Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0014-C0001
Номер на проект: РД-02-14-755/12.05.2009
Наименование: Укрепване на капацитета на бенефициентите на ОПРР за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на средствата, отпуснати от Структурните фондове чрез изпълнение на плана за обучение
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.05.2009
Начална дата: 12.05.2009
Дата на приключване: 12.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за укрепване на капацитета на бенефициентите на ОП „Регионално развитие”2007-2013г. за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от Структурните фондове.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление и изпълнение на проектните дейности
Дейност 2 Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3. Разработване и провеждане на обучения за бенефициентите по ОПРР
Дейност 4. Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 938 400 BGN
Общ бюджет: 1 648 925 BGN
БФП: 1 648 925 BGN
Общо изплатени средства: 1 646 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 648 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 080 BGN
2011 706 872 BGN
2012 575 916 BGN
2013 320 903 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 646 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 401 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 618 BGN
2011 600 841 BGN
2012 489 529 BGN
2013 272 767 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 399 755 BGN
В т.ч. Национално финансиране 247 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 462 BGN
2011 106 031 BGN
2012 86 387 BGN
2013 48 135 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
247 016 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 обучени служители на УО (вкл. регуоналните му отдели) и бенефициенти
Индикатор 2 Повишени знания относно разработването на проекти
Индикатор 3 Повишени знания относно изпълнение на проекти
Индикатор 4 Разработени учебни програми
Индикатор 5 Обмяна на добри практики
Индикатор 6 Проведени пресконференции за полпуляризиране на договора


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз