Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0011-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0010
Наименование: "Подкрепа за самостоятелен живот на деца и младежи от ДДЛРГ в община Провадия чрез комплексни социални услуги"
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 17.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Разширяване на възможностите за развиване на знания, умения и нагласи у децата от институциите ДДЛРГ в община Провадия, чрез създаване на комплекс от услуги за социално включване и обособяването им в Център за социална рехабилитация и интеграция.
Дейности: 1.Проучване опита на подобни центрове в страната Предвижда се направят посещения в три успешно действащи ЦСРИ и Екипа на проекта да се запознае на място с процеса на работа, документация, проблеми и решения, начини за мониторинг и т.н.
2.Избор на експерти и разработване на наръчници за предоставяне на социалните услуги За да бъде постигната целта ще се ползва екпертната помощ на 3 професионалисти с опит в съответното направление, които ще бъдат подбрани по ясни и обективни критерии.
3.Строително-ремонтни дейности За целите на проекта е необходимо да се пригодят за ползване няколко помещения в сградата на бившето училище в с. Бързица, което е в съседство с ДДЛРГ там. Предвижда се да бъдат ремонтирани и оборудвани 3 стаи от сградата, съгласно описанието на строително ремонтните работи в Приложение III-5. Изборът на изпълнител на СМР ще бъде направен след провеждане на тръжна процедура съобразно Закона за обществените поръчки и приложимите поднормативни актове.
4.Обзавеждане и оборудване на Центъра Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, съобразено с предоставяните услуги и специфичните потребности и изисквания на специалистите, които ще работят там. Изборът на доставчик ще бъде направен след провеждане на тръжна процедура съобразно ЗОП, НВМОП и приложими актове.
5.Подбор на кадри за работа в ЦСРИ Ще бъде сформирана комисия с участие на представители на Община Провадия, Домовете, Д”Бюро по труда” и екипа на проекта, която да изработи ясни критерии за избор, съобразени с Методиката за определяне числеността на персонала. Предвиждат се следните длъжности: ръководител, психолог, социални работници - двама и трудотерапевт. Резултатите от решението на комисията ще бъдат публично огласени.
6.Обучение на специалистите за работа по утвърдената Методика и разработените наръчници и документация за Центъра Предвижда се обучение, което ще се проведе от експерти, разработили наръчниците и от други специалисти (от други ЦСРИ), които да обучат екипа на Центъра за работа с утвърдената документация, за изработване на индивидуални планове за развитие, за мултидисциплинарен подход и екипна работа при работата с децата и младежите и др.
7.Популяризиране социалните услуги на Центъра за социална рехабилитация и интеграция Изработване на сайт на ЦСРИ; Изработване на рекламни материали и брошури за услугите, които се предлагат в Центъра; Плакати Изработване и поставяне на обозначителни табели на Центъра (една временна докато тече подготовката, ремонта и обзавеждането на Центъра и една постоянна, когато се открие услугата)
8.Предоставяне на социални услуги от Център за социална рехабилитация и интеграция Центърът ще предоставя услуги в следните направления: - Психологично и социално консултиране (групово и индивидуално) - професионално ориентиране и консултиране, мотивация за работа, явяване на интервю, основни трудово-правни въпроси; - развиване на умения за самостоятелен живот – домакинство, здравна хигиена, планиране на бюджет, норми на поведение и отговорности; - обществено-правни въпроси – права и задължения, работа с институции; - интереси, свободно време, социална комуникация – развитие на умения в областта на изкуствата
9.Външно наблюдение и контрол на социалните услуги Предвижда се да бъде привлечен специалист, който да осъществява външен мониторинг на качеството на предлаганите услуги и за коректното и точно прилагане на утвърдената Методика, наръчниците и цялата приложима документация
10.Форум за обществена активност Предвижда се провеждане на две срещи с участието на представители на целевата група на проекта и общността – неправителствени организации, институции, бизнес. Ще се акцентира върху трудностите, които срещат децата, напускащи Домовете, при прехода към самостоятелен живот и трудова реализация, както и върху ролята на заинтересованите страни за подпомагане процеса на реинтеграция. Участието на бизнеса има за цел да създаде възможности за стажуване и устройване на работа на младежите от целевата група; представяне на мерки и преференции за такива работодатели.
11.Проучване, идентифициране и договаряне с местни фирми и работодатели за стажуване на младежите Чрез проведените форуми, допълнителни срещи и контакти между работодатели и младежи от целевата група ще се търси съгласуваност между интересите на младежите и потребностите на работодателите, така че да се постигне договореност за стажуване и устройване на работа в последствие. Идеята е когато има възможност младежи от Домовете да практикуват за кратно време в определените фирми, за да добият трудови навици, да попаднат в реална работна среда и да получат удовлетвореност и възнаграждение от положения труд. В този процес те ще бъдат подпомагани и от специалистите от ЦСРИ.
12.Визуализация и публичност на проекта Предвижда се провеждане на начална презентация за информиране на общността за финансиращата програма, целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ, целите и дейностите на проекта и очакваните резултати. По време на изпълнението на проекта ще се изработят информационно - рекламни материали с обозначителните знаци и текстове, според изискванията за визуализация. В края на проекта ще бъде проведена заключителна презентация, за да бъде отчетено изпълнението на проекта и постигнатите резултати. Изработването на материалите ще бъде възложено на подизпълнител като се спазват изискванията на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
13.Мониторинг, контрол и отчетност Изготвяне на междинни отчети за изпълнението на дейността, придружени с всички съпътстващи документи, доказващи напредъка на проекта. В края на проекта ще бъде представен и финален отчет въз основа на месечните и междинни отчети
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 328 BGN
Общ бюджет: 76 618 BGN
БФП: 76 618 BGN
Общо изплатени средства: 74 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 666 BGN
2010 30 706 BGN
2011 23 248 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 566 BGN
2010 26 100 BGN
2011 19 761 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 427 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 100 BGN
2010 4 606 BGN
2011 3 487 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 193 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз