Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0022-C0001
Номер на проект: РД-02-14-760/12.05.2009
Наименование: Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.05.2009
Начална дата: 12.05.2009
Дата на приключване: 12.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е: Да подпомогне Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) при осигуряването на информация и публичност относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие по всички й приоритетни оси и операции, както за потенциалните бенефициенти, така и за широката общественост, съгласно мерките и действията заложени в Комуникационния план, които представляват неразделна част от дейностите по управление и изпълнение на ОПРР. Проектното предложение, основно цели да осигури логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея. Общата цел на проектно предложение e в пълно съответствие с общата цел на настоящата схема и конкретна цел „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при изпълнението на мерките и действията по Комуникационния план за информация и публичност, предос
Дейности: Информация и публичност
Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея
Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Сформиране на екип за координация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 680 400 BGN
Общ бюджет: 1 275 369 BGN
БФП: 1 275 369 BGN
Общо изплатени средства: 1 280 793 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 275 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 186 157 BGN
2011 321 659 BGN
2012 307 291 BGN
2013 112 822 BGN
2014 138 596 BGN
2015 214 269 BGN
1 280 793 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 084 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 158 233 BGN
2011 273 410 BGN
2012 261 197 BGN
2013 95 898 BGN
2014 117 807 BGN
2015 182 128 BGN
1 088 674 BGN
В т.ч. Национално финансиране 191 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 924 BGN
2011 48 249 BGN
2012 46 094 BGN
2013 16 923 BGN
2014 20 789 BGN
2015 32 140 BGN
192 119 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз