Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0043-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0004
Наименование: "За по-успешно бъдеще на децата"
Бенефициент: Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България - гр. София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 17.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: "1. Разработване и предлагане на социални услуги от резидентен тип, Център за настаняване от семеен тип и защитено пространство. 2. Повишаване на професионалната компетентност на работещите в институцията. 3. Разработване и прилагане на система за мултидисциплинарно водене на случай за подобряване качеството на живот на настанените деца. "
Дейности: 1.Обзавеждане на помещенията, в които ще се формират малки групи за работа с деца. Съществуващите пространства в институцията са разделени за реализиране на живот в малка група. С оглед функционирането им, от гледна точка на осигуряване на среда близка до семейната, ще бъдат осигурени мебели и кухненски боксове за изнасяне храненето в групите. По този начин пространствата ще бъдат подготвени за работа с децата по отношение формиране на адекватни социални умения и ниво на социална компетентност. Доставката на обзавеждане ще се възложи на изпълнител. Ще бъде организирана и проведена процедура за определяне на изпълнител по Постановление 55 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и Програма ФАР на Европейския съюз. Ще бъде използвана процедура – избор на подходяща оферта – избор от най-малко три оферти икономически най-изгодното предложение. С избрания изпълнител ще бъде сключен договор с ясни срокове за изпълнение.
2. Адаптиране на методики за работа с деца и семейства – живот в малка група за работа в групите от резидентен тип – постоянна грижа, център за настаняване от семеен тип, и за защитено пространство. Ефективното функциониране на институцията и качеството на предлаганите услуги предполага точно и ясно описание на целите, задачите, дейностите и целевата група, документите и очакваните резултати. Експертният екип на ФИЦЕ – България има сериозен опит в разработването на методики за социални услуги. Опитът ще ползва като се адаптират вече създадени методики и разработят нови в зависимост от конкретните нужди на региона и целевата група, нормативната база, установените стандарти и добри практики в Европа. Всяка методика ще има описание на целта, същността, клиентите, дейностите, ресурсното осигуряване, екипа и пакета документи за водене на случай.
3.Реализиране на експертна оценка на настанените в ДДЛРГ “Мария Роза” деца и разпределяне в групите, предлагащи услуги в зависимост от оценката. Към момента на кандидатсване за финансиране всички групи в институцията са формирани по възрастов признак. От гледна точка на повишаване качеството на работа с децата и родителите и формиране на седмична група е необходимо да се оцени постигнатото в работата по случай и комуникацията със семействата. Дейността ще се реализира от експерти на водещата организация.
4.Подбор и формиране на екипи от социални работници и психолози за работа с целевата група В момента на кандидатстване за финансиране в институцията работят 9 възпитатели, 3 социални работници, 2 психолози и 1 специален педагог. Подобряването на качеството на грижата, ефективното функциониране на групите и воденето на случаи предполага формиране на екипи за всяка група и екип за оценка и консултиране. За целта ще се наемат допълнително 5 социални работника. Ще бъде проведен подбор чрез конкурс на два етапа – класиране по документи и интервю с кандидатите. Наличният персонал и новоназначените социални работници ще формират общи екипи за работа с групите деца.
5.Организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на екипите по отоншение на индивидуалната и групова работа с целевата група. Обучението на персонала на институцията ще гарантира повишаване качеството на грижа и индивидуалната работа по случай. Ще бъдат организирани и проведени 5 обучителни модула – всеки по три дни - на 20 професионалиста. Обучителните теми ще се конкретизират в зависимост от нуждите на обучаемите и нивото на подготовка, оценено по време на интервютата за подбор, но ще са свързани с: Модел Живот в малка група, Работа по случай – оценка на потребностите и планиране, Работа с родители и Работа в мултидисциплинарен екип. Всички обучения ще бъдат интерактивни, с ясно поставени практически задачи и обсъждане на реални казуси. В края на обучителните модули всички обучаеми ще получат Удостоверения от Център за професионално обучение към СПСПД ФИЦЕ - България за повишаване на професионаланата квалификация за част от професия. По време на обученията ще бъдат давани писмени обучителни материали и ще се актуализира пакета документи по планиране на грижата. Всяко обучение ще завършва с писмена обратна връзка и доклад. В периода между обученията ще се провеждат регулярни супервизии и консултации по теми, свързани с работата в екип и работата с клиенти. Темите ще бъдат предлагани от самите социални работници. Консултирането и супервизията ще бъдат по три дни на месец по предварителни заявки.
6.Работа по случай с деца и родители с прилагане на мултидисицплинарен подход. Индивидуализирането на работата с клиенти създава реални възможносит за включването им в процеса на планиране и постигане на крайната цел – реинтегриране или осигуряване на алтернативни възможности за живот в семейна среда. Работата по случай ще се реализира чрез оценка на потребностите на детето и неговото семейство и планиране на работа тпо случай. Периодът на оценка и планиране ще бъде максимум на 6 месеца. Оценките и плановете ще се изготвят от водещ на случая, ще се обсъждат и приемат от мултидисиплинарен екип с участието на клиентите.
7.Създаване и прилагане на модел за социална и трудова реализация на младежи и девойки, напускащи институцията. Създаването на модел за работа в защитено пространство с напускащи институцията е предпоставка за успешно интегриране – намиране на работа и осигуряване на доходи. Моделът ще се основава на индивидуалния подход и формирането на определено ниво на социална компетентнст в зависимост от възрастта. Младежите ще участват активно във всички дейности по поддържане на личното пространство и кухнята. Освен това ще бъдат организирани и проведени мотивационни обучения и индивидуално професионално консултиране на младежи и девойки - професионално ориентиране, изграждане на умения за самостоятелно живеене, изграждане на умения за търсене, започване и задържане на работа. Моделът ще се развие и чрез поредица от срещи с работодатели и Бюра по труда в контекста на мотивиране на наемане на работа на деца от институции. Всички тези дейности ще бъдат планирани конкретно в планове за грижа за напускане на институцията.
8.Издаване на информационни материали за предлаганите социални услуги. Разпространението на информация за проектните цели и дейности и предлаганите услуги като цел, целева група, основни дейности е важно от гледна точка на потенциалните ползватели – семейства в риск. Материалите ще информират общността и институциите за помощта по Оперативната програма, бенефициентите и периода на изпълнение. Ще бъдат разработени текстове за материалите, ще бъде избран изпълнител, на които ще се възложи изработването на дизайн, предпечат и печат.
9.Организиране и провеждане на семинар и пресконференция за популяризиране на дейностите и постигнатите резултати. Резултатите по проекта трябва да бъдат публично оповестени, както от гледна точка на участниците, така и поради възможността за мултиплициране на постигнатите резултати. Ще бъде организиран семинар и пресконференция в Община Нова Загора. Ще бъдат поканени преставители на заинтересованите институции, местни НПО, медии. На семинара и пресконференцията ще бъдат преставени целите, дейностите и постигнатите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 938 BGN
Общ бюджет: 163 880 BGN
БФП: 163 880 BGN
Общо изплатени средства: 161 579 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 188 BGN
2010 89 733 BGN
2011 34 658 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
161 579 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 31 609 BGN
2010 76 273 BGN
2011 29 459 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 342 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 578 BGN
2010 13 460 BGN
2011 5 199 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 237 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз