Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0019-C0001
Номер на проект: РД-02-14-757/12.05.2009
Наименование: Осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” с бенефициенти – Главна дирекция «ПРР» в МРРБ
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.05.2009
Начална дата: 12.05.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е гарантиране на разделение на функциите на Управляващия орган, в качеството му на бенефициент по приоритетна ос 5 от функциите му по верификация на разходите като Управляващ орган с цел осигуряване на правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПРР. С това общата цел на проекта напълно отговаря на целта на настоящата схема.
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Разработване на документи за обявяване на обществена поръчка
Избор на изпълнител
Изпълнение на договор и осъществяване на последващ контрол на дейностите по проекта от страна на Управляващия орган
Отчетност по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 832 900 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 В проекта не са представени индикатори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз