца с физически уврждания В. Деца с ментални увреждания Всяка група ще бъде съставена от по 8 деца и мултидисциплинарният екип назначен по проекта ще започне да реализира техните ИПГ в защитените пространства. Ще се залага на развитие на индивидуалните способности на детето и постигане на напредък за тяхното самостоятелно обслужване. Ще се изследват и развиват образователните способности на децата, включително оценка на възможностите и подготовка за постъпване в училище. Тази дейност е много важна за развитието на децата и постепенното им адаптиране към една различна бъдеща среда – друга институция за по-големи деца, връщане към биологичното семейство или намиране на нови родители. От успешното преминаване през защитените пространства ще зависи в голяма степен последващата социална интеграция на децата и включването им в различни обществени дейности
2.3 Обучение на децата за развитие на социални и творчески умения С всяка група от деца настанени в защитените пространства ще се започнат обучения за развитие на социални и творчески умения. Обученията ще се провеждат по два пъти месечно по 4 учебни часа /2 преди обяд и 2 след обяд/. Занятията ще се ръководят от опитни водещи владеещи интерактивни методи за работа с деца със специални потребности. Програмата ще бъде съобразена и адаптирана към индивидуалните възможности и потребности на децата от трите групи. Примерните предварителни теми за обучение са: А. Социални умения Поддържане на личната хигиена и безопасно поведение. Умения за хранене, обличане и двигателна култура. Жилщната среда, в която живея – основни познания, използване на прибори и домакински уреди. Поведение в непозната обстановка и при необичайни ситуации. Светът на децата и светът на възрастните. Как да общувам с другите деца и с възрастните. Моите права и правата на другите – предпазване от агресивно поведение. Какво има извън пространството на ДМСГД – представяне на други хора, институции и организации. Какъв искам да стана, как това може да се осъществи. Хората, които могат да ми помогнат. Б. Творчески умения Тези обучения ще включват елементи на арттерапията и ще бъдат фокусирани върху работа с текстил, хартия и скъкло. Стремежът ни ще бъде децата да изработват определени предмети: рисувани картички, мартенички, украса за празненства, маски, знаменца, сувенири и др. Ще се поощрява всяка творческа дейност на децата, усърдието им и постигнатия дори минимален напредък, неазвисимо от качеството на изработените предмети. Периодически ще се ораганизират изложби “Направено от нас”, които ще показват “творбите” на децата и на тях ще бъдат канени родители и “външни” хора.
2.4 Организиране на празненства за децата от ДМСГД За взаимно опознаване на децата от ДМСГД, за преодоляване на някои проблеми в общуването и за създаване на по-благоприятна атмосфера, ще бъдат организирани общи празненства. Те ще бъдат за посрещане на рождените дни или за отбелязване на някои детски и национални празници. За тяхната подготовка изпълнителният екип ще се опита да привлече и родители поддържащи връзка с децата от ДМСГД или бъдещи родители. Провеждането на празненствата ще стане с помощта на «Успех 21» ООД, което е специализирано в този вид услуги и работи съвместно с нашето сдружение. Планираме част от празненствата да бъдат «изнесени» от ДМСГД и да се проведат съвместно с детски градини и училища от Ямбол. По този начин ще стане отваряне на социалната интстиуции и опознаване на бъдещото място на пребиваване на децата. Празненствата ще включват: програма, озвучаване, забавни игри с клоуни, танци, състезания, фото и видео заснемане.
2.5 Консултации и обучение за развитие на родителски умения Тази дейност ще бъде насочена към три групи родители: - родители, които имат деца в ДМСГД и поддържат връзка с тях; - родители, които са в затруднена ситуация и се колебаят дали да оставят децата си в ДМСГД; - родители, който са процес на осиновяване или приемане на деца от ДМСГД. За тези родители екипа от консултанти по проекта /психотерапевт, социоконсултант, лекар, юрист, ресурсен учител/ ще предоставя необходимата подкрепа. Консултациите ще се извършват в офиса на ЦОПСИ или в ДМСГД при необходимост. Консултантите ще подържат връзка с персонала на дома и другите членове на екипа, като ще им оказват специализирана професионална подкрепа. С част от горепосочените родители ще бъде сформирана динамична /отворена/ група от десет човека за провеждане на образователна програма - училище за родители. Те ще бъдат обучавани за развитие на родителски умения, за придобиване на по-голямо самочувствие и увереност, че могат успешно да се справят със своите задължения. Обученията ще бъдат под формата на тематични срещи 2 пъти месечно с продължителността от 4 часа. Занятията ще се водят от опитни специалисти от ЦОПСИ, като в някои от сесиите помощ ще им бъде оказвана и от консултантите. Всички теми ще бъдат разглеждани през призмата на личния опит и ще бъдат с практическа насоченост. Част от предварителните теми са: Кой съм аз. Моите силни и слаби страни. Моето семейство. Разпределение на роли и отговорности. Близките хора, които ме подкрепят. Аз като родител. Трудността и отговорността да бъдеш родител. Организации и институции, които могат да ми помогнат. Бъдещето на моето семейство. Моето дете. Какво иска моето дете, какво искат другите деца. Ежедневни грижи за моето дете. Етапи в развитието на децата до 7 години. Трудности и проблеми в развитието на детето. Оказване на първа помощ на детето и търсене на лекарска помощ. Съпътстване на детето в моменти на криза. Ролята на отсъстващия родител и може ли той да бъде заместен. Деца със специални потребности.
3.1 Създаване и разпространение на информационни продукти Планираме да бъдат осъществени следните дейности: А. Издаване на информационна листовка Ще дава синтезирана информация за програмата, проекта на ЦОПСИ и възможностите за включване в него. Формат А4, сгъната на три, 4 цвята. Б.Подготовка и издаване на Практическо ръководство за работещи с малки деца в институции Ще съдържа полезна информация за специалсти в 4 раздела: Социално психологически характеристики на децата в ДМСГД; Добри европейски практики за работа с деца; Програми за обучение на децата; Нормативна уредба. Формат А5, меки цветни корици, цветни фотографии, обем 150 – 180 страници. В. Уеб страница за проекта Ще бъде редовно обновявана и ще съдържа текуща информация за изпълнението на проекта.
3.2 Медийни дейности А. Провеждане на пресконференции Ще бъдат проведени три пресконференции, разположени равномерно във времето, през което ще се реализира проекта. Б. Публикации в местната преса Първата публикация ще представя проекта, партньорите и ОП. Втората ще бъде проблемна статия за децата настанени в институции, а третата ще бъде обобщаваща статия за крайните резултати от проекта. В. Подготовка и провеждане на телевизионни предавания Ще бъдат подготвени и излъчени 2 ТВ предавания за нашия проект. Първото ще бъде под формата на дебат на тема "Могат ли институциите да осигурят добро развитие на изоставените деца". Второто предаване ще бъде обзорно и ще анализира крайните резултати от реализирания проект.
3.3 Провеждане на заключителна конференция Планираме да се проведе национална конференция с продължителност два дена и 50 участника - представители на организации, работещи с деца от ДМСГД и специалисти. Тя ще бъде на тема “Качествени социални услуги за деца в ДМСГД” и предвиждаме в работата й да се включат около 20 представители на ДМСГД от цялата страна. През първата част ще бъде направен публичен отчет за изпълнението на проекта и постигнатите резултати. Ще бъдат очертани и перспективите за по-нататъшна работа по социални програми за деца в риск. През втората част на конференцията ще бъдат направени презентации на социални услуги за деца от ДМСГД и ще се обсъждат възможностите за партньорство между доставчиците.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 264 BGN
Общ бюджет: 175 490 BGN
БФП: 175 490 BGN
Общо изплатени средства: 173 659 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 38 850 BGN
2010 98 727 BGN
2011 36 081 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
173 659 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 33 023 BGN
2010 83 918 BGN
2011 30 669 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 610 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 828 BGN
2010 14 809 BGN
2011 5 412 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 049 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз