Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0020-C0001
Номер на проект: РД-02-14-758/12.05.2009
Наименование: “Предоставяне на информация и публичност относно политиката за интегрирано градско развитие на ЕС”
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.05.2009
Начална дата: 12.05.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да подпомогне Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 в управлението и изпълнението на дейностите, свързани с информиране и популяризиране на политиката за интегрирано градско развитие на Европейската общност, и по-конкретно разработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, финансирани със средства по ОПРР. Тази цел е в пълно съответствие с общата цел и конкретните цели на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно предоставяне на информация и осведомяване на широката общественост относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие на потенциалните бенефициенти с проекти по програмата, както и „укрепване на капацитета на бенефициентите по проекти за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на финансовите ресурси по структурните фондове”. Проектното предложение се отнася към Компонент 2 – „Ко
Дейности: Създаване на екип за организация и управление на проекта
Разработване и поддръжка на интернет портал с информация, популяризираща политиката за интегрирано градско развитие на ЕС
Разработване и разпространение на видеоклипове за градско развитие по националните телевизионни канали
Разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, популяризиращи градското развитие на български и английски език
Организиране и провеждане на тематични срещи за градското развитие от регионалните отдели на ниво район на планиране
Организиране и провеждане на „пътуващи” семинари за запознаване с чуждия опит в областта на градското развитие
Информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 235 600 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании
Индикатор 2 ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР
Индикатор 3 Участници в проведените информационни събития
Индикатор 4 Видеоклипове за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз