Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0037-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.03/D01/0003
Наименование: "Създаване на център за настаняване от семеен тип за деца на възраст между 7 и18 г., лишени от родителска грижа"
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.04.2009
Начална дата: 17.06.2009
Дата на приключване: 01.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: "Оказване на подкрепа за ускорено реформиране на ДДЛРГ „Детелина” за деца от 3 до 7 г. и повишаване качеството на грижата за тях ; Развитие на резидентна услуга от нов тип -Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца от 7 до 18 в гр. Плевен."
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта: 1.1-Провеж дане на партньорски работни срещи (1.1.1-Въвеж даща, 1.1.2-Първа междинна, 1.1.3-Втора междинна и 1.1.4-Заключителна); 1.2-Администриране на проекта; 1.3-Финансов одит Дейностите са необходими за: детайлно запознава не с идеята и предвидените инициативи; уточнява не начините за съгласуване на действията в про цеса на реализация; развитието на проекта; пред приемане на коригиращи действия и представяне на оценки по изпълнението. Ще бъде приложен со циометричен инструментариум за обратна връзка, позволяващ отчитане на: нагласите и очакванията на участниците; степента на тяхната ангажира- ност във всяка проведена инициатива; нивото на осъзната потребност от сътрудничество. Ще бъдат ангажирани и представители на заинтересованите страни - ДСП, РДСП, РИО, РИОКОЗ и РЦЗ
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на фирми и изпълнение на: Дейност 2.1 (2.1.1-Избор на фирма; 2.1.2.-Изработване и монтаж на средства за визуализация на проектните дейности); Дейност 2.2 (2.2.1-Избор на фирма; 2.2.2-Проектиране на обект „ Средствата за визуализация са част от осигуряване то на обществената информираност. Характерът на търсената промяна предполага извършване на СМР с частично преустройство на помещения и ин сталации за покриване на съвременните стандарти Предвидените СМР задължително се осъществяват на база проектиране, съгласно ЗУТ, Наредба № 2 на МРРБ, МТСП и МЗ, Наредба № 6 на МРРБ, МТСП, МЗХ и МЗ. Те са производствени техноло гии, прилагани по определена техническа докумен тация, което може да се извършва от специализира на строителна фирма. Енергийното обследване на Центъра произтича от изискванията на Наредба № 7 на МРРБ. След приключване на СМР предстои провеждането на одит и сертифициране за енергий на ефективност. Извършват се от акредитирани фирми по ЗЕЕ и Наредба № 20 на МИЕ и МРРБ за вписване в Регистъра на Агенцията за енергийна ефективност; За нормалното функциониране на ЦНСТ са необходими материали и консумативи.
Дейност 3: Осъществяване на технически контрол по извършването на СМР. Техническият контрол по ЗУТ, и връзката с Наред ба № 1 на МРРБ, е задължителен при извършване на СМР. Той осигурява практическо потвържде ние за точното прилагане на ПСД на обекта.
Дейност 4: Въвеждане на обект „Център за наста няване от семеен тип” в редовна експлоатация Съгласно ЗУТ, с приключване на СМР и оборудва не на Центъра, е необходимо сформиране на Прие мателна комисия и действия, потвърждаващи съот ветствието на извършената промяна с определени те стандарти за функционирането на ЦНСТ като социална услуга в общността.
5. Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия за повишаване обществената чувствител ност по проблемите на деца и семейства в риск. Разработване на Комуникационната стратегия, която ще включва следните направления и дейности: 5.1. Информиране на широката общественост за осигуряване публичност и прозрачност на проекта чрез провеждане на 3 пресконференции за инфор миране и запознаване на обществеността с целите на проекта, планираните действия и очакваните ре зултати; етапното развитие на проектното изпълне ние; приключването на дейностите и постигнатите крайни ефекти на въздействие. 5.2. Дейности за промяна на нагласите на професионални групи и широката общественост към децата, отглеждани в специализирани институции. 5.2.1. Обучение на учители в детските градини и училищата, които приемат децата от дома-мин. 20 учители; 5.2.2. Провеждане на Кръгла маса на ниво Община Плевен на тема: Готова ли е детската гра дина и училището да приемат децата от домовете?” 5.2.3. Провеждане на информационно-дискусионни срещи с деца в начална училищна възраст от общ ността по темата; 5.2.4. Семинар-обучение за предс тавители на различни медии на тема: „Децата от Домовете-митове и реалност” 5.2.5. Широката об щественост: Изработване и излъчване на видео- и радио-клип, насочени към промяна на нагласите; Отпечатване на плакати за фокусиране на внима нието и информиране на обществеността. 5.3. Стимулиране развитието на приемната грижа в Община Плевен. 5.3.1. Подготовка на кампанията: Проучване на на гласите и знанията на 100 лица от Община Плевен за приемната грижа; Планиране на дейностите по кампанията в рамките на проекта.5.3.2. Дейности, включени в кампанията: Организиране на 15 ин формационни срещи-10 в гр. Плевен и 5 в кметства на Общината. Медийно отразяване на кампанията: излъчване на радио-клип по приемна грижа; Из лъчване на филм: „Доброволна любов” по местни те кабелни телевизии; Подготовка и провеждане на събития: Стартиране на Кампанията; Кръгла маса за професионалисти на общинско и областно ниво, имащи отношение към услугата „Приемна грижа” с 25 участника.
6. Изграждане капацитет на персонала на ЦНСТ и ДДЛРГ за предоставяне на нови социални услуги и високо качество на грижата за децата 6.1. Набиране и подбор на персонал. Ще бъдат под брани 13 души за работа по услугите, които ще се предоставят в рамките на проекта. От тях 8 души се предвижда да работят в ЦНСТ, 4 ще оказват под крепа на работата на персонала на ДДЛРГ и ще ра ботят по реализиране на информационната кам пания за набиране на кандидати за приемни се мейства, а Координаторът ще работи по общото изпъление на целите на Комуникационната страте гия. До 7-мия месец, когато се планира да стартира работата на ЦНСТ, всичките 13 души ще работят заедно по изпълнение на планираните дейности по проекта. 6.2.Обучение на персонала: Обучението на новонаетия персонал, както и на професионалисти от ДДЛРГ, ще се извършва едновременно. Разработ ва се обучителна програма и материали по конк ретните теми. Програмата е разделена на 10 теми, разработени в мо дули по 2 дни. Всеки обучителен модул се провежда от екип от двама обучители. Към всеки модул се предвижда по едни ден за подготовка и разработване на обучителни мате риали. Обучението включва и 4 дни практическо обучение за по 4 човека от персонала-2 дни в ЦОП на КСУДС-Търговище и 2 дни в ЦНСТ за деца от 7 до 15 г., Ловеч, управлявани от МСС. В обучението ще бъде включен и персоналът на ДДЛРГ за при добиване на нови компетентности по индивидуали зиране на грижата, групова работа с децата, прила гане на работата по случай за децата, настанени в Дома и др.. 6.3. Консултиране и супервизия на персо нала на ДДЛРГ и на ЦНСТ. Консултирането относ но прилагането на приетата методология на работа и предоставяне на услугите ще се провежда от 4-тия до 6-тия месец, вкл. – 1 път месечно, от 7-мия до 14-тия месец - по 1 ден в ДДРЛРГ и в ЦНСТ. Супервизията на персонала на ДДЛРГ ще започне от 4-тия месец и ще продължи до края на проекта. Супервизията на новонаетия персонал ще започне също през 4-тия месец от началото на проекта и ще продължи до края му. Супервизията ще се провеж да с честота 1 път месечно, като може да бъде групо ва и индивидуална.
7. Социална оценка на децата, настанени в ДДЛРГ „Детелина” 7.1.Провеждане на Работна среща с представи тели на всички ОЗД в Област Плевен, както и таки ва от общините, където има деца в ДДЛРГ, за обсъждане на процеса и начините на взаимодейс твия и съвместна работа за ефективно провеждане на прегледа на плана за действие на ОЗД за всяко дете в Дома; 7.2. Организиране и провеждане на преглед на плановете за действие на децата съвместно с ОЗД –Плевен. Ще бъде направена прео ценка на ситуацията на всяко дете. При установя ване на възможност за реинтеграция, в плана ще бъдат включени дейности за подготовка и подкре па на семейството за възстановяване на връзката с детето и за последваща реинтеграция. Ще бъдат идентифицирани децата за пренастаняване в ЦНСТ, което също ще бъде отразено в плана за действие; 7.3. Преглед на индивидуалния план за грижи на всяко дете
8. Предоставяне на комплекс от услуги за децата от ДДЛРГ „Детелина”, насочени към възстановяване и поддържане на връзките с родителите, по-пълно удовлетворяване на ежедневните и образователни потребности и развитие на умения за живот 8.1. Подкрепа на екипа на Дома за осъществяване на контакт с родителите на децата, ако такъв до този момент няма, или за поддържане на връзките на детето с тях; 8.2. Работа върху личната история на децата, на които предстои промяна на настаня ването в рамките на проекта. Тази дейност може да има групов характер или да бъде индивидуална с всяко дете; 8.3. Подкрепа за развитие на умения за живот на децата в Дома с оглед успешна социална интеграция: Адаптация на Наръчника за професио налисти по подготовка на децата в умения за жи вот, издаден от УНИЦЕФ, 2007; Провеждане на гру пова и индивидуална работа с децата за придобива не на нови умения за живот; Организиране на кул турно-спортни дейности за социална интеграция. 8.4. Подготовка за успешна училищна адаптация на децата, на които предстои да постъпят в І-ви клас през учебната 2009/2010 г. чрез:Оценка на учи лищната готовност на децата, на които предстои да постъпят в І-ви клас през 2009/2010 г.; 8.5. Разрабо тване и реализиране на Програма за превенция на насилието в ДДЛРГ „Детелина”. В програмата ще бъдат включени и дейности, насочени към родите лите на децата, особено в случаите на предстояща реинтеграция . Осъществен контакт с родителите мин. на 50% от децата, които не поддържат връзки с тях. Възстано вени връзки родител-дете поне на 20% от децата, които се поддържат регулярно до края на проекта; Всички деца, на които предстои промяна в живота имат своя история на живота; Адаптиран Наръч ник за професионалисти по подготовка на деца от 3 до 7 г. в умения за живот; Организирани са 20 кул турно-спортни дейности, в които всеки път са об хванати 12-15 деца; Оценка на училищната готов ност на всички деца, на които предстои да бъдат в І-ви клас през 2009/2010 г; Разработена и реали зирана Програма за превенция на насилието.
9.Предоставяне на услугата „Център за настанява не от семеен тип” Настаняване на деца над 7 г. от ДДЛРГ и общност та в ЦНСТ и предоставяне на услугата. Капаци тет: 12 деца; Основни дейности по услугата са: Осигуряване на сигурна и безопасна среда за жи вот и задоволяване на базовите потребности на де цата. В ЦСНТ, екипът осигурява 24-часова грижа за децата; Консултиране и информиране-социално; психологическо; педагогическо; здравно; професио нално; друго; Обучение и включване на децата в подходящи за тях дейности за развиване на жизне ни и социални умения за самостоятелен живот, бюд жетиране, самообслужване и др. Задоволяване на образователните потребности и създаване на усло вия за развиване потенциала на децата; Работа с родителите и семействата на децата.
Партньори
Партньори:
Фондация международно социална служба- България
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 266 004 BGN
Общ бюджет: 230 792 BGN
БФП: 230 792 BGN
Общо изплатени средства: 229 964 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 53 201 BGN
2010 37 235 BGN
2011 139 529 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
229 964 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 45 221 BGN
2010 31 650 BGN
2011 118 599 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
195 470 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 980 BGN
2010 5 585 BGN
2011 20 929 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 495 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях
Индикатор 3 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз